DomovMediji

Ob polletju z več prometa, a tudi z višjimi stroški

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana se je seznanil z nerevidiranimi polletnimi poslovnimi rezultati družbe. Ti izkazujejo več prometa, več prihodkov, a tudi višje stroške v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Do konca junija smo oskrbeli 779.062 potnikov, kar je za 21,6 odstotka več v primerjavi s prvim polletjem lanskega leta (46,1 odstotek letnega načrta), število premikov letal pa je primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 5,8 odstotkov in znaša 23.741 (45,0 odstotka letnega načrta). Prepeljano je bilo 8.835 ton tovora, kar je 13,8 odstotkov manj glede na primerljivo lansko obdobje (34,3 odstotka letnega načrta).

Kljub manj ugodnim makroekonomskim razmeram v primerjavi s preteklim letom je poslovanje družbe v prvi polovici letošnjega leta zadovoljivo in stabilno. Rezultati poslovanja sicer nekoliko zaostajajo za tistimi iz primerljivega lanskega obdobja, kar pa v večji meri lahko pripišemo povečanim stroškom poslovanja, povezanim z novimi objekti in večjim fizičnim obsegom prometa.

S poslovnimi prihodki v višini 19.025 tisoč evrov in poslovnimi odhodki v višini 13.338 tisoč evrov je bil ustvarjen poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 5.686 tisoč evrov, kar je 6,8 odstotkov manj v primerjavi s preteklim letom in predstavlja 43,4 odstotno doseganje letnega načrta. Ugodnejšo sliko kaže poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), ki je za 4,3 odstotke višji glede na enako obdobje lani in znaša 8.732 tisoč evrov (46,2 odstotka letnega načrta).

Kljub rahlemu padanju glede na enako obdobje lani sta še vedno spodbudni vrednosti EBIT marže (deleža poslovnega izida iz poslovanja v poslovnih prihodkih), ki znaša 29,9 odstotka ter vrednost EBITDA marže (deleža poslovnega izida iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo v poslovnih prihodkih), ki znaša 45,9 odstotka.

Izkazani čisti poslovni izid obravnavanega obdobja v višini 5.133 tisoč evrov je zaradi ustvarjenih kapitalskih dobičkov pri prodaji finančnih naložb v prvi polovici leta 2007 v primerjavi s tem obdobjem nižji za 31,5 odstotka (v kolikor bi namreč lanski polletni čisti poslovni izid zmanjšali za kapitalske dobičke, bi bil čisti poslovni izid prvega polletja 2008 za 4,5 odstotka višji od čistega poslovnega izida prvega polletja 2007). Relativno nizko doseganje letnega načrta pri čistem poslovnem izidu (30,0 odstotkov) je v veliki meri posledica dejstva, da je v letu 2008 načrtovana prodaja finančnih naložb, ki pa v prvi polovici leta še ni bila realizirana.

Brnik, 26. avgust