DomovMediji

Komentar člankov v Financah in Dnevniku

V povezavi s člankoma z naslovoma Aerodrom v naložbo, večjo od lastne tržne vrednosti, brez pečata lastnikov? (Finance, dne 5. 3. 2013) in Bodo Skobirjeve načrte ustavili mali delničarji? (Dnevnik, dne 25. 2. 2013), ki izpostavljata dvome neimenovanih malih delničarjev v smotrnost naložbe v novi potniški terminal, uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., podaja naslednje pojasnilo:

Uprava in nadzorni svet se zavedata tveganj povezanih s trenutno gospodarsko situacijo in njenim vplivom na delovanje družbe Aerodrom Ljubljana, vendar poudarjata nujnost investicije v novi potniški terminal v luči strokovnih napovedi, ki kažejo na okrevanje prometa v srednjeročnem obdobju. Nov potniški terminal je nujno potreben z vidika dolgoročnega obstoja in razvoja družbe, in sicer predvsem za doseganje zadovoljivih tehničnih in varnostnih standardov ter zagotavljanje kvalitetnih storitev potnikom in prevoznikom, kot tudi za omogočanje rasti prometa. Vzporedno s predhodno omenjenimi razlogi bomo z novim terminalom realizirali tudi višje prihodke od komercialnih storitev. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je pri posodabljanju infrastrukture tudi eno izmed zadnjih v regiji.

Uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da bo končna vrednost investicije (ki bo znana, ko bodo zaključeni vsi javni razpisi in izbrani izvajalci del) nižja od prvotno načrtovane. Predlagana vlaganja v nov potniški terminal so bila presojana s strani Evropske komisije, ki nam je za izvedbo odobrila sofinanciranje (v deležu cca 22 odstotkov) v obliki nepovratnih sredstev. V skladu z njenim sklepom mora Aerodrom Ljubljana za črpanje teh sredstev do konca letošnjega leta izpeljati vse razpise in skleniti vse pogodbe ter terminal v uporabo predati pred sezono leta 2015. 

Delničarji so bili o projektu izgradnje novega potniškega terminala v zadnjih letih redno obveščani, konkretneje na skupščinah v juniju 2011 in 2012 ter na srečanjih z delničarji v novembru 2011 in 2012.   

Uprava in nadzorni svet bosta podrobneje proučila zakonske podlage, vezane na nujnost odločanja o investiciji na skupščini in ugotovitve upoštevala pri sprejemanju nadaljnjih odločitev.

Nadzorni svet bo v skladu s sprejetimi sklepi tekoče spremljal omenjeno investicijo, uprava in nadzorni svet pa bosta posebno pozornost namenila tudi spremljanju izpostavljenosti in upravljanju tveganj povezanih z njo.

Brnik, 8. marec 2013