DomovMediji

Poslovanje v letu 2011 boljše kot leto pred tem

Aerodrom Ljubljana, d. d., v letu 2011 na splošno posloval bolje kot leto pred tem. Ob manjšem številu potnikov in premikov ter večji količini oskrbljenega tovora so bili ustvarjeni primerljivi prihodki in 23 odstotkov več dobička. 

Realizirani poslovni prihodki leta 2011 v višini 34.001 tisoč evrov so na ravni doseženih v letu 2010, načrtovane pa presegajo za 5,6 odstotka. Poslovni odhodki v skupni višini 26.413 tisoč evrov za 5,7 odstotka zaostajajo za ustvarjenimi v letu 2010, za 1,4 odstotka pa so nižji v primerjavi z načrtovanimi. Če poslovne odhodke pogledamo podrobneje, so se glede na leto 2010 stroški materiala zmanjšali za 11, stroški storitev pa za osem odstotkov. Stroški dela  so na nivoju realiziranih v letu 2010, za 1,7 odstotka pa so višji stroški amortizacije. V primerjavi s predhodnim letom so bistveno nižji tudi drugi poslovni odhodki. Poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo za slabih 15 odstotkov presega ustvarjenega v letu 2010, za 18 odstotkov pa načrtovanega. Tudi poslovni izid iz poslovanja je za 29 odstotkov višji v primerjavi z letom 2010 ter za 40 odstotkov višji v primerjavi z načrtom. Čisti poslovni izid v vrednosti 5.248 tisoč evrov je za 23 odstotkov višji kot leta 2010 in 3,4 odstotka višji od načrta, bil pa bi še bistveno boljši, če vanj ne bi bilo vključeno za približno 2,2 milijona evrov odhodkov z naslova slabitve finančne naložbe v pridruženo družbo, ki je v načrtu ni bilo mogoče predvideti.

Z vidika doseženih rezultatov poslovanja je bilo torej leto 2011 za Aerodrom dobro, še posebej, če ga ocenjujemo v kontekstu razmer, s katerimi smo se soočali. Poslovanje je bilo sicer v veliki meri zaznamovano z negotovostjo, vezano na nadaljevanje poslovanja domačega letalskega prevoznika, s tem da smo se predvsem v zadnjem kvartalu soočali z zmanjšanim obsegom prometa zaradi ukinjanja manj donosnih linij. Predvsem zaradi tega je obseg fizičnega prometa v primerjavi z letom 2010 upadel (oskrbeli smo za 1,4 odstotka manj potnikov in imeli za 7,8 odstotka manj premikov letal v primerjavi z letom 2010), zaostajamo pa tudi z realizacijo letnega načrta (pri potnikih je 97,5-odstotna, pri premikih letal pa 88,9-odstotna). So se pa vzporedno z upadom prometa zgodile pomembne spremembe v strukturi prometa, ki so pozitivno vplivale na poslovni rezultat. Prevozniki so manjša letala nadomeščali z večjimi, kar je s finančnega (prihodkovnega) vidika ugodno, saj je cena pomembnega dela naših storitev vezana na težo letala. Upad prometa domačega prevoznika smo v precejšnjem delu nadomestili s povečanjem v segmentu tujih prevoznikov, kjer se je število potnikov povečalo za 17,3 odstotka, število premikov letal pa za 1,4 odstotka. Dobre rezultate smo z vidika obsega prometa dosegli tudi v tovornem prometu. Skupna količina oskrbljenega tovora v letu 2011 je za 13,6 odstotka višja v primerjavi z letom 2010 in presega letni načrt za 2,4 odstotka.
V letu 2011 smo načrtovali naložbe v objekte, računalniško opremo in opremo za potrebe dejavnosti v skupni višini 6,4 milijona evrov. Vezano na negotovosti, s katerimi smo se soočali, smo intenzivnost izvajanja investicij prilagodili nujnosti posameznih vlaganj, zaradi česar je bil načrt realiziran v višini 2,4 milijona evrov.

Povezava do celotnega poročila o poslovanju v letu 2011.

Brnik, 13. 4. 2012