DomovMediji

Aerodrom Ljubljana v obdobju od januarja do marca 2013 bolje od načrta

Zg. Brnik, 23. maj 2013 - Aerodrom Ljubljana, d. d., po obravnavi na nadzornem svetu objavlja poročilo o poslovanju za obdobje od januarja do marca 2013. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je povečal obseg prometa, ki ga ustvarijo tuji prevozniki, pri domačem prevozniku se je število prepeljanih potnikov na rednih linijah zmanjšalo, narasel pa je čarterski promet. Občutna rast je bila zabeležena na področju oskrbljenega tovora. Čisti dobiček za enkrat in pol presega ustvarjenega v enakem obdobju lani, štirikrat pa je večji od načrtovanega.

Aerodrom Ljubljana beleži boljše poslovanje v primerjavi z lanskim prvim kvartalom in obdobnim načrtom. Ustvarjeni poslovni prihodki v višini 6.729 tisoč evrov za 9,3 odstotka presegajo načrtovane, v primerjavi z lanskim prvim kvartalom pa so višji za 3,3 odstotka. Omenjen pozitiven trend bi bil še višji, če bi prihodke, ustvarjene v lanskem prvem kvartalu, ko je bilo prestopno leto, zmanjšali za realizirane na dodaten dan leta (29. februar 2012). Preseganje vrednosti ustvarjenih poslovnih prihodkov v lanskem enakem obdobju bi bilo v tem primeru 4,2-odstotno. V višjih poslovnih prihodkih se je odrazil predvsem porast prihodkov na tujih trgih, ki za 7,4 odstotka presegajo ustvarjene v enakem lanskem obdobju, kar za 22,2 odstotka pa obdobni načrt. Nadaljnje možnosti za rast poslovnih prihodkov se kažejo na področju komercialnih prihodkov, kjer je v obravnavanem obdobju zabeležen porast za skoraj dva odstotka, v primerjavi z obdobnim načrtom pa za 6,6 odstotka, predvsem na račun višjih prihodkov od storitev skladiščenja in oglaševanja. Na pozitivni poslovni rezultat v prvem letošnjem kvartalu je ugodno vplivalo tudi obvladovanje poslovnih odhodkov, ki so bili realizirani v višini 6.117 tisoč evrov ter s tem na ravni načrtovanih in za 4,6 odstotka nižji v primerjavi z lanskim enakim obdobjem. Višji realizirani prihodki in obvladovanje stroškov so se tako odrazili v porastu dobička iz poslovanja, ki za prvi letošnji kvartal znaša 612 tisoč evrov in je za več kot pol milijona evrov višji tako od ustvarjenega v lanskem prvem kvartalu kot od predvidenega v obdobnem načrtu. Prav tako višji finančni prihodki in nižji finančni odhodki od načrtovanih vplivajo na povečanje dobička pred obdavčitvijo (966 tisoč evrov) in čistega dobička (813 tisoč evrov), ki za enkrat in pol presegata dosežene vrednosti v lanskem prvem kvartalu, za štirikrat pa načrtovane vrednosti. Doseganje letnega načrta je pri obeh vrednostih 16,3 odstotno, kar je ob upoštevanju sezonske komponente poslovanja družbe dokaj visoko. 

V prvih treh mesecih je Aerodrom Ljubljana prizadevanja usmerjal v krepitev sodelovanja z obstoječimi in v dogovore z novimi tujimi letalskimi prevozniki. Iz teh izhaja 6,9-odstoten porast števila potnikov tujih prevoznikov glede na lanski prvi kvartal, predvsem na račun večjega števila prepeljanih potnikov prevoznikov Turkish Airlines in Montenegro Airlines ter nizkostroškovnika Wizz Air, ki v primerljivem obdobju lani na ljubljanskem letališču ni bil prisoten. Zaradi slednjega se je na področju javnega prometa pomembno povečal odstotek potnikov, ki potujejo z nizkostroškovnimi prevozniki, in sicer za 4,6 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2012 na 16,2 odstotka. Domači prevoznik je prepeljal 6,2 odstotka manj potnikov kot v enakem obdobju lani, kar je predvsem posledica znižanja prometa na rednih linijah, saj je pri čarterskih letih v primerjavi s prvim kvartalom lani zabeležil 21,5 odstotka višje število prepeljanih potnikov. V obravnavanem obdobju je bilo tako število oskrbljenih potnikov na ravni enakega obdobja lani in obdobnega načrta. Ob tem velja poudariti, da bi bilo skupno število potnikov v primerjavi z lanskim prvim kvartalom višje za 1,4 odstotka, če leto 2012 ne bi bilo prestopno. Pri premikih letal smo v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zabeležili upad - za 3,1 odstotka v primerjavi s prvim kvartalom leta 2012 in za 9 odstotkov v primerjavi z obdobnim načrtom – kjer pa je negativni učinek znižanja ublažen, ker je pomemben del prihodkov od storitev, ki jih opravljamo, vezan na težo letala. Občutna rast je bila kljub težkim gospodarskim razmeram zabeležena na področju tovornega prometa, saj je bil s 4.374 tonami oskrbljenega tovora za 14,2 odstotka presežen obdobni načrt, za 9,8 odstotka pa primerljivo lansko obdobje. Porast je bil pri vseh kategorijah tovora.

Glede na odvijanje prometa v prvem kvartalu, predvsem pa v nadaljevanju (v aprilu in maju) ter upoštevaje razpoložljive podatke o poslovanju, družba pričakuje, da bo njeno poslovanje v drugem kvartalu letošnjega leta v okviru načrtovanega. V aprilu in maju je namreč v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zabeležen porast števila potnikov  domačega in tujih prevoznikov, kot je predvideno tudi v obdobnem načrtu. Hkrati je pričakovati nadaljevanje trenda uporabe večjih in težjih letal, zaradi česar je število premikov letal v primerjavi s preteklim letom in načrtom nekoliko nižje, a je negativni učinek tega zmanjšanja deloma ublažen zaradi večje teže letal, na katero je vezan prihodek od pomembnega dela naših storitev.

Več informacij: