DomovMediji

Poziv k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta

Aerodrom Ljubljana, d. d., obvešča javnost, da sta nadzorni svet in Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve, ki deluje kot stalna komisija nadzornega sveta, sprejela sklep o pričetku postopka priprave predloga za imenovanje članov nadzornega sveta družbe, saj vsem štirim članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala, v letošnjem letu poteče mandat.

Ob tem bo nadzorni svet družbe upošteval zahteve Statuta Aerodroma Ljubljana, d. d., z dne 23. 6. 2010, ki v 18. členu določa, da dva predstavnika nadzornega sveta na skupščini v izvolitev predlaga Republika Slovenija, enega predstavnika skupaj Kapitalska družba, d. d., in Slovenska odškodninska družba, d. d., enega predstavnika pa preostali delničarji. S tem pozivom vabimo tudi navedene delničarje, da predlagajo kandidate. Kandidati, ki jih predlagajo delničarji v skladu s statutom družbe, naj izpolnijo prijavo v skladu s tem pozivom.

Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve vabi vse zainteresirane kandidate, ki bi želeli oddati vlogo za kandidata za člane nadzornega sveta, da izpolnijo pripeto vlogo in obrazce in jih pošljejo družbi (tajništvo uprave). Prijave morajo prispeti na sedež družbe najkasneje do četrtka 11. 4. 2013 do 15. ure. Komisija bo upoštevala le popolne prijave, ki bodo vsebovale vse priloge.

Prijava mora vsebovati:

  • življenjepis z opisom delovnih izkušenj in izobrazbe ter z navedbo članstva v drugih organih vodenja ali nadzora (europass);
    • utemeljitev svoje kandidature po priloženih navodilih;
    • izjavo o izpolnjevanju pogojev po ZGD-1,
    • izjavo o neodvisnosti kandidata in
  • soglasje za obdelavo osebnih podatkov.


Naslov:
Aerodrom Ljubljana, d. d. – za nadzorni svet
Zg. Brnik 130a
SI-4210 Brnik-aerodrom

V pozivu in priloženih dokumentih se uporablja moška slovnična oblika, vendar velja za predstavnike obeh spolov.

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d. d.

Pripeti dokumenti:
Kriteriji za presojo ustreznosti kandidatov
Navodila za predstavitev utemeljitve kandidature
Izjava o izpolnjevanju pogojev po ZGD-1, o neodvisnosti  in o soglasju za obdelavo osebnih podatkov

Brnik, 2. 4. 2013