DomovMediji

Delničarji na deseti seji skupščine, nadzorniki dali soglasje k pogodbi za nov terminal

Na 10. skupščini so se zbrali delničarji Aerodroma Ljubljana, d.d. Sestal se je tudi nadzorni svet družbe, ki je dal soglasje k pogodbi o izgradnji novega potniškega terminala.

Na skupščini je bilo prisotnih 79,07 odstotkov zastopanega kapitala pri glasovanju navadnih delnic oziroma 89,32 odstotkov zastopanega kapitala pri glasovanju navadnih in prednostnih participativnih delnic. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005, odločala o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2005, podelila pa je tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2006 je imenovala revizijsko hišo KPMG Slovenija. Odločala je o plačilih članom nadzornega sveta in prehodu na evro ter uvedbi kosovnih delnic. Podrobneje se s sprejetimi skupščinskimi sklepi lahko seznanite tukaj.

Pred skupščino je bila tudi seja nadzornega sveta družbe. Nadzorniki so upravi Aerodroma Ljubljana podelili soglasje za sklenitev pogodbe za izgradnjo 1. faze novega potniškega terminala T2 in adaptacijo sedanjega potniškega terminala T1. Na javni razpis so prispele tri ponudbe, od katerih ena ni bila oddana pravočasno. Pravočasno sta prispeli ponudbi družbe SCT, d.d. in Alpine Mayereder Bau GmbH. Po pregledu in ocenitvi ponudb je uprava Aerodroma Ljubljana na predlog komisije sklenila, da sprejme ponudbo najugodnejšega ponudnika, tj. SCT, d.d., v vrednosti nekaj čez 2,3 milijarde tolarjev (brez ddv).

Brnik, 22. junij, 2005