DomovMediji

Več prometa in prihodkov

Z nerevidiranimi in nekonsolidiranimi poslovnimi rezultati za leto 2005 smo v Aerodromu Ljubljana zadovoljni. V primerjavi s predhodnim, smo leto 2005 zaključili s 16-odstotnim povečanjem števila potnikov, 14 odstotkov višjimi prihodki iz poslovanja in 25 odstotkov višjim poslovnim izidom iz poslovanja.

Promet na letališču Ljubljana je leta 2005 rasel. Število prepeljanih potnikov se je povečalo za 16 odstotkov, kar je posledica večletnih prizadevanj in akcij na področju trženja. Zaključili smo ga z 1.218.896 potniki in 37.767 premiki letal. Med strateškimi cilji Aerodroma Ljubljana je zapisano, da naj bi v nekaj letih povečali delež potnikov, ki jih prepeljejo tuji prevozniki. Leta 2004 je bilo potnikov, prepeljanih s tujimi prevozniki 20 odstotkov, leta 2005 pa jih je bilo že 30 odstotkov.
Leta 2005 je bilo v primerjavi z letom 2004 prepeljano za dva odstotka manj tovora. V zadnji polovici leta se je padanje obsega tovornega prometa ustavilo, trend pa se je obrnil navzgor.

Prihodki iz poslovanja so sledili rasti števila prepeljanih potnikov in so bili v primerjavi z letom 2004 višji za 14 odstotkov (letni načrt je bil presežen za pet odstotkov). Stroški poslovanja so bili za 10 odstotkov višji kot lani (dva odstotka pod letnim načrtom). Poslovni izid iz poslovanja znaša 1.957 mio SIT in je za 25 odstotkov višji kot lani (za 23 odstotkov višji od načrtovanega). Če poslovnemu izidu iz poslovanja prištejemo finančne in izredne prihodke ter odštejemo finančne in izredne odhodke, dobimo poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 2.462 mio SIT, kar je za sedem odstotkov več kot lani (letni načrt je presežen za devet odstotkov). Davek od dobička za leto 2005 znaša 493 mio SIT in je za 87 odstotkov višji v primerjavi s predhodnim letom, kar se odraža tudi v bistvenem porastu dejanske stopnje davka od dobička, ki za leto 2005 znaša 20 odstotkov, za leto 2004 pa je bila dobrih 11 odstotkov. Razlog za to je nižji znesek koriščenih davčnih olajšav za vlaganja v opredmetena osnovna in neopredmetena dolgoročna sredstva v letu 2005 v primerjavi z letom 2004, kar je predvsem posledica nižjih vlaganj v nepremičnine in zakonsko predpisane nižje stopnje teh olajšav. Čisti poslovni izid leta 2005 znaša 1.969 mio SIT in je za dobre tri odstotke nižji v primerjavi z letom 2004, kar je posledica večje obremenitve z davkom od dobička (letni načrt je presežen za šest odstotkov).
Povprečni enotni tečaj delnice AELG v letu 2005 je bil za 24 odstotkov višji kot v letu 2004. Ob tem je bilo z delnicami Aerodroma Ljubljana opravljenega za 30 odstotkov več prometa, kot leto pred tem.

Med dogodki preteklega izpostavljamo zaključek gradnje parkirne hiše s poslovnim prizidkom, odkup osmih hektarjev zemljišč za potrebe nadaljnjega razvoja letališča, sprejetje dveh prostorsko izvedbenih aktov, ki predstavljata temelj za razvoj letaliških in obletaliških programov v prihodnosti. Gre za lokacijski načrt za prestavitev glavne ceste in prostorsko ureditvene pogoje območja ob letališču.

V letu 2006 napovedujemo zmerno rast. Načrtujemo za šest odstotkov več premikov letal, za pet odstotkov več potnikov, za štiri odstotke več prepeljanega tovora in za štiri odstotke višji poslovni izid iz poslovanja. Veliko pozornosti bo usmerjene v realizacijo investicijskega načrta. Velik finančni zalogaj bo začetek izgradnje prve faze novega potniškega terminala ter razširitev in modernizacija manevrskih površin. Drugi pomembni projekt je začetek priprave za izgradnjo poslovno logističnega centra na površini 20 hektarjev, kjer se bodo razvijale dejavnosti turizma, trgovine, skladiščenja, proizvodnje in poslovnih prostorov, ki delujejo v povezavi z letališko dejavnostjo.

Brnik, 1. marec 2006