DomovMediji

Z lanskim poslovanjem smo zadovoljni

Leto smo zaključili s 97-odstotnim povečanjem tržne vrednosti delnice, ki je poleg tega tudi najdonosnejša na domači borzi v zadnjih dveh letih, s 13-odstotnim povečanjem števila potnikov glede na leto 2003 in čistim poslovnim izidom v višini 2.040 mio SIT, kar je 12 odstotkov več kakor v letu 2003.

Promet na Aerodromu Ljubljana, d.d. je bil leta 2004 v porastu. Na njegovo rast je pozitivno vplival povečan obseg čarterskega prometa (37 odstotkov) in uvedba novih rednih linij tujih letalskih prevoznikov Austrian Airlines, easyJet, Malév in Air France.
Prvič v svoji zgodovini je letališče zabeležilo več kot milijon potnikov na leto.  Leto 2004 smo zaključili s 1.048.238 potniki, kar je 13 odstotkov več kot leto poprej (104 odstotki letnega načrta). Število premikov letal se je z 31.737 leta 2003 povečalo na 35.502 v letu 2004 (109 odstotkov letnega načrta).

Rasti prometa so sledili tudi poslovni prihodki družbe. Prihodki iz poslovanja v višini 5.532 mio SIT so bili za 14 odstotkov višji kot lani (letni načrt je presežen za 6 odstotkov). Stroški poslovanja so višji za 7 odstotkov (3.966 mio SIT, letni načrt presegajo za 1 odstotek). Poslovni izid iz poslovanja je za 35 odstotkov večji kakor v enakem obdobju lani, načrtovanega presega za 22 odstotkov (1.566 mio SIT). Poslovni izid v višini 2.304 mio SIT, ki vključuje tudi finančne ter izredne prihodke in odhodke, je v primerjavi z letom 2003 porasel za 6 odstotkov in presega načrtovanega prav tako za 6 odstotkov. Po odštetju davčnih obveznosti znaša čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.040 mio SIT, kar je za 12 odstotkov več kot leto prej.

Poleg rasti prometa in dobrih poslovnih rezultatov so lansko leto na Aerodromu Ljubljana bistveno zaznamovali še intenzivnejše povezovanje s turizmom preko konzorcija podjetij SPOT, gradnja nove parkirne hiše, prenova spletnih strani in prometnega ter poslovnega informacijskega sistema,  odkup 13,5 ha zemlje za potrebe nadaljnjega razvoja letališča, zaključek gradnje hangarja splošnega letalstva in dokapitalizacija Aerodroma Portorož d.o.o.

Ugodne trende za poslovanje na Aerodromu pričakujemo tudi za leto 2005, ko načrtujemo povečanje obsega prometa za 15 odstotkov in porast poslovnih prihodkov za 9 odstotkov. Nadaljevali bomo s sprejeto strategijo trženja. To pomeni, da bodo aktivnosti konzorcija SPOT vodile v konsolidacijo večjih ponudnikov turističnih storitev in še intenzivnejše delovanje na evropskem trgu. Več pozornosti bomo posvetili tudi razvoju tovornega prometa. Zaradi vedno večjih zahtev na področju zemeljske oskrbe bo med prioritetnimi projekti posodabljanje informacijskega sistema za kontrolo potnikov. Med pomembnejše investicije pa uvrščamo še dokončanje parkirne hiše s poslovnim prizidkom in pripravo dokumentacije za novi potniški terminal.

Brnik, 28. februar 2005