DomovMediji

Aerodrom v letu 2014 z rastjo prometa

Aerodrom Ljubljana je v letu 2014 zabeležil rast prometa in posloval dobro. Število potnikov v javnem prometu se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 3,1 odstotka, količina oskrbljenega tovornega prometa je višja za 6,8 odstotka. Dobiček iz poslovanja v višini 6.695 tisoč evrov je od lanskega višji za dobrih devet odstotkov, 12,5 pa presega načrt. Dobro poslovanje ni nadomestilo opravljene slabitve naložbe v družbo Adria Airways Tehnika, ki je v poslovnem načrtu za leto 2014 ni bilo mogoče predvideti.

V primerjavi z letom 2013 beležimo ugodne trende, kar se nanaša predvsem na podatke o številu oskrbljenih potnikov in teži oskrbljenega tovora. Skupno število potnikov (1.338.619 potnikov) je za 1,3 odstotka višje, kar je vezano predvsem na 3,1-odstotno povečanje števila potnikov javnega prometa, s tem da so število potnikov povečali tako domači prevoznik kot tudi tuji prevozniki. Po številu premikov letal (skupno jih je bilo v obravnavanem obdobju 31.405) sicer za 5,2 odstotka zaostajamo za lanskim letom, vendar pa ta upad zaradi spremembe strukture letal v korist večjih (in težjih) letal  nima negativnega vpliva na realizirane poslovne prihodke. V segmentu tovornega prometa smo oskrbeli za 6,8 odstotka več tovora (18.983 ton) kot v letu 2013.

V letu 2014 je redne lete z našega letališča opravljalo osem prevoznikov (devet v letu 2013), ki so ga povezovali s 25 rednimi destinacijami (24 v letu 2013). Rast števila potnikov v letu 2014 je temeljila predvsem na povečani oskrbi števila potnikov domačega prevoznika, ki je v letu 2014 odprl tudi dve novi liniji (Praga in Varšava). Poleg potnikov domačega, smo oskrbeli tudi znatno več potnikov prevoznikov Air Serbia in Turkish Airlines. Oba sta v letu 2014 tudi bistveno povečala število letov z ljubljanskega letališča. Na promet na letališču so negativno vplivale razmere na Bližnjem vzhodu, saj smo v poletni sezoni 2014 zabeležili znaten upad potnikov iz Izraela. Junija 2014 je Iran Air prenehal opravljati tehnične lete z namenom oskrbe z gorivom, z njimi pa je ponovno začel novembra.

Poslovanje družbe v letu 2014 je bilo dobro. Z ustvarjenimi poslovnimi prihodki v višini 32.049 tisoč evrov smo za 2,5 odstotka (783 tisoč evrov) nad realiziranimi v letu 2013, medtem ko za letnim načrtom zaostajamo za en odstotek (za 335 tisoč evrov). Poslovni odhodki v višini 25.353 tisoč evrov sicer za 0,9 odstotka (220 tisoč evrov) presegajo realizirane v letu 2013, vendar pa so za 4,1 odstotka (1.079 tisoč evrov) nižji od načrtovanih. Dobiček iz poslovanja je dosežen v višini 6.695 tisoč evrov in presega letni načrt za 12,5 odstotka (744 tisoč evrov), realizacijo leta 2013 pa za 9,2 odstotka (563 tisoč evrov).

Manj ugoden je neto finančni izid obravnavanega obdobja. Na račun prodaje finančnih naložb po pogodbah o upravljanju smo sicer v letu 2014 realizirali višje finančne prihodke (skupaj znašajo 1.525 tisoč evrov in so za 20,5 odstotka višji od doseženih v letu 2013, za 3,3 odstotka pa so tudi nad načrtovanimi), so pa na račun opravljene slabitve naložbe v družbo Adria Airways Tehnika, d. d., v višini 2.736 tisoč evrov (ta slabitev v načrtu ni bila predvidena) višji tudi realizirani finančni odhodki (skupaj znašajo 3.241 tisoč evrov).

Kljub dobremu poslovanju in višjim realiziranim finančnim prihodkom Aerodromu Ljubljana ni uspelo v celoti nadomestiti negativnega učinka opravljene slabitve na rezultat poslovanja; dobiček pred obdavčitvijo obravnavanega obdobja tako znaša 4.979 tisoč evrov, čisti dobiček pa 3.594 tisoč evrov, kar je manj od realiziranega v letu 2013 in pod letnim načrtom.

Brez opravljene slabitve naložbe v Adrio Airways Tehnika, d. d., bi znašal dobiček pred obdavčitvijo 7.715 tisoč evrov (kar bi bilo za 27,2 odstotka nad ustvarjenim v letu 2013 in za 9,3 odstotka nad letnim načrtom), čisti dobiček pa bi znašal 6.097 tisoč evrov (kar bi bilo za 17,4 odstotka več glede na leto 2013 in za 1,2 odstotka nad letnim načrtom).

Več: Informacija o poslovanju v letu 2014