DomovMediji

19. seja skupščine Aerodroma Ljubljana

Včeraj je na sedežu družbe potekala 19. seja skupščine delničarjev. Delničarji so na njej odločali o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, delitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2013 in imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2014.

Na skupščini je bil podeljena razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Lastniki prednostnih participativnih kosovnih delnic Aerodroma Ljubljana so upravičeni do dividende v višini 9,27 evra na delnico, lastniki navadnih kosovnih delnic pa 9,16 evra bruto na delnico. Odločili so, da bilančni dobiček v višini 5.027.174,28 evra ostane nerazporejen. Za revizorja računovodskih izkazov za leto 2014 so imenovali revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o..

Vsebina sprejetih sklepov se nahaja v prilogi.

Zg. Brnik, 13. 5. 2014