DomovPodjetjeRazvoj letališča: nepremičnine

Razvoj letališča

Načrtovana rast prometa

Napoved prometa predvideva zmerno, a zanesljivo rast. Tako bomo do leta 2020 dosegli 1,8 milijona potnikov letno, s povprečno letno stopnjo rasti nad štirimi odstotki. Ob tem pričakujemo spremembe v strukturi prometa v korist povečanja deleža tujih prevoznikov. Pri napovedi števila premikov letal je bil upoštevan trend povečanja velikosti oz. zmogljivosti letal zaradi optimizacije mreže povezav letalskih prevoznikov, zato je napovedana povprečna letna stopnja rasti v višini 1,5 odstotka. Za tovorni promet pričakujemo, da bo naraščal po povprečni 2,9-odstotni letni rasti.


Razvoj letališke infrastrukture

Razvoj letališke infrastrukture sloni na temeljnem razvojnem dokumentu Glavni načrt Letališča Ljubljana, na Energetski strategiji in na obstoječih prostorskih načrtih.
V preteklih letih je Fraprt Slovenija veliko vlagal v posodobitev osnovne letališke infrastrukture in za to v letih od 2006 do 2010 namenil približno 25 mio evrov. Narejen je bil novi del terminala, povečana in obnovljena letališka ploščad, obnovljena vzletno-pristajalna steza, dograjene in obnovljene spojnice ter vozna steza vzdolž VPS.
Večina infrastrukture prenese še precej prometa, na meji zmogljivosti pa je ob koničnih časih obstoječi potniški terminal. S projektom prenove potniškega terminala bodo ob predvideni rasti prometa najbolj pereča ozka grla rešena za nekaj let. Prenovili bomo prostor za varnostni pregled potnikov in osebne prtljage, prostor za čekiranje potnikov oziroma sprejem prtljage, zagotovili bomo boljši pretok do prostorov za brezcarinsko trgovino oziroma čakalnic in ta del tudi delno prenovili, povečan bo prostor za prevzem prtljage, sistem za sortiranje prtljage bo tehnološko posodobljen, povečana bo odhodna sortirnica. Glavnina teh del bo izvedena v letu 2018.
V teku je projekt prestavitve ceste, ki vodi mimo letališča. Gre za 2,4 km dolg odsek s tremi krožišči, ki ga v slabih 35 % financira Fraport Slovenija, ostalo pa država in občina. Projekt bo zaključen do leta 2018. Nova cesta je osnovni pogoj za razvoj poslovno-logistične cone, t.i. Aeropolisa, ki je načrtovana na zemljiščih severno od letališča. Več o Aeropolisu na www.aeropolis.si in v brošuri.

 

Prostorsko ureditveni načrt

Širitev letališča je predvidena na severni strani vzletno-pristajalne steze.
Prostorski razvoj letališča zajema:

- Novo načrtovane in razširjene objekte potniških in tovornih terminalov;
- Prestavitev glavne ceste Kranj Mengeš, s čimer se zagotavlja nujni prostor za razvoj letaliških in spremljajočih komercialnih dejavnosti in izboljša dostop do letališča;
- Ureditev notranjega cestnega sistema in parkirišč v obmocju ob letališču;
- Dograjevanje energetske in komunalne infrastrukture v skladu s potrebami razvoja.