DomovMediji

Odziv na članek v časniku Dnevnik z dne 15. 11. 2013

Članek z naslovom: Skobir kupuje hangar, zaposlenim bi višal plače, ki je bil objavljen v časniku Dnevnik 15. 11. 2013, je napisan zavajajoče in z namenom diskreditacije dejanj in oseb, povezanih z naložbo družbe Aerodrom Ljubljana, d. d..

Aerodrom Ljubljana je po Zakonu o letalstvu dolžan zagotavljati razvoj in varnost letališke infrastrukture ter zagotavljati nemoten potek prometa na letališču. Članek neutemeljeno namiguje, da naložba v nepremičnine, ki jo omenja, ni strateška za družbo, vezano na to pa navaja tudi številne napačne in netočne informacije. Uprava tovrstna namigovanja ostro zavrača in trdi, da je naložba za Aerodrom Ljubljana strateškega pomena, kar je soglasno na 5. redni seji 29. 10. 2013 potrdil tudi nadzorni svet. To uprava utemeljuje z dejstvi v nadaljevanju, ki so tudi v nasprotju z objavljenimi informacijami.

 

Predmet nakupa od Adrie Airways, d. d., so naslednje nepremičnine s predvideno skupno nakupno vrednostjo 4.000.000 evrov:

-hangar 2 s skupno površino 2.357,47 m2,

-delavnice v hangarju 1 s skupno površino 1.668,30 m2,

-letališka ploščad pred hangarjem 2 in pred delavnicami s skupno površino 2.870 m2.

Kupnine za omenjene nepremičnine Aerodrom Ljubljana ne bo poravnal s pobotom terjatev do Adrie Airways, ampak delno z nakazilom Adrii Airways, delno pa Hypo banki kot hipotekarnemu upniku, ne pa tudi Petrolu.

Za družbo Aerodrom Ljubljana je omenjena naložba strateška iz razlogov:

-Infrastrukturne narave, saj so vse omenjene nepremičnine na meji letalskih manevrskih površin, katerih upravljanje in obvladovanje je bistvenega in strateškega pomena, ker družbi omogoča poslovno prednost pred konkurenčnimi podjetji iz letališke in letalsko-vzdrževalne dejavnosti. Omogoča ji tudi boljše pogajalsko izhodišče z obstoječimi partnerji in izvajanje druge letališke dejavnosti v primeru prenehanja letalsko-vzdrževalne dejavnosti. Prav tako ji omogoča potencialno izkoriščanje na tržišču zaznanega interesa za najem hangarskih kapacitet in možnost trženja drugim izvajalcem storitev na področju vzdrževanja letal;

-Poslovne narave, saj družba z njenim nakupom celovito zaokroža in ščiti naložbo v Adrio Airways Tehniko, d. d., pred določenimi tveganji, ki izhajajo iz sfere poslovanja Adrie Airways. Z nakupom se največji naložbi družbe omogoči dolgoročno stabilen dostop do osnovne infrastrukture, potrebne za poslovanje podjetja. Nakup navedenih nepremičnin pa bistveno pozitivno vpliva tudi na možnost odprodaje naložbe v Adrio Airways Tehniko.

Ekonomsko upravičena je naložba tudi z vidika zagotavljanja dodatnega vira prihodkov iz letalsko-vzdrževalne dejavnosti ter najemnin in pravic uporabe infrastrukture. Letni prihodek iz naslova najemnine za hangar 2 družba Aerodrom Ljubljana načrtuje v višini vsaj 400.000 evrov.

Družba Aerodrom Ljubljana je ponudbo za nakup omenjenih nepremičnin podala na podlagi javnega razpisa Adrie Airways z rokom za oddajo konec septembra 2013.

Članek navaja tudi napačne informacije o namenih Rebalansa poslovnega načrta 2013, ki ga je nadzorni svet potrdil na 6. redni seji 8. 11. 2013. Razlog za predlaganje Rebalansa poslovnega načrta 2013 nadzornemu svetu je bil v povečanju prometa in posledično prihodkov glede na sprejeti prvotni načrt in s tem v povečanju stroškov. Finančne posledice morebitnega prvotno načrtovanega pričetka gradnje T2 v prvotnem poslovnem načrtu 2013 niso bile vključene, ker jih za leto 2013 tudi ni bilo predvidenih. V predlogu Rebalansa poslovnega načrta 2013 je uprava v okviru stroška dela predvidela dodatno izplačilo denarne nagrade zaposlenim iz naslova uspešnosti poslovanja družbe, ni pa za leto 2013 predvidela povišanja plač zaposlenih. Kot razkriva revidirano polletno poročilo 2013, objavljeno 29. 10. 2013, družba Aerodrom Ljubljana z ustvarjenim čistim dobičkom v višini dobra 2 milijona evrov posluje nad načrtom. Dobro poslovanje odraža predvsem občutna rast potniškega prometa, ki jo ljubljansko letališče dosega kot eno redkih letališč v regiji.

V primeru izrednih razmer oz. slabega poslovanja družbe pa ima uprava skladno s Podjetniško kolektivno pogodbo možnost znižanja variabilnega dela plač delavcev. Uprava je predlog večjih stroškov dela pripravila tudi s polnim upoštevanjem priporočil Slovenske odškodninske družbe, d. d.. Povprečna bruto plača zaposlenega v Aerodromu Ljubljana v septembru 2013 v višini 1.654 evrov je sicer močno pod povprečno bruto plačo v panogi v septembru 2013, ki je v višini 3.083 evrov.

Zg. Brnik, 15. 11. 2013