DomovMediji

18. seja skupščine Aerodroma Ljubljana

Včeraj je na sedežu družbe potekala 18. seja skupščine delničarjev. Delničarji so odločali o investiciji v nov potniški terminal, izvedbi revizije izkazov in skrbnega pregleda poslovanja.

Skupščina ni izglasovala sklepa, ki bi podal soglasje k investiciji v novi potniški terminal. Pri predlaganem sklepu je glasovalo 13,39 % osnovnega kapitala družbe. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 78,107 % vseh oddanih glasov, za sprejetje pa 21,893 % vseh oddanih glasov. Republika Slovenija, SOD in KAD pri tej točki niso glasovale, potem ko je Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev v petek zavrnil njihovo zahtevo za izvrševanje glasovalnih pravic iz vseh delnic, katerih imetnice so.  

Delničarji so na skupščini izglasovali sklepa za izvedbo revizije izkazov na dan 30. 6. 2013 - za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., so imenovali revizijsko hišo Deloitte revizija, in izvedbo skrbnega pregleda poslovanja.  

Vsebina sprejetih sklepov se nahaja v prilogi.

Zg. Brnik, 17. 9. 2013