DomovMediji

Letno poročilo za leto 2013 izkazuje 10,2-odstotno rast števila potnikov in 4,4-odstotno rast prometa

Nadzorni svet družbe je včeraj na 11. redni seji sprejel revidirano letno poročilo za leto 2013. Oblikoval je poročilo o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2013, soglašal je s predlogom uprave o delitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2013, skupščini družbe pa bo predlagal podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprejel je Izjavo o skladnosti s kodeksom in se strinjal s predlogom revizijske komisije glede imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leto 2014. Seznanil se je s kratkim poročilom o poslovanju v januarju in februarju 2014 ter s spremembo finančnega koledarja za leto 2014, potrdil pa je tudi sklic 19. redne skupščine za 13. 5. 2014.

Letno poročilo Aerodroma Ljubljana za leto 2013 izkazuje zelo dobre poslovne rezultate. Število potnikov na ljubljanskem letališču v letu 2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečalo za 10,2 odstotka, količina oskrbljenega tovora pa je večja za 4,4 odstotka. Pozitivni trendi v prometu se odražajo v dobrem poslovanju družbe, ki je boljše glede na leto 2012 in nad načrtom. Realiziran čisti dobiček leta 2013 je znašal 5,2 milijona evrov in je bil za 3,8 odstotka višji od načrtovanega.
Družba Aerodrom Ljubljana, d. d., ki letos praznuje 50-letnico obstoja, je v letu 2013 ustvarila poslovne prihodke v višini 31,3 milijona evrov, kar je za 1,4 odstotka več kot leta 2012. Preseganje je odraz gibanja prometa, povečanja števila potnikov tujih prevoznikov, nadomeščanja manjših letal z večjimi ter rasti v segmentu tovornega prometa. Poslovni odhodki v višini 25,1 milijona evrov zaostajajo za ustvarjenimi v letu 2012 za 1,9 odstotka. Rezultat poslovnih prihodkov in odhodkov je dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 6,1 milijona evrov, ki za 17,4 odstotka presega ustvarjenega leta 2012, za 6,4 odstotka pa je višji tudi v primerjavi z načrtom. EBITDA znaša 10,7 milijona evrov. Kljub opravljenim slabitvam podrejenih obveznic slovenskih bank je družba na račun boljšega poslovanja ustvarila čisti dobiček v višini 5,2 milijona evrov, ki je primerljiv s čistim dobičkom v letu 2012 in za 3,8 odstotka presega načrt.
V letu 2013 je bilo zabeleženo povečanje števila potnikov pri domačem in pri tujih prevoznikih. 1.321.100 potnikov za 10,2 odstotka presega število iz leta 2012, za 2,6 odstotka pa načrt. Poleg rasti domačega prevoznika je najpomembnejši dejavnik rasti števila potnikov nizkostroškovni prevoznik Wizz Air, ki je z linijama v London Luton in belgijski Charleroi, vzpostavljenima ob koncu leta 2012, popestril ponudbo nizkostroškovnih letov z našega letališča. Med tujimi rednimi prevozniki sta število letov povečala Turkish Airlines in Finnair. Pozitivno je na rast prometa vplivala tudi vzpostavitev redne linije prevoznika Air Serbia, ki je decembra 2013 začel dnevno leteti med Ljubljano in Beogradom. Število potnikov je glede na preteklo leto z boljšo zasedenostjo letal povečal tudi Montenegro Airlines. Trend rasti prometa se nadaljuje tudi letos. Do konca februarja je čez letališče potovalo kar 15,7 odstotka potnikov več kot v primerljivem obdobju v letu 2013.
V letu 2013 so potniki največ leteli na destinacije London, Frankfurt, Istanbul, Zuerich, Muenchen in Pariz. Glavnino javnega potniškega prometa na letališču so predstavljali potniki na rednih letih (87 odstotkov). Pomembna kategorija v sklopu javnega prometa so potniki nizkostroškovnih prevoznikov (easyJet in Wizz Air), ki predstavljajo 12,6-odstotni delež vseh potnikov javnega prometa, kar je za 3,5 odstotne točke več kot leta 2012.
Skupno je bilo leta 2013 zabeleženo 33.111 premikov letal, kar je za 5,4 odstotka manj kot leta 2012, pri čemer pa velja opozoriti na spremembe v strukturi letal. Predvsem tuji, pa tudi domači prevoznik, so namreč uporabljali bistveno večja (in težja) letala. Ker je pomemben del prihodkov od storitev vezan na težo letala, je bil negativen učinek znižanja števila premikov letal na ustvarjene poslovne prihodke izničen.
Spodbudna je tudi rast v segmentu tovornega prometa. Skupno je bilo oskrbljeno 17.777 ton tovora, kar je za 4,4 odstotka več kot leta 2012 ter za 2,5 odstotka več v primerjavi z načrtom za leto 2013. Preseganje je zabeleženo v vseh kategorijah tovora.
Leta 2013 je bilo za naložbe v objekte in opremo namenjeno 8.955 tisoč evrov lastnih sredstev, od tega 7.287 tisoč evrov za objekte in zemljišča, preostanek pa za nakup opreme za potrebe dejavnosti in računalniške opreme. Med večjimi infrastrukturnimi naložbami sta bili obnova dela steze za vožnjo letal in dveh spojnic ter izgradnja prve faze ceste ob letališki ograji, največjo naložbo pa je predstavljal nakup nepremičnin od Adrie Airways, in sicer hangarja 2 za vzdrževanje letal, delavnic v hangarju 1 ter letališke ploščadi pred hangarjem 2 in pred delavnicami.
Poleg rasti prometa in dobrega poslovanja, sta leto pomembno zaznamovali dve odločitvi lastnikov družbe. Na septembrski seji skupščine ni bil izglasovan sklep, ki bi podal soglasje k naložbi v novi potniški terminal T2. Slovenska odškodninska družba, d. d., je mesec po skupščini sporočila, da je v svojem imenu ter kot zakonita zastopnica Republike Slovenije z delničarji družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. (in sicer s Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Zavarovalnico Triglav, d. d., KD Skladi, družbo za upravljanje, d. o. o. in NFD, d. o. o.) podpisala Sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., ki skupaj predstavljajo 73,34 odstotka osnovnega kapitala družbe. Realizacija novega potniškega terminala, ki je glede na dotrajanost obstoječega in naraščajoči promet, nujna, če želimo ohraniti in povečati konkurenčnost letališča, je torej preložena na nove lastnike.
Uprava in strokovne službe Aerodroma so v okviru svojih pristojnosti transparentno sodelovale s strani konzorcija lastnikov izbranimi izvajalci priprave družbe na prodajo. V sklopu prodajnih postopkov smo ponovno pristopili k ureditvi generalne pogodbe o medsebojnih odnosih in ustanovitvi stavbne pravice glede rabe zemljišč, ki so v lasti Republike Slovenije. Pogodba, ki ureja rabo zemljišč za prihodnjih 40 let, je bila sklenjena marca 2014.

Brnik, 9. 4. 2014