DomovMediji

V prvih devetih mesecih občutna rast prometa in 5,2 milijona evrov čistega dobička

Zg. Brnik, 28. 11. 2013 – Uprava je danes na novinarski konferenci predstavila poslovanje družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., v obdobju od januarja do septembra 2013 in poslovni načrt za leto 2014. Število potnikov na ljubljanskem letališču beleži občutno, 8,1-odstotno rast, večja glede na lansko primerljivo obdobje je tudi količina oskrbljenega tovora. Pozitivni trendi v prometu se odražajo v dobrem poslovanju družbe, ki je boljše glede na enako lansko obdobje in nad obdobnim načrtom. Realiziran čisti dobiček v prvih devetih mesecih leta 2013 je v višini 5,2 milijona evrov in že presega doseženega v celem letu 2012. Rast prometa je predvidena tudi v letu 2014.

Družba Aerodrom Ljubljana je letos v prvem devetmesečju ustvarila poslovne prihodke v višini 24,4 milijona evrov, kar je za 5,5 odstotka več glede na načrtovane, glede na enako lansko obdobje pa so ti višji za 1,2 odstotka. Preseganje je odraz gibanja prometa, povečanja števila potnikov tujih prevoznikov, nadomeščanja manjših letal z večjimi ter rasti v segmentu tovornega prometa. Poslovni odhodki v višini 18,1 milijona evrov zaostajajo za ustvarjenimi v enakem obdobju lani za 4,2 odstotka, za 1,6 odstotka pa so nižji tudi od predvidenih v načrtu. Rezultat ustvarjenih poslovnih prihodkov in odhodkov je dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 6,2 milijona evrov, ki za 21,2 odstotka presega ustvarjenega v lanskem prvem devetmesečju, za 33,9 odstotka pa je višji tudi v primerjavi z načrtom. Kljub opravljenim slabitvam je družba na račun boljšega poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2013 ustvarila čisti dobiček v višini 5,2 milijona evrov, ki je za 5,6 odstotka višji v primerjavi z lanskim enakim obdobjem ter za 21,5 odstotka nad predvidenim v načrtu.

V prvih devetih mesecih leta 2013 je bilo zabeleženo povečanje števila potnikov pri domačem in pri tujih prevoznikih. Število potnikov v letošnjih prvih devetih mesecih znaša 1.033.901 in za 8,1 odstotka presega število potnikov v lanskem primerljivem obdobju, za 7,7 odstotka pa obdobni načrt. Pozitivni trend, zabeležen že ob polletju, se je nadaljeval tudi v tretjem kvartalu, ko je bilo oskrbljenih za 9,5 odstotka več potnikov kot v lanskem tretjem kvartalu. Poleg rasti domačega prevoznika je najpomembnejši dejavnik rasti števila potnikov na našem letališču nizkostroškovni prevoznik Wizz Air, ki je z linijama v London Luton in belgijski Charleroi, vzpostavljenima v zadnjem kvartalu leta 2012, popestril ponudbo nizkostroškovnih letov z našega letališča. Med tujimi rednimi prevozniki sta v primerjavi z lanskimi prvimi devetimi meseci število letov povečala Turkish Airlines in Finnair. Turkish Airlines je število prepeljanih potnikov v obravnavanem obdobju povečal za 35,4 odstotka, Finnair za 24 odstotkov, za 22 odstotkov pa Montenegro Airlines.
V obravnavanem obdobju so potniki največ leteli na destinacije London, Frankfurt, Istanbul, Zuerich, Muenchen in Pariz. Glavnino javnega potniškega prometa na letališču so predstavljali potniki na rednih letih (84,8 %). Pomembna kategorija v sklopu javnega prometa so potniki nizkostroškovnih prevoznikov (easyJet in Wizz Air), ki predstavljajo 12,3-odstotni delež vseh potnikov javnega prometa, kar je za 4,2 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju.

V obravnavanem obdobju smo oskrbeli skupno 25.870 premikov letal. V segmentu javnega prometa, ki je s finančnega vidika ključnega pomena, je bilo oskrbljenih 18 tisoč letal, kar je za 5,6 odstotka manj v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, pri čemer pa velja opozoriti na spremembe v strukturi letal. Predvsem tuji, pa tudi domači prevoznik, so namreč v prvih devetih mesecih leta 2013 uporabljali bistveno večja (in težja) letala kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Ker je pomemben del prihodkov od storitev vezan na težo letala, je bil negativen učinek znižanja števila premikov letal na ustvarjene poslovne prihodke izničen.

Potniški promet na osrednjem slovenskem letališču kljub še vedno zaostrenim gospodarskim razmeram beleži pozitiven trend. Kot kažejo podatki Združenja evropskih letališč (ACI Europe) o številu potnikov evropskih letališč v septembru 2013, ljubljansko letališče rast dosega kot eno redkih letališč v regiji.

Rast letos beleži tudi pri tovorni promet. V prvih devetih mesecih je bilo oskrbljenih 13.093 ton tovora, kar je za 6,7 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju ter za 6,5 odstotka več v primerjavi z obdobnim načrtom. Preseganje je zabeleženo v vseh kategorijah tovornega prometa.

Pri naložbah v objekte in opremo družba sledi sprejetemu Poslovnemu načrtu za leto 2013 ob upoštevanju sklepa 18. redne seje skupščine Aerodroma Ljubljana, d. d., z dne 16. 9. 2013, ki ni podala soglasja k izgradnji novega potniškega terminala. V prvih devetih mesecih leta 2013 je bilo skupno za naložbe v objekte in opremo porabljenih 3.719 tisoč evrov, vse iz lastnih sredstev. Med večjimi infrastrukturnimi naložbami sta bili obnova dela steze za vožnjo letal in dveh spojnic ter izgradnja prve faze ceste ob letališki ograji. Največji znesek pri opremi za potrebne dejavnosti je bil namenjen predplačilu težkega gasilskega vozila, ki bo prevzet v letu 2014.

Obseg prometa bo ob koncu leta 2013 presegal načrtovanega.

Glede na odvijanje fizičnega obsega prometa v obravnavanem obdobju ter napovedi prevoznikov za zadnji kvartal leta 2013 družba Aerodrom Ljubljana ocenjuje, da bo obseg prometa presegal načrtovanega po številu potnikov in po količini oskrbljenega tovora. Število premikov letal bo zaostajalo za načrtom, s tem da bo zaradi spremembe v strukturi letal (uporaba večjih in težjih letal) negativni vpliv manjšega števila premikov na realizirane prihodke izničen. Tudi glede poslovanja v zadnjem kvartalu družba ne pričakuje bistvenih odmikov od načrta. Uspešno trženje prevoznikov in izboljšanje zasedenosti letal ima za posledico rast poslovnih prihodkov, ki bodo prvotno načrtovane presegli za 3 odstotke. Poslovne odhodke bomo, upoštevaje še vedno prisotno izvajanje varčevalnih ukrepov, obdržali pod rastjo prihodkov. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) bo presegel načrtovanega in realiziranega v letu 2012. Z večjim dobičkom iz poslovanja bodo nadomeščeni nepredvideni finančni odhodki zaradi že opravljenih slabitev. Ocenjeni čisti dobiček poslovnega leta 2013 bo nekoliko presegel načrtovanega ter dosegel 5 milijonov evrov. Načrtovani obseg vlaganj v objekte in opremo v letu 2013 ne bo realiziran, predvsem na račun dejstva, da skupščina družbe ni potrdila načrtovane investicije v novi potniški terminal. Na osnovi predvidenih višjih prihodkov, vezanih na obseg prometa, višjih stroškov od načrtovanih in zaradi pomembne spremembe v načrtovanih naložbah je družba pripravila rebalans poslovnega načrta za leto 2013, s katerim je v novembru 2013 soglašal tudi nadzorni svet.

Rast števila potnikov je predvidena tudi v letu 2014.

Uprava je na novinarski konferenci predstavila tudi poslovni načrt za leto 2014, ki ga je na današnji seji potrdil nadzorni svet Aerodroma Ljubljana. Upoštevaje splošne gospodarske razmere ter dogajanje in trende na področju letalskega prometa v evropskem prostoru za leto 2014 družba načrtuje, da bo oskrbela za 7 odstotkov več potnikov v primerjavi z ocenjenim številom za leto 2013. Rast potnikov je načrtovana pri domačem in tujih prevoznikih, večja pri slednjih. V letnem načrtu so upoštevane napovedi Adrie Airways o vzpostavitvi novih linij v Prago, Varšavo in London. Načrtovana rast števila letov in potnikov je v veliki meri posledica začetka letenja prevoznika Air Serbia, ki bo dnevno letel na liniji med Ljubljano in Beogradom. Povečanje števila letov in potnikov v primerjavi z oceno za 2013 je pričakovano tudi pri turškem prevozniku Turkish Airlines. Pri ostalih rednih prevoznikih in čarterskem prometu ter na področju nizkostroškovnih prevoznikov v letu 2014 niso načrtovane bistvene spremembe.

Načrtovani rasti fizičnega obsega prometa v letu 2014 bo sledila tudi rast poslovnih prihodkov (načrtovano je 
4-odstotno preseganje ocenjenih prihodkov za leto 2013). Kljub nadaljnjim prizadevanjem družbe po obvladovanju stroškov bo tej rasti prihodkov, sicer v nekoliko nižjem odstotku, sledila rast poslovnih odhodkov in sicer predvsem na račun načrtovanih novih vrst stroškov (npr. uvedba davka na nepremičnine), kot tudi s strani družbe neobvladljiva rast nekaterih stroškov, kot npr. storitve javne agencije za civilno letalstvo ter stroški dodatnih intelektualnih storitev, vezanih na predvideno spremembo lastništva družbe s strani države. Načrtovani dobiček iz poslovanja (EBIT) bo za 6 odstotkov presegel ocenjenega za leto 2013, neto finančni prihodki bodo predvidoma presegli ocenjene za leto 2013, čisti dobiček leta 2014 pa bo ocenjenega za leto 2013 predvidoma presegel za slabih 7 odstotkov ter bo dosegel 5,3 milijona evrov.

Več informacij: