DomovMediji

Poslovanje Aerodroma Ljubljana do konca aprila nad načrtom

Zg. Brnik, 4. 6. 2013 - V poslovanju Aerodroma Ljubljana se pozitivni trendi iz prvega letošnjega kvartala nadaljujejo tudi v aprilu. Zabeležen je občuten porast obsega prometa pri tujih prevoznikih, domači prevoznik pa je v aprilu presegel načrtovano število potnikov. Obseg oskrbljenega tovora je prav tako občutno višji v primerjavi z lanskim enakim obdobjem.

V letošnjem letu družba beleži občutnejši porast prometa v segmentu tujih prevoznikov, ki so v obdobju od januarja do konca aprila prepeljali 10 odstotkov več potnikov kot v enakem lanskem obdobju. Ob sicer manjšem številu premikov letal so v povprečju uporabljali večja in težja letala, kar je s prihodkovnega vidika pozitivno, saj je pomemben del prihodkov od opravljenih storitev vezan na težo letala. V zvezi z rastjo števila potnikov velja izpostaviti povečanje ponudbe nizkostroškovnih letov z našega letališča – od oktobra 2012 je ljubljansko letališče bogatejše za prevoznika Wizz Air. Načrtovano število potnikov za april je presegel tudi domači prevoznik in se precej približal obsegu prometa, predvidenem v obdobnem načrtu. Skupno je bilo tako v prvih štirih mesecih letos prepeljanih 323.308 potnikov, kar je za 2,4 odstotka več glede na enako lansko obdobje in za 1,5 odstotka več v primerjavi z obdobnim načrtom. Občuten porast je zabeležila tudi kategorija oskrbljenega tovora, ki je s 5.956 tisoč tonami za skoraj 13 odstotkov višje glede na primerljivo lansko obdobje, za 15 odstotkov pa presega tudi obdobni načrt.

Pozitivni trendi na področju prometa se odražajo tudi v poslovnih rezultatih za prve štiri mesece, ki so boljši od načrtovanih, preseženi pa so tudi realizirani rezultati poslovanja v enakem lanskem obdobju. Ustvarjeni poslovni prihodki v višini 9,2 milijona evrov so za 2 odstotka višji v primerjavi z lanskimi prvimi štirimi meseci, za slabih 8 odstotkov pa so višji v primerjavi z načrtovanimi. Vzporedno se je nadaljevalo z ukrepi obvladovanja poslovnih odhodkov, ki za obdobje od januarja do aprila letos znašajo 8 milijonov evrov in za 4,3 odstotka zaostajajo glede na enako lansko obdobje, za 1,9 odstotka pa so nižji tudi v primerjavi z načrtovanimi. Ustvarjeni dobiček iz poslovanja tako znaša 1,2 milijona evrov, kar je za dobrega pol milijona evrov več v primerjavi z enakim lanskim obdobjem ter za 0,8 milijona evrov več glede na obdobni načrt.
Ugodni rezultati so zabeleženi tudi pri finančnih prihodkih in odhodkih. Tako so se višji finančni prihodki in nižji finančni odhodki odrazili v neto finančnem izidu v višini 0,4 milijona evrov, kar presega ustvarjenega v lanskih prvih štirih mesecih in načrtovanega.

Navedeno se je odrazilo v ustvarjenem dobičku pred davki (1,6 milijona evrov) in čistem dobičku (1,3 milijona evrov), ki sta za dobrih 60 odstotkov (okvirno za 0,6 milijona evrov) višja glede na enako lansko obdobje, za okvirno milijon evrov pa presegata načrtovane vrednosti. Doseganje letnega načrta je v obeh kategorijah 27-odstotno, kar je upoštevaje sezonsko komponento v poslovanju družbe zelo visoko. Večino prihodkov družba namreč zaradi večjega obsega prometa realizira v poletnih mesecih od junija do septembra, medtem ko so stroški v pretežni meri linearno razporejeni čez celo leto.

Pozitivni trendi na področju prometa so se nadaljevali tudi v mesecu maju. Število potnikov je bilo za 16 odstotkov višje v primerjavi z majem 2012, pri čemer so promet povečali tuji in domači prevoznik. Skupaj tako v obdobju od januarja do maja 2013 beležimo za skoraj 6 odstotkov več potnikov kot v lanskih prvih petih mesecih. Pozitiven trend je značilen tudi za kategorijo tovornega prometa, ki ga je za 11 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Glede na te fizične kazalce Aerodrom Ljubljana pričakuje dobre poslovne rezultate poslovanja tudi za prvih pet mesecev letošnjega leta.