1.

DomovMediji

Obvestilo o sprejetih sklepih 8. seje skupščine družbe Aerodrom Ljubljana,d.d.

 

1.      Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov

Ugotovila se je sklepčnost in izvolili so se  predlagani organi skupščine.

2.      Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2003

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto 2003 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno sodelovanje, d.o.o. za poslovno leto 2003 ter potrditvijo letnega poročila za leto 2003 na 20. seji nadzornega sveta dne 31.3.2004.

3.      Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2003 in podelitev  razrešnice upravi in nadzornemu svetu

S sklepom skupščine se bilančni dobiček družbe po revidiranem izkazu poslovnega izida za poslovno leto 2003 po stanju na dan 31.12.2003, ki znaša 2.281.515.785,82 SIT, uporabi za naslednje namene:

-         za dividende prednostnim in navadnim delničarjem 1.048.666.324,00 SIT, in sicer  del bilančnega dobička, oblikovanega iz zadržanega dobička poslovnega leta 1998 201.765.832,47 SIT, iz zadržanega dobička poslovnega leta 1999 333.291.149,01 SIT, iz zadržanega dobička poslovnega leta 2000 379.944.757,27 SIT ter iz zadržanega dobička poslovnega leta 2001 133.664.585,25 SIT;

-         za druge rezerve 730.816.830,80 SIT del bilančnega dobička, oblikovanega iz čistega dobička  poslovnega leta 2003;

-         ostanek bilančnega dobička, ki znaša 502.032.631,02 SIT, ostane zadržan in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Dividende v skupnem znesku 1.048.666.324,00 SIT se začnejo izplačevati v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem delničarjem, ki so na dan 24.6.2004 vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana. Lastnikom prednostnih participativnih delnic pripada dividenda v višini 334,73 SIT bruto po delnici, lastnikom navadnih delnic pa 220,00 SIT bruto po delnici oz. 165,00 SIT neto.

Skupščina je podelila upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu  2003, s katero je potrdila in odobrila njuno delo v letu 2003.

4.      Predlog za imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov  družbe za poslovno leto 2004

Za revizijo  za poslovno leto 2004 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

 

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Vsi sklepi so bili sprejeti tako, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe.

Uprava družbe

Datum: 23.6.2004