DomovMediji

Finančni rezultat v prvih devetih mesecih sledi načrtu

Brnik, 21. 11. 2012 – Nadzorniki Aerodroma Ljubljana, d. d., so obravnavali poročilo o poslovanju od januarja do septembra 2012. Predvsem s prilagajanjem na odhodkovni strani smo kljub manjšemu prometu in posledično manjšim prihodkom uspeli obdobje zaključiti v načrtovanih okvirih ter brez težav z vidika denarnega toka oziroma likvidnosti. Čisti dobiček je znašal 4.931 tisoč evrov in je za štiri odstotke presegel načrtovanega.

Do septembra smo tako ustvarili za 24.080 tisoč evrov poslovnih prihodkov, kar je za 1,9 odstotka manj kot smo načrtovali in za 6,5 odstotka manj v primerjavi z enakim obdobjem lani (doseganje letnega načrta je 74,5-odstotno). Upadu poslovnih prihodkov smo se prilagajali na strani poslovnih odhodkov, ki znašajo 18.942 tisoč evrov, za 3,1 odstotka zaostajajo za odhodki v enakem obdobju lani in za 2,3 odstotka za obdobnim načrtom. Vse ključne kategorije poslovnih odhodkov zaostajajo za načrtovanimi zneski za obravnavano obdobje.

Kot rezultat poslovnih prihodkov in odhodkov smo ustvarili dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 5.139 tisoč evrov, kar je na ravni obdobnega načrta, medtem ko za ustvarjenim v primerljivem lanskem obdobju zaostajamo za 17,3 odstotka (letni načrt je dosežen 79,5 odstotno). Obdobje smo zaključili s čistim dobičkom v višini 4.931 tisoč evrov, kar je kljub upadu prometa za 3,7 odstotka več od načrta (letni načrt je dosežen 84-odstotno).

Na splošno se ekonomsko-politična situacija v Sloveniji in širše v Evropi odraža v manjšem številu poslovnih in turističnih potovanj. Kljub temu, da Aerodrom Ljubljana skuša pritegniti nove prevoznike s prilagajanjem cenovne politike, atraktivnimi ponudbami svojih storitev in povečanimi aktivnostmi za pridobivanje novih trgov, so prevozniki zaradi visokega tveganja za slabo polnjenje letal previdni z vzpostavljanjem novih povezav s Slovenijo. Poleg tega za prevoznike niso pomembne le cene in kakovost naših storitev, temveč so potrebna vlaganja v promocijo na tujih trgih z namenom, da se zagotovi prepoznavnost in s tem interes za potovanja v Slovenijo. Tržni neprivlačnosti navkljub nam je po zaključku obračunskega obdobja na letališče uspelo pritegniti nizkostroškovnega letalskega prevoznika Wizz Air s povezavama London Luton in Bruselj Charleroi. Začetno polnjenje letal je dobro, ob takšnem nadaljevanju pa je prevoznik izrazil interes za dodajanje novih povezav že prihodnje leto.

V kategoriji promet razkrivamo podatke o količini oskrbljenega prometa. Ta je manjša od načrtov, ker prevozniki niso v celoti izpolnili napovedi, ki so bile podlaga za načrtovanje: domači prevoznik je prepeljal manjše število potnikov od načrta, na tujem trgu pa načrtovano povečanje prometa (večje število frekvenc, nadomestitev manjših letal z večjimi)  ni bilo v celoti realizirano, poleg tega pa je v juniju prišlo tudi do  nenadne ukinitve redne linije  v Prago.
V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo na našem letališču oskrbeli 956.291 potnikov, kar je za 8,6 odstotka manj v primerjavi z obdobnim načrtom in za 12,9 odstotka manj v primerjavi z enakim lanskim obdobjem (letni načrt je dosežen 72,5-odstotno). Nekoliko manjši upad prometa smo zabeležili pri premikih letal, ki jih je bilo v obravnavanem obdobju 27.807, kar je za 6,6 odstotka manj v primerjavi z obdobnim načrtom in za 11 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani (letni načrt je dosežen 72,7 odstotno). V kategoriji letalski tovor smo v prvih devetih mesecih letošnjega leta nekoliko nad obdobnim načrtom ter primerljivim lanskim obdobjem, medtem ko teža oskrbljene pošte ter kamionskega tovora (slednje predvsem na račun upada količine farmacevtskih, pa tudi ostalih izdelkov) zaostaja za načrtovanim in tistim iz primerljivega lanskega obdobja. Posledično je tudi skupna teža oskrbljenega tovora (12.269 ton) za 7,6 odstotka nižja v primerjavi z obdobnim načrtom.

V letu 2012 zmanjšanje prometa na splošno presega napovedi in tudi obseg, ki smo ga predvideli v letnem načrtu. Tega izpada kratkoročno gledano ni mogoče nadomestiti, saj v tako zaostrenem konkurenčnem okolju prevozniki bolj kot kdajkoli v ospredje postavljajo tržni potencial posamezne povezave in njeno donosnost, pri čemer ljubljansko letališče zaradi majhnosti trga vsekakor ni v ospredju. Zaradi opisanega bomo za načrtom prometa za leto 2012 zaostajali, s tem da bo zaostajanje malenkost višje v primerjavi z realiziranim v prvih devetih mesecih leta.

Omenjene nepredvidene dogodke na področju prometa in posledično upad poslovnih prihodkov smo v obravnavanem obdobju uspeli kompenzirati na stroškovnem področju in tako doseči za obdobje načrtovani čisti dobiček. Vendarle pa prilagajanja na stroškovnem področju v takem obsegu do konca leta ne bomo mogli nadaljevati, saj je zadnji kvartal izrazito nesezonsko obdobje z nižjimi prihodki (večino prihodkov namreč ustvarimo v poletnih mesecih, ko je promet na višku), medtem ko je večina stroškov fiksnih in nimajo sezonske komponente. Dodatno bodo stroški višji tudi zaradi nekaterih aktivnosti, katerih izvedba se časovno zamika (stroški reklame, vzdrževanja sredstev), že preko celega leta pa se soočamo z rastočimi stroški energentov. Dobiček iz poslovanja bo tako zaostajal za načrtovanim, zaradi prilagajanja poslovnih odhodkov sicer manj v primerjavi z zaostajanjem za načrtovanim obsegom prometa.

Več informacij: