DomovMediji

Poslovanje Aerodroma Ljubljana do konca maja bolje od načrta

Zg. Brnik, 10. 7. 2013 - Pozitivni trendi v poslovanju Aerodroma Ljubljana, d. d., se letos nadaljujejo tudi v aprilu in maju. Zabeležen je porast obsega prometa pri domačem in tujih prevoznikih, obseg oskrbljenega tovora je prav tako višji v primerjavi z lanskim enakim obdobjem.

Aprila je bilo na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana za 8 odstotkov več oskrbljenih potnikov kot v lanskem aprilu, v maju pa je bila rast še višja, 16-odstotna. Porast potnikov je zabeležen predvsem v segmentu javnega prometa, pri tujih in domačem prevozniku. V letošnjih prvih petih mesecih so tako prevozniki skupaj prepeljali 442.321 potnikov, kar je za skoraj 6 odstotkov več v primerjavi z enakim lanskim obdobjem in obdobnim načrtom.

Število premikov letal, ki jih je bilo do konca maja 12.530, je sicer manjše v primerjavi z obdobnim načrtom in primerljivim obdobjem lani, vendar pa so prevozniki v povprečju uporabljali večja in težja letala, kar pa zaradi dejstva, da je pomemben del prihodkov od opravljenih storitev vezan na težo letala, izničuje negativen vpliv manjšega števila premikov letal na realizirane poslovne prihodke. Občutno povečanje prometa v letošnjem letu beležimo tudi v segmentu tovora. Oskrbeli smo 7.458 ton tovora, za 12 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju ter v primerjavi z obdobnim načrtom. Preseganje je zabeleženo v vseh kategorijah tovora.

Pozitivni trendi, ki jih beležimo v prometu, se odražajo tudi v poslovanju družbe, ki je v prvih petih mesecih boljše kot smo načrtovali, presegli pa smo tudi poslovne rezultate enakega lanskega obdobja. Ustvarili smo za 11,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 2 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju in za 8 odstotkov več glede na obdobni načrt. Vzporedno nadaljujemo z ukrepi obvladovanja poslovnih odhodkov; le-ti za prvih pet mesecev letošnjega leta znašajo 10 milijonov evrov in so za 3 odstotke so nižji tako od obdobnega načrta kot tudi glede na enako lansko obdobje.

Višji realizirani prihodki in obvladovanje stroškov se odražajo v porastu dobička iz poslovanja, ki znaša 1,9 milijona evrov in je za 0,6 milijona evrov višji od ustvarjenega v lanskem primerljivem obdobju, za 1,2 milijona evrov pa presega predvidenega v obdobnem načrtu. Dobiček pred obdavčitvijo v višini 2,5 milijona evrov ter čisti dobiček v višini 2,1 milijona evrov za okvirno 40 odstotkov presegata dosežene vrednosti v lanskem primerljivem obdobju, za 1,5 krat pa načrtovane vrednosti. Doseganje letnega načrta je v obeh kategorijah 41-odstotno, kar je upoštevaje sezonsko komponento poslovanja družbe zelo visoko.

Pozitivni trendi na področju prometa so se nadaljevali tudi v mesecu juniju. Število potnikov v javnem prometu je bilo za 11 odstotkov višje v primerjavi z junijem lani, povečanje potnikov je bilo zabeleženo pri domačem (7 odstotkov več potnikov kot junija lani) in tujih prevoznikih (23 odstotkov več potnikov). Skupaj tako v obdobju od januarja do junija 2013 beležimo za 7 odstotkov več potnikov kot v lanskih prvih šestih mesecih. Glede na realizirani obseg prometa pričakujemo dobre rezultate poslovanja tudi za prvo polletje letošnjega leta.