DomovMediji

Lani poslovali dobro, z več kot 5 milijonov evrov čistega dobička

Aerodrom Ljubljana, d. d., je v letu 2012 kljub zaostrenim gospodarskim pogojem in težavam domačea prevoznika posloval dobro. Ob padcu prometa in s tem povezanih prihodkov je uspel ohraniti visok čsti dobiček v vrednosti 5.193 tisoč evrov.

V lanskem letu je Aerodrom Ljubljana ustvaril za 30.846 tisoč evrov poslovnih prihodkov, kar je za 4,6 odstotka manj kot je bilo načrtovano in za 9,3 odstotka manj v primerjavi z letom 2011. Predvsem je upad prihodkov zaznamovalo zmanjšanje prometa na domačem trgu, prihodki od prodaje na tujem so se obdržali na ravni ustvarjenih leta 2011. Kljub zmanjšanju obsega prometa so realizirani komercialni prihodki presegli načrt in le malenkost zaostali za ustvarjenimi v 2011. Zmanjšanje poslovnih prihodkov je bilo v veliki meri nadomeščeno z učinkovitim obvladovanjem poslovnih odhodkov, ki so znašali 25.621 tisoč evrov, kar je za slab odstotek pod načrtovano vrednostjo in za 3 odstotke manj kot leta 2011.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 5.225 tisoč evrov je nižji od načrta in v primerjavi z letom prej. Prilagajanje na strani poslovnih odhodkov in višji finančni prihodki so ugodno vplivali na čisti dobiček, ki je znašal 5.193 tisoč evrov, za načrtom je zaostal za 11,6 odstotka, za ustvarjenim v 2011 pa le za 1,2 odstotka.

Doseženi rezultati poslovanja so bili za Aerodrom Ljubljana torej dobri, še posebej glede na splošno gospodarsko situacijo v Sloveniji in širše v Evropi ter močno skrčenje prometa domačega prevoznika v letu 2012. Na poslovni rezultat so vplivale tudi omejene zmožnosti prilagajanja stroškov nihajočemu prometu, saj Aerodrom Ljubljana deluje v panogi z visokim deležem fiksnih stroškov zaradi zagotavljanja infrastrukture in njenega nemotenega obratovanja ter izpolnjevanja standardov za zagotavljanje varnosti in kakovosti storitev. Pozitivne rezultate so na drugi strani prinesla prizadevanja pri iskanju priložnosti za povečanje prihodkov v dejavnostih, ki niso strogo vezane na letališke in ki se kažejo kot vse pomembnejši element ustvarjanja prihodkov.

Količina oskrbljenega prometa je bila manjša od načrtov, ker prevozniki niso v celoti izpolnili svojih napovedi. Domači prevoznik je prepeljal bistveno manjše število potnikov od načrta – zabeležil je 11 odstotkov večji upad od načrtovanega, na tujem trgu pa načrtovano povečanje prometa (večje število frekvenc, nadomestitev manjših letal z večjimi) ni bilo v celoti realizirano, poleg tega pa je v juniju prišlo tudi do nenadne ukinitve redne linije v Prago. Tako je prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana v letu 2012 potovalo 1.198.911 potnikov, kar je za 9,1 odstotka manj v primerjavi z načrtom in za 12,5 odstotka manj kot leto prej. Nekoliko manjši je bil upad prometa pri premikih letal, ki jih je bilo v letu 2012 35.019, za 8,4 odstotka manj kot v načrtu in 10,8 odstotka manj kot leta 2011.

Krčenje gospodarske aktivnosti v Evropi je v letu 2012 močno zaznamovalo letalsko panogo. Letalski prevozniki svoje poslovanje v krizi optimizirajo s konsolidiranjem mrež in zmanjševanjem linij, pri čemer so izraziteje prizadeta manjša letališča z nižjim tržnim potencialom. Tako se je tudi Aerodrom Ljubljana soočil s številnimi izzivi na tem področju, a je mu je kljub temu uspelo pritegniti novega letalskega prevoznika in povečati ponudbo nizkostroškovnih letov – od oktobra naprej je na ljubljanskem letališču prisoten prevoznik Wizz Air.

Kategorija tovornega prometa je glede na načrt upadla manj kot potniška (skupaj za 2,8 odstotka), za letom prej pa je zaradi izpada ladijskega, cestnega, kamionskega in poštnega tovora zaostajala za 13,4 odstotka, medtem ko je letalski tovor načrt in obseg iz leta 2011 presegel.

Zaradi negotove situacije v letalskem prometu je bila izvedba nekaterih načrtovanih naložb zamaknjena v letošnje leto. Za naložbe v objekte in opremo je bilo od načrtovanih 13.108 tisoč evrov namenjenih 2.209 tisoč evrov, vse iz lastnih sredstev.

Čeprav v letu 2013 še ni mogoče pričakovati bistvenega okrevanja gospodarstva, se trend padanja skupnega prometa na ljubljanskem letališču že ustavlja, za kar je zaslužna izrazita rast obsega prometa tujih prevoznikov v prvem kvartalu. Napoved za leto 2013 na področju potniškega prometa je pozitivna, z rahlim 2,2-odstotnim okrevanjem. Poslovni prihodki in odhodki bodo za letom 2012 nekoliko zaostajali, prav tako čisti dobiček iz poslovanja. V letošnjem letu so načrtovane naložbe v objekte in opremo v skupni vrednosti 27.604 tisoč evrov, pri čemer bosta najpomembnejši začetek gradnje novega potniškega terminala in prenova starega. Naložbe bodo predvidoma v celoti financirane iz lastnih virov.

Več informacij: