DomovMediji

Aerodrom Ljubljana v obdobju od januarja do marca sledi načrtu

Nadzorniki Aerodroma Ljubljana, d. d., so obravnavali poročilo o poslovanju za obdobje od januarja do marca 2012. Na področju prometa, ki ga opravijo tuji prevozniki, je prvi kvartal nad načrtom in obsegom enakega obdobja lani, medtem ko je promet, ki ga je opravil domači prevoznik, pod načrtom in slabši od lanskega kvartala. Čisti dobiček je višji od načrtovanega.

Kljub upadu prometa domačega prevoznika je bil prvi kvartal zaključen pozitivno in v načrtovanih okvirih ter brez težav z vidika denarnega toka oziroma likvidnosti. K temu je pomembno prispevalo obvladovanje poslovnih odhodkov, ki so se prilagajali upadu prometa. Na strani poslovnih odhodkov smo nadaljevali z ukrepi v smeri njihovega obvladovanja. Skupno so poslovni odhodki v prvem kvartalu znašali 6.413 tisoč evrov, kar je za 4,3 odstotka manj od obdobnega načrta ter za 1,1 odstotka manj od ustvarjenih v enakem obdobju lani. Poslovni prihodki, ustvarjeni na tujih trgih, za skoraj desetino presegajo ustvarjene v lanskem prvem kvartalu, presegajo pa tudi načrt. Tudi v segmentu komercialnih storitev smo s povečanimi marketinškimi aktivnostmi in selektivnim pristopom h kupcem teh storitev presegli obdobni načrt, s tem da smo prihodke kljub manjšemu prometu uspeli ohraniti na nivoju lanskega prvega kvartala. Ne glede na opisano rast, zmanjšanja prihodkov od letaliških storitev in zemeljske oskrbe na domačem trgu nismo uspeli v celoti nadomestiti. Vzrok za to je visok delež prometa, ki ga na ljubljanskem letališču opravi domači letalski prevoznik (delež se zmanjšuje, vendar po številu prepeljanih potnikov še vedno znaša 72 odstotkov). Skupno smo tako v obravnavanem obdobju ustvarili za 6.512 tisoč evrov poslovnih prihodkov, kar je za 5,7 odstotka manj kot smo načrtovali in za 6,9 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 99 tisoč evrov zaostaja za obdobnim načrtom in za ustvarjenim v enakem lanskem obdobju. Ustvarjeni čisti dobiček v višini 301 tisoč evrov je kljub upadu prometa na strani domačega prevoznika za 6,5 odstotka višji od načrta. Ob tem je izpad prometa domačega prevoznika glavni razlog za zaostajanje čistega dobička za ustvarjenim v lanskem prvem kvartalu.

V prvih treh mesecih se je Aerodrom osredotočil na povečevanje sodelovanja z obstoječimi in na dogovore z novimi tujimi prevozniki. Rezultat tega je 4,3 odstotka večje število potnikov tujih prevoznikov glede na lanski prvi kvartal, hkrati pa je za 14,3 odstotka presežen tudi obdobni načrt. Na podlagi napovedi obstoječih in novih tujih prevoznikov tako rednih kot čarterskih, ocenjujemo, da se bo trend rasti prometa, ki ga opravijo, nadaljeval.

Ker je bil izpad prometa domačega prevoznika večji od pričakovanj, ga s prometom tujih prevoznikov ni bilo mogoče v celoti nadomestiti. Skupno število potnikov je tako za 7,8 odstotka nižje v primerjavi z enakim lanskim obdobjem ter za 3,2 odstotka nižje glede na obdobni načrt. Pri premikih letal smo v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zabeležili upad tako domačega kot tujih prevoznikov (skupaj za 5,6 odstotka), je pa število premikov letal za 2,3 odstotka višje v primerjavi z načrtovanim. V segmentu tovornega prometa je upad teže oskrbljenega tovora glede na enako lansko obdobje v višini 16,4 odstotka posledica načrtovanega zmanjšanja oskrbe ladijskega in cestnega tovora.

Dejavnost družbe je sezonskega značaja, zato pri doseganju letnega načrta zaostajamo za sorazmernim delom. Obseg prometa je namreč največji v poletnih mesecih od junija do septembra, tako zaradi vzpostavitve čarterskih povezav kot tudi večjega števila rednih linij, večja pa je tudi zasedenost letal.

Za leto 2012 načrtujemo malenkost nižji promet v primerjavi z letom 2011, kar je skladno z dejstvom, da leta 2012 še ne pričakujemo bistvenega okrevanja gospodarstva, in povezano s pričakovanji o načrtovanem prometu posameznih letalskih prevoznikov. Tako načrtujemo, da bo število potnikov v primerjavi z letom 2011 nižje za 3,7 odstotka, število premikov letal za 2,6 odstotka, teža tovornega prometa pa bo zaradi prenehanja oskrbe ladijskega in cestnega zbirnega tovora upadla za 10,9 odstotka. Znižanje načrtovanega prometa se bo odrazilo v poslovnih prihodkih, ki jih načrtujemo v višini 32,3 milijona evrov oziroma za 4,9 odstotka manj v primerjavi z letom 2011. Poslovne odhodke bomo še naprej nadzirali in jih tekoče prilagajali potrebam ob upoštevanju obsega prometa in tekoče likvidnostne situacije v družbi. Načrtovani so v višini 25,9 milijona evrov, kar je za 2,2 odstotka manj od realiziranih leta 2011. Poslovni izid iz poslovanja pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) je tako predviden v višini 11,9 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 6,5 milijona evrov, čisti poslovni izid ob koncu leta pa v višini 5,9 milijona evrov.

Več informacij:
- Poročilo o poslovanju v obdobju januar – marec leta 2012: http://www.lju-airport.si/o-podjetju/informacije-za-vlagatelje/financna-porocila  
- Brigita Zorec, vodja korporativnega komuniciranja, T: 04 20 61 103, E: brigita.zorec@lju-airport.si
 

  

Brnik, 23. 5. 2012