DomovMediji

Poslovni načrt za leto 2010


Splošno poslabšanje gospodarskih razmer je v letu 2009 negativno vplivalo tudi na poslovanje družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., vendar pa bomo leto 2009 kljub temu zaključili v okvirih, ki smo si jih zastavili z načrtom. V letu 2010 v skladu z neoptimističnimi napovedmi v gospodarstvu ter predvsem v letalski panogi ne pričakujemo večjega preobrata na bolje (načrtovana rast prometa je enoodstotna). Na poslovanje družbe pa bo negativno vplivalo tudi načrtovano dvotedensko zaprtje letališča zaradi izvedbe 3. faze rekonstrukcije vzletno-pristajalne steze aprila 2010. Zaradi zaprtja letališča pričakujemo izpad načrtovanega obsega prometa za dobre tri odstotne točke, kar posledično pomeni znižanje obsega prometa v letu 2010 (za dva odstotka) glede na ocenjen promet za leto 2009.

Načrt prihodkov za leto 2010 je izdelan upoštevaje načrtovani obseg prometa, nabor načrtovanih storitev ter predvideni nivo doseganja cen storitev. Na načrtovane prihodke v letu 2010 vpliva tudi že omenjeno zaprtje letališča, in sicer bodo prihodki posledično nižji za skoraj milijon evrov (brez zaprtja letališča bi bili za tri odstotke nad ocenjenimi za leto 2009, zaradi zaprtja pa bomo ostali na ravni letošnjih). Glede na sprejete ukrepe v smislu obvladovanja oziroma zniževanja poslovnih odhodkov, ki jih izvajamo že od četrtega kvartala leta 2008 dalje, bodo le-ti v letu 2010 predvidoma rasli nekoliko počasneje, kot bi bila predvidena rast prihodkov v primeru, da ne bi bila potrebna obnova vzletno-pristajalne steze. Upoštevaje obnovo vzletno-pristajalne steze in posledično izpad prihodkov zaradi zaprtja letališča in upoštevaje dejstvo, da zaprtje letališča ne bo vplivalo na višino poslovnih odhodkov, bo rast le-teh za dobri dve odstotni točki višja od rasti poslovnih prihodkov. Ta rast poslovnih odhodkov pa je predvsem posledica obsežnih vlaganj v objekte in opremo v zadnjih letih, kar se odraža v rastočih stroških amortizacije in porastu obratovalnih stroškov, povezanih z objekti.

Rezultat načrtovanih poslovnih prihodkov in odhodkov je poslovni izid iz poslovanja (EBIT), ki za devet odstotkov zaostaja za ocenjenim poslovnim izidom iz poslovanja za leto 2009, še vedno pa predstavlja dobrih 21 odstotkov vseh ustvarjenih poslovnih prihodkov, kar je le dve odstotni točki manj v primerjavi z oceno za leto 2009. Ugodnejšo sliko kaže poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), ki bo v letu 2010 predvidoma dosežen v višini ocenjenega za leto 2009. V poslovnih prihodkih bo zavzemal 41,5 odstotni delež, kar je le 0,3 odstotne točke manj od ocene za leto 2009. Če ne bi bilo izpada prihodka zaradi dvotedenskega zaprtja letališča, bi bil tako načrtovan čisti poslovni izid kot tudi poslovni izid iz poslovanja boljši, kot je ocenjen za leto 2009.

Pri naložbah v objekte in opremo sledimo sprejeti strategiji razvoja za obdobje 20072015. Intenziteta naložbenega cikla je sicer v zadnjih dveh letih zaradi splošnih gospodarskih razmer nekoliko upočasnjena, vendar pa izvedba ključnih projektov, opredeljenih v strategiji razvoja, zaenkrat ni ogrožena. Za leto 2010 načrtujemo naložbe v skupni vrednosti 10 milijonov evrov. Pretežni del (dobrih 7 milijonov evrov) predstavljajo vlaganja v gradbene objekte, preostanek pa v opremo za potrebe dejavnosti in v računalniško opremo. Omenjene naložbe bomo financirali z lastnimi viri sredstev.

Poslovni načrt družbe za leto 2010 je na 5. redni seji dne 15. 12. 2009 obravnaval nadzorni svet družbe in z njim soglašal.

Brnik, 16. 12. 2009