DomovMediji

Obetavni polletni poslovni rezultati

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana je obravnaval poročilo o poslovanju delniške družbe v prvem polletju letošnjega leta. V prvih šestih mesecih družba beleži tako povečanje prometa kot tudi prihodkov.

Promet na Aerodromu Ljubljana, d.d v prvem polletju leta 2004 je bil v primerjavi z istim obdobjem lani v porastu. V primerjavi s prvim polletjem 2003 smo sprejeli in odpravili za 6,4 % več letal, prepeljanih je bilo za 10,2 % več potnikov, v avioblagovnem skladišču pa je bilo oskrbljenega za 2,9 % več tovora. Na obseg prometa je pozitivno vplival povečan obseg čarterskega prometa in nove linije letalskih prevoznikov Austrian Airlines, Malev in easyJet, ki so bile vzpostavljene v aprilu in maju.

Rasti prometa so sledili tudi poslovni prihodki družbe. Ti so v prvem polletju znašali 2.493 mio SIT, kar v primerjavi z lanskim letom predstavlja 11,5 % več oziroma 48 % letnega načrta. 84 % prihodka je bilo ustvarjenega s prodajo na domačem (9,8 % povišanje glede na lansko leto), 14 % s prodajo na tujem trgu (31,5 % povišanje glede na lansko leto), 2 % pa je drugih prihodkov.

Stroški poslovanja v višini 1.950 mio SIT so za 5,3 % višji kot lani (50 % letnega načrta). Poslovni izid iz poslovanja je za 41,2 % višji kot v enakem obdobju lani (42 % letnega načrta). Po prištetju finančnih prihodkov in izrednih prihodkov ter ob upoštevanju finančnih in izrednih odhodkov in ocenjenega davka na dobiček, znaša čisti dobiček družbe 732 mio SIT, kar je 6,3 % več kot v enakem obdobju lani in predstavlja 43 % letnega načrta.    

Sredstva, namenjena za investicije, so v prvem polletju 2004 znašala 463,2 mio SIT in so bila namenjena predvsem zaključku investicijskih projektov, ki so se izvajali leta 2003 (med njimi hangar in ploščad splošnega letalstva), izgradnji prostorov BIP (mejna kontrolna točka) za državne inšpekcijske službe, dokončan je bil idejni projekt novega potniškega terminala, v teku pa je gradnja prizidka za potrebe centralnega skladišča. Junija smo začeli tudi z gradnjo nove garažne hiše s poslovnim prizidkom, ki bo predvidoma zaključena do konca leta.

Od pomembnejših projektov velja omeniti še junijsko dokapitalizacijo Aerodroma Portorož d.o.o. v višini 300 mio SIT, kar predstavlja 30,46 % poslovnega deleža omenjene družbe.

Brnik, 26. avgust 2004