Na podlagi prvega odstavka 13. člena statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. uprava..."/>

DomovMediji

Vabilo na 8. sejo skupščine delniške družbe

Na podlagi prvega odstavka 13. člena statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. uprava družbe Aerodroma Ljubljana, d.d. vabi delničarje na

8. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.,
ki bo v torek, 22.6.2004  ob 11. uri
v dvorani IEDC, Poslovne šole Bled, Prešernova cesta 33, Bled

Dnevni red:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov
Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.

Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila  za poslovno leto 2003
Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto 2003 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno sodelovanje, d.o.o. za poslovno leto 2003 ter potrditvijo letnega poročila za leto 2003 na 20. seji nadzornega sveta dne 31.3.2004.

Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2003 in podelitev  razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
3.1 Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem izkazu poslovnega izida za poslovno leto 2003 po stanju na dan 31.12.2003, ki znaša 2.281.515.785,82 SIT, uporabi za naslednje namene:

-         za dividende prednostnim in navadnim delničarjem 1.048.666.324,00 SIT, in sicer  del bilančnega dobička, oblikovanega iz zadržanega dobička poslovnega leta 1998 201.765.832,47 SIT, iz zadržanega dobička poslovnega leta 1999 333.291.149,01 SIT, iz zadržanega dobička poslovnega leta 2000 379.944.757,27 SIT ter iz zadržanega dobička poslovnega leta 2001 133.664.585,25 SIT;
-         za druge rezerve 730.816.830,80 SIT del bilančnega dobička, oblikovanega iz čistega dobička  poslovnega leta 2003;
-         ostanek bilančnega dobička, ki znaša 502.032.631,02 SIT, ostane zadržan in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Dividende v skupnem znesku 1.048.666.324,00 SIT se začnejo izplačevati v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem delničarjem, ki so na dan 24.6.2004 vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana. Lastnikom prednostnih participativnih delnic pripada dividenda v višini 334,73 SIT bruto po delnici, lastnikom navadnih delnic pa 220,00 SIT bruto po delnici oz. 165,00 SIT neto.

3. 2. Skupščina Aerodroma Ljubljana,d.d. podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu  2003, s katero potrdi in odobri njuno delo v letu 2003.

Predlog za  imenovanje revizorja družbe za revidiranje  poslovanja in izkazov  družbe za poslovno leto 2004
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje  poslovanja  in izkazov družbe    za poslovno leto 2004 revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom za leto 2003 in poročilom nadzornega sveta je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 11. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda, do vključno dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda naj bodo obrazloženi in vloženi v pisni obliki v 7 dneh po objavi tega sklica v tajništvu družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d. dne 14.6.2004 ki bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred dnem sklica skupščine, oziroma najkasneje do 18.6.2004 do 12. ure na naslov

Aerodrom Ljubljana, d.d.
Zg. Brnik 130a
4210 Brnik-aerodrom.

Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju en glas. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.

Udeležence vljudno naprošamo, naj pridejo na skupščino najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, da bodo s podpisom pravočasno potrdili svojo prisotnost, prevzeli potrebno gradivo za glasovanje in se z osebnimi dokumenti identificirali.

Uprava družbe