DomovMediji

28. seja nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d.d.

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d.d. je na svoji 28. redni seji dne 5.4.2005 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

-         obravnaval je revidirano letno poročilo družbe v letu 2004 z mnenjem revizorja. Nadzorni svet je potrdil letno poročilo in sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 2004 s pozitivnim mnenjem o revizijskem poročilu,

-         nadzorni svet je dal soglasje k predlogom sklepov za skupščino družbe o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu v letu 2004, uporabi mednarodnih standardov računovodskega poročanja s 1.1.2006 najmanj za obdobje petih let ter predlagal imenovanje revizorja za leto 2005,

-         nadzorni svet se je seznanil z izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje oktober-december 2004.

Uprava družbe

Zg. Brnik, 6.4.2005