DomovMediji

Kvartalno poslovno poročilo: Padanje prometa se je umirilo


Aerodrom Ljubljana je danes objavil četrtletno poročilo za leto 2010. V prvem kvartalu so se potrdile napovedi, da si bistvenega preobrata na bolje še ne moremo obetati, je pa spodbudno dejstvo, da se je padanje prometa, ki je zaznamovalo leto 2009, ustavilo.

Število potnikov je bilo za 0,6 odstotkov večje kot v enakem obdobju leta 2009, za 0,2 odstotka pa je bilo večje število premikov letal. Težke gospodarske razmere so letalske prevoznike prisilile k ukrepom v smeri racionalizacije, kar se je odrazilo v zmanjšanju števila premikov letal v javnem prometu, nasprotno pa smo v splošnem letalstvu v opazovanem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležili zadovoljivo rast. Tudi v segmentu tovornega prometa smo oskrbljeno količino tovora v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečali, in sicer 15,7 odstotka.
Rezultati poslovanja družbe v prvem kvartalu odražajo gibanje prometa (v segmentu potnikov se je promet rahlo povečal, pri premikih letal pa kot rezultat prilagoditev letalskih prevoznikov na krizne razmere upadel), ukrepe na področju cenovne politike (le-ti so usmerjeni v ohranitev obstoječih letalskih prevoznikov in povezav) ter nenazadnje tudi dokaj neugodno strukturo poslovnih odhodkov, ki so kratkoročno gledano v pretežnem delu fiksni, kar otežuje njihovo prilagajanje nihanjem obsega prometa. K poslovnemu izidu obravnavanega obdobja prispeva tudi sezonska komponenta poslovanja s precej večjim obsegom prometa v poletnih mesecih od junija do septembra, s tem da na poslovne odhodke (ki so, kot že omenjeno, relativno fiksni, med njimi pa prevladujejo stroški dela in amortizacija) sezonski značaj nima tako izrazitega vpliva.
Kljub dejstvu, da je bil v pretežni meri obseg prometa na nivoju lanskega prvega tromesečja, so poslovni prihodki v skupnem znesku v primerjavi z enakim lanskim obdobjem za 1,2 odstotka nižji. Zaradi neugodnih poslovnih razmer in posledično povečanih pritiskov letalskih prevoznikov in tudi drugih kupcev v smeri prilagajanja cenovne politike so namreč določene vrste prihodkov kljub malenkostnemu porastu prometa upadle, medtem ko smo vsaj pri nekaterih, ne glede na težavno situacijo, uspeli doseči porast. Poslovni odhodki letošnjega za 4,1 odstotek presegajo realizirane v prvem tromesečju lanskega leta, hkrati pa so za 5,5 odstotka nižji od načrtovanih.
Doseženi poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo v višini 1.799 tisoč evrov za 13,3 odstotka zaostaja za ustvarjenim v enakem lanskem obdobju, medtem ko je zaostajanje pri poslovnem izidu iz poslovanja (169 tisoč evrov) zaradi porasta stroškov amortizacije večje.
Poslovni izid pred obdavčitvijo in čisti poslovni izid obdobja za 37,6 oziroma 37,3 odstotka zaostajata za ustvarjenim v prvih treh mesecih lanskega leta, doseženi celotni vseobsegajoči donos pa znaša 507 tisoč evrov in za 4,3 odstotke presega doseženega v prvem kvartalu lanskega leta.

Celotno poročilo je na voljo tule.

Brnik, 27. maj 2010