DomovMediji

2008 v skladu z načrti, sprejet tudi plan 2009


Zadnjič letos se je sestal nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, ki je obravnaval poslovni načrt družbe za leto 2009.  Kljub temu, da se bo promet zmanjšal, bodo nadaljevali s ključnimi razvojnimi projekti.

Kljub dejstvu, da so bile gospodarske razmere predvsem v zadnjem kvartalu bistveno manj ugodne od načrtovanih, leto 2008 zaključujemo uspešno in v okvirih, ki smo si jih postavili v enakem času lanskega leta. Pri potnikih in premikih letal bo obseg prometa malce nižji od prvotnih načrtov. Načrtovani poslovni izid iz poslovanja bo dosežen.

Finančna kriza, ki se je leta 2008 iz ZDA postopno razširila tudi v Evropo in se kaže v ohlajevanju gospodarskih aktivnosti, se je v letalskem prometu relativno hitro odrazila. Padec števila potnikov na svetovnem nivoju v drugi polovici leta 2008 je prvi padec letalskega prometa po letu 2003. Na našem letališču smo zmanjšanje obsega prometa občutili v zadnjih mesecih letošnjega leta. Ocenjujemo, da se bo navedeno v določeni meri nadaljevalo tudi v letu 2009, ko naj bi se razsežnosti svetovne gospodarske krize najbolj poznale. Upoštevaje trende v letalskem prometu in znane napovedi naših letalskih prevoznikov bomo po obsegu prometa za ocenjenimi številkami iz leta 2008 zaostajali in sicer pri potnikih za 10,8 odstotkov, pri premikih letal za 5,7 odstotke in pri teži oskrbljenega tovora za 12,5 odstotka.

Posledice navedenega se bodo odrazile v finančnih podatkih za leto 2009. Po naši oceni se bo upad obsega prometa odrazil v zmanjšanju poslovnih prihodkov za 10 odstotkov, poslovni odhodki pa bodo predvidoma ostali na nivoju ocenjenih za leto 2008. Kljub izvajanju ukrepov v smeri zniževanja oziroma omejevanja stroškov se namreč določeni rasti poslovnih odhodkov ne moremo izogniti. Družba je že nekaj let v fazi intenzivnega investicijskega ciklusa, s čimer si sicer zagotavljamo večjo zmogljivost letališča in s tem naš nadaljnji razvoj, po drugi strani pa se to odraža v rastočih stroških amortizacije in obratovanja (stroški vzdrževanja, čiščenja, električne energije in ogrevanja). Poslovni izid iz poslovanja pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) bo za 20 odstotkov, poslovni izid iz poslovanja (EBIT) pa za 32 odstotkov nižji glede na ocenjeni vrednosti za leto 2008. Še vedno pa bomo dosegali relativno visoko vrednost EBITDA in EBIT marž (43 in 25 odstotkov).

Pri naložbah v objekte in opremo sledimo našemu srednjeročnemu načrtu. Intenziteto naložbenega cikla smo nekoliko zaustavili že v letu 2008, glede na trenutne razmere pa ocenjujemo, da izvedba ključnih projektov, opredeljenih v strategiji razvoja, zaenkrat ni ogrožena. Za leto 2009 načrtujemo naložbe v skupni vrednosti 31,6 milijonov evrov. Glavnino investicij bomo financirali z lastnimi sredstvi, delno pa bomo sredstva zagotovili tudi z najemom bančnih posojil.

Brnik, 18. december 2008