Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in v skladu s 6., 7., 8., 9. in 12. členom..."/>

DomovMediji

Obvestilo o sprejetih sklepih 5. seje skupščine družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.


Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in v skladu s 6., 7., 8., 9. in 12. členom Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. objavlja

obvestilo o sprejetih sklepih

5. seje skupščine družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.,

ki je potekala 27. 6. 2001 z začetkom ob 12.00 uri v dvorani IEDC, Poslovne šole Bled, Prešernova 33 na Bledu.

Ob 81,44 odstotni zastopanosti osnovnega kapitala so bili na 5. seji skupščine sprejeti naslednji sklepi:

1. Ugotovi se sklepčnost in izvolijo se predlagani organi skupščine.

2. Skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000 z mnenjem revizorja.

3. S sklepom skupščine se čisti dobiček družbe po revidiranem izkazu uspeha za poslovno leto 2000 po stanju na dan 31.12.2000, ki znaša 1.156.795.451 SIT razporedi:

  • za rezerve družbe
231.359.090 SIT
  • za dividende prednostnim in navadnim delničarjem
549.643.812 SIT
  • del dobička za člane uprave
20.703.991 SIT
  • za nerazporejeni dobiček
355.088.558 SIT

Nerazporejeni dobiček družbe po zaključnem računu za leto 1995, ki v revalorizirani vrednosti na dan 31.12.2000 znaša 62.651.397 SIT, se razporedi:

  • za rezerve družbe
1.906.972 SIT
  • za dividende prednostnim in navadnim delničarjem
60.744.425 SIT

Dividende v skupnem znesku 610.388.237 SIT se izplačajo per 1. 1. 2001 v enkratnem znesku, najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem delničarjem, ki so na dan 29. 6. 2001 vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana. Lastnikom prednostnih participativnih delnic pripada dividenda v višini 165,74 SIT bruto po delnici, lastnikom navadnih delnic pa 156,00 SIT bruto po delnici oz. 117,00 SIT neto po delnici.

4. Skupščina sprejme strategijo razvoja družbe do leta 2005 z vizijo do leta 2010.

5. Skupščina sprejme temelje poslovne politike in finančni načrt družbe za leto 2001

6. Skupščina sprejme načrt razvoja družbe za leto 2001.

7. Skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2001 revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

8. Skupščina izvoli člane nadzornega sveta za štiriletno mandatno dobo, ki se prične s 4. 7. 2001 v sestavi: g. Jože Romšek, g. Darko Marolt, g. Tomaž Vetrih, g. Anton Colarič, g. Branko Remic, g. Miroslav Golubič in g. Mirko Sotlar.

Na skupščini ni bilo nobenih napovedi izpodbojnih tožb.

Uprava družbe

Aerodrom Ljubljana, d.d.