DomovMediji

Več prometa in prihodkov

Aerodrom Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2006 beleži tako povečanje prometa kot tudi prihodkov. Zabeležili so več potnikov in več tovornega prometa.

Gradnja, Jure MežnaršičŠtevilo potnikov se je v prvih devetih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 10, količina prepeljanega tovora pa za 23 odstotkov. Povečanje prometa je posledica aktivne strategije trženja, inovativnosti in vključevanja v posamezne segmente gospodarstva. Na letališču je bilo opravljenih 31.056 premikov letal, kar je za slabih 6 % več kot v enakem obdobju lani (77 % letnega načrta). Prepeljanih je bilo 1.051.433 potnikov, kar je za 10 % več kot v enakem obdobju lani (82 % letnega načrta). Še najbolj pa se je povečal tovorni promet, in sicer za 23 % (83 % letnega načrta). Rasti fizičnega obsega prometa je sledila tudi rast prihodkov. Prihodki iz poslovanja so za 9 % višji kot v enakem obdobju lani (79 % letnega načrta), stroški poslovanja pa so se povečali za slabe 3 % (71 % letnega načrta). Dobiček iz poslovanja znaša 1.973 mio SIT in je za 22 % višji kot je bil v enakem obdobju lani (98 % letnega načrta). Finančni prihodki devetih mesecev letošnjega leta znašajo 360 mio SIT in so v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 10 % (90 % letnega načrta). Če poslovnemu izidu iz poslovanja prištejemo finančne prihodke ter odštejemo finančne odhodke in ocenjeni davek od dobička, znaša čisti poslovni izid družbe 1.825 mio SIT, kar je za 17 % več kot v enakem obdobju lani (96 % letnega načrta).
V prvih devetih mesecih je bilo na področju investicij največ sredstev namenjeno za gradnjo 1. faze novega potniškega terminala, ki obsega nadzidavo in adaptacijo obstoječega terminala. Ta dela bodo zaključena do junija 2007, 2. faza potniškega terminala v velikosti več kot 30.000 m2 pa bo dograjena predvidoma leta 2010.
Izvedena sta bila javna razpisa za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del in za dobavitelja aviomostov. Dela bo izvajalo podjetje SCT, d.d. iz Ljubljane, aviomostove pa bo dobavil Thyssenkrupp iz Španije. Gradbeno-obrtniška dela so v teku.
Zaradi spremembe parkiranja na letališki ploščadi, ki je pogojena z montažo aviomostov na novem terminalu, je bila za 5000 m2 razširjena obstoječa ploščad za parkiranje letal, začela pa so se tudi pripravljalna dela za izgradnjo podaljška vozne steze.
Nadaljeval se je odkup zemljišč v kompleksu, ki ga ureja PUP Ob letališču. Izdelane so bile idejne zasnove vodovoda, kanalizacije, elektroenergetike in telekomunikacij kot strokovne podlage za infrastrukturno opremljanje novih in obstoječih površin v sklopu prostorskega akta PUP Ob letališču.

Brnik, 6. november 2006