DomovMediji

Leta 2013 10,2-odstotna rast potnikov in 5,2 milijona čistega dobička

Število potnikov na ljubljanskem letališču v letu 2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečalo za 10,2 odstotka, količina oskrbljenega tovora pa je večja za 4,4 odstotka. Pozitivni trendi v prometu se odražajo v dobrem poslovanju družbe, ki je boljše glede na preteklo leto in nad načrtom. Realiziran čisti dobiček leta 2013 je znašal 5,2 milijona evrov in je bil za 3,8 odstotka višji od načrtovanega.

Družba Aerodrom Ljubljana, d. d., je ustvarila poslovne prihodke v višini 31,3 milijona evrov, kar je za 1,4 odstotka več kot leta 2012. Preseganje je odraz gibanja prometa, povečanja števila potnikov tujih prevoznikov, nadomeščanja manjših letal z večjimi ter rasti v segmentu tovornega prometa. Poslovni odhodki v višini 25,1 milijona evrov zaostajajo za ustvarjenimi v letu 2012 za 1,9 odstotka. Rezultat poslovnih prihodkov in odhodkov je dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 6,1 milijona evrov, ki za 17,4 odstotka presega ustvarjenega leta 2012, za 6,4 odstotka pa je višji tudi v primerjavi z načrtom. EBITDA znaša 10,7 milijona evrov. Kljub opravljenim slabitvam podrejenih obveznic slovenskih bank je družba na račun boljšega poslovanja ustvarila čisti dobiček v višini 5,2 milijona evrov, ki je primerljiv s čistim dobičkom v letu 2012 in za 3,8 odstotka presega načrt.

V letu 2013 je bilo zabeleženo povečanje števila potnikov pri domačem in pri tujih prevoznikih. 1.321.100 potnikov za 10,2 odstotka presega število iz leta 2012, za 2,6 odstotka pa načrt. Poleg rasti domačega prevoznika je najpomembnejši dejavnik rasti števila potnikov nizkostroškovni prevoznik Wizz Air, ki je z linijama v London Luton in belgijski Charleroi, vzpostavljenima ob koncu leta 2012, popestril ponudbo nizkostroškovnih letov z našega letališča. Med tujimi rednimi prevozniki sta število letov povečala Turkish Airlines in Finnair. Pozitivno je na rast prometa vplivala tudi vzpostavitev redne linije prevoznika Air Serbia, ki je decembra 2013 začel dnevno leteti med Ljubljano in Beogradom. Število potnikov je glede na preteklo leto z boljšo zasedenostjo letal povečal tudi Montenegro Airlines. 

V letu 2013 so potniki največ leteli na destinacije London, Frankfurt, Istanbul, Zuerich, Muenchen in Pariz. Glavnino javnega potniškega prometa na letališču so predstavljali potniki na rednih letih (87 odstotkov). Pomembna kategorija v sklopu javnega prometa so potniki nizkostroškovnih prevoznikov (easyJet in Wizz Air), ki predstavljajo 12,6-odstotni delež vseh potnikov javnega prometa, kar je za 3,5 odstotne točke več kot leta 2012.

Skupno je bilo leta 2013 zabeleženo 33.111 premikov letal, kar je za 5,4 odstotka manj kot leta 2012, pri čemer pa velja opozoriti na spremembe v strukturi letal. Predvsem tuji, pa tudi domači prevoznik, so namreč uporabljali bistveno večja (in težja) letala. Ker je pomemben del prihodkov od storitev vezan na težo letala, je bil negativen učinek znižanja števila premikov letal na ustvarjene poslovne prihodke izničen.

Spodbudna je tudi rast v segmentu tovornega prometa. Skupno je bilo oskrbljeno 17.777 ton tovora, kar je za 4,4 odstotka več kot leta 2012 ter za 2,5 odstotka več v primerjavi z načrtom za leto 2013. Preseganje je zabeleženo v vseh kategorijah tovora.

Pri naložbah v objekte in opremo je družba sledila sprejetemu Poslovnemu načrtu za leto 2013 ob upoštevanju sklepa 18. redne seje skupščine Aerodroma Ljubljana, d. d., z dne 16. 9. 2013 o negraditvi novega potniškega terminala. Leta 2013 je bilo za naložbe v objekte in opremo namenjeno 8.955 tisoč evrov lastnih sredstev, od tega 7.287 tisoč evrov za objekte in zemljišča, preostanek pa za nakup opreme za potrebe dejavnosti in računalniške opreme. Med večjimi infrastrukturnimi naložbami sta bili obnova dela steze za vožnjo letal in dveh spojnic ter izgradnja prve faze ceste ob letališki ograji, največjo naložbo pa je predstavljal nakup Hangarja za vzdrževanje letal št. 2 od Adrie Airways.

Brnik, 13. 2 .2014