DomovMediji

Aerodrom Ljubljana polletje zaključil z več potniki in višjimi prihodki

 

V prvih šestih mesecih družba beleži tako povečanje prometa kot tudi prihodkov. V primerjavi s prvim polletjem 2004 je bilo sprejetih in odpravljenih za 16 % več letal, prepeljanih za 19 % več potnikov, v avioblagovnem skladišču pa je bilo po pričakovanjih oskrbljenega za 12 % manj tovora. V strukturi prometa se je povečalo število potnikov, ki so jih prepeljali tuji prevozniki, saj se je ta delež s 13 % v prvem polletju leta 2004 dvignil na 29 % v enakem obdobju letos.

Rasti prometa so sledili tudi poslovni prihodki družbe. Ti so v prvem polletju znašali 2.795 mio SIT, kar v primerjavi z lanskim letom predstavlja 12-odstotno rast in predstavlja 46 % letnega načrta. Stroški poslovanja so za 9 % višji kot lani (48 % letnega načrta) in za 675 mio SIT nižji od prihodkov (poslovni izid iz poslovanja je torej za 24 % višji kakor lani in dosega 42 % letnega načrta). Finančni prihodki so v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 28 %, razlog za to pa je v zniževanju obsega finančnih naložb zaradi visokih investicij.

Po prištetju finančnih prihodkov in izrednih prihodkov ter ob upoštevanju finančnih odhodkov in izrednih odhodkov, znaša poslovni izid pred obdavčitvijo 937 mio SIT in je na lanskem nivoju, letni načrt pa je dosežen v višini 41 %. Na manj kot 50-odstotno doseganje letnega načrta vpliva sezonska narava pretežnega dela dejavnosti. Najmanj prometa na letališču je namreč realiziranega januarja, februarja in marca, največ pa julija, avgusta in septembra. V poletnih mesecih se vzpostavijo številne čarterske povezave, večje je število rednih linij, večja pa je tudi zasedenost letal.

Odliv investicijskih sredstev je v prvem polletju 2005 znašal 1.584 mio SIT in je bil namenjen predvsem zaključevanju gradnje objektov, začetih v letu 2004. Največjo naložbo predstavlja dokončanje parkirne hiše s poslovnim prizidkom.

Od pomembnih dogodkov, ki so se zgodili po zaključku obračunskega obdobja, je najpomembnejše sprejetje prostorsko izvedbenih aktov, in sicer lokacijskega načrta za prestavitev glavne ceste in prostorsko ureditvenih pogojev območja ob letališču. Ta dva dokumenta zagotavljata pogoje za nadaljnji razvoj letaliških in obletaliških programov in sta temelj za prihodnji razvoj letališča. 


Brnik, 25. avgust 2005