DomovMediji

Trajnostno poročilo 2017 in pridobitev certifikatov, priznanj in nagrad

Fraport Slovenija se zaveda, da kot del letalske industrije, v svoji aktivni vlogi pri zagotavljanju javnega interesa varnega, rednega in nemotenega zračnega prometa vplivamo na okolje v ekonomskem, družbenem in okoljevarstvenem smislu. Del te naše trajnostne zaobljube je tudi letno trajnostno poročilo, v katerem sistematično in pregledno zberemo vsa prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja. Poročilo je pripravljeno v skladu s standardi GRI (Global Reporting Initiative).

Napovedi, ki smo jih podali v lanskem trajnostnem poročilu, so se uresničile. Presegli smo dosedanje rekordno število potnikov in odpremili največ tovora do sedaj. Vse nadaljnje zastavljene cilje pa bomo zaposleni opravljali pod novim imenom družbe Fraport Slovenija, d.o.o., kar je bil tudi zadnji korak integracije Aerodroma Ljubljana v skupino Fraport. Leto 2017 so zaznamovali dogodki, ki bodo imeli trajni vpliv na poslovanje družbe. Dokončana je bila nova obvozna oziroma dostopna cesta do letališča, sprejeli smo novo strategijo poslovanja družbe in vkorakali v novi investicijski cikel. Naša primarna investicija je novi potniški terminal, katerega odprtje planiramo za leto 2020. S tem bomo našo temeljno infrastrukturo prilagodili rasti prometa in predvsem dvignili nivo storitev za uporabnike naših storitev. Navedena investicija je uvod v implementacijo Strategije podjetja, ki temelji na 4 osnovnih stebrih bodočega poslovnega razvoja: letalstva, komercialnih dejavnosti, tovora, in letalske akademije. Implementacija nove strategije podjetja bo pozitivno vplivala na naš konkurenčni položaj med okoliškimi letališči ter predvsem potnikom zagotovile čim večji nabor kakovostnih storitev. Ves opisani poslovni razvoj pa bomo usmerjali skozi prizmo trajnostne politike.

Trajnostno poročilo 2017 [kliknite na naslovnico]

Izvedbo štirih strateških razvojnih stebrov družbe omogoča tudi novelacija Glavnega načrta razvoja letališča (t.i. Master Plan). Master Plan za obdobje 2010-2040 je bil izdelan leta 2010 na rezultatih visokih rasti prometa iz preteklih let. Svetovna ekonomska kriza, ki je sledila in pa proces prodaje letališča sta potem bistveno vplivala na prometne kazalce in na dinamiko investicij. Bistvene razlike ugotovljene v noveliranem Master Planu se odražajo v nižjih napovedih prometa potnikov, premikov letal in tovora. Prostor med vzletno pristajalno stezo in avtocesto se sedaj (prej navezavi letališča na železniški sistem) namenja za dolgoročni razvoj letališča (druga vzletna pristajalna steza in obletališki programi). Spreminja se tudi višina investicij in faznost gradnje posameznih objektov.

V programski shemi evropskih letališč za zmanjševanje toplogrednih plinov, Airport Carbon Accreditation (ACA), smo v letu 2018 certifikat tretjič uspešno obnovili na drugi stopnji. V primerjavi s povprečjem preteklih treh let (2014–2016) smo absolutno količino izpustov CO2 zmanjšali za 10 %. Upoštevajoč podatke o številu potnikov in teži tovora za leto 2017, pa so se izpusti na posameznega potnika oziroma na 100 kg tovora v primerjavi z obdobjem 2014–2016 zmanjšali za kar 25,1 % oziroma za 28,9 %. Glavni razlog za znatno znižanje relativnih kazalcev ogljičnega odtisa je skoraj 20-odstotna oziroma 23-odstotna rast v potniškem oziroma tovornem prometu v letu 2017. V letu 2018 smo uspešno tudi opravili zunanjo presojo za prehod na novo verzijo okoljskega ISO 14001 standarda in tako pridobili certifikat ISO 14001:2015 ter zunanjo presojo za podaljšanje certifikata EGO (European Green Office - Evropska zelena pisarna). V okviruprojekta EGO smo tudi nadgradili ukrepa iz našega Mobilnostnega načrta in nabavili dodatna službena kolesa in uvedli pravilo izključne uporabe električnega vozila za službene poti v Ljubljano in Kranj. Slednji ukrep bo bistveno prispeval k zmanjšanju ogljičnega odtisa iz naslova službenih potovanj.

            

Na področju certificiranja je potrebno omeniti še pridobitev Certifikata aerodroma in Certifikata operaterja aerodroma. Namreč certifikacija letališča je bil eden naših najpomembnejših projektov v zadnjem obdobju. Projektna skupina je ta projekt vodila več kot tri leta, rok za pridobitev certifikatov pa je bil 31. december 2017. Javna agencija za civilno letalstvo je 18. 12. 2017 našemu letališču podelila oba certifikata. S pridobitvijo certifikatov smo dokazali, da so letališka infrastruktura kakor tudi organiziranost in delovanje letaliških služb skladni z evropskimi in nacionalnimi varnostnimi predpisi in standardi. To je tudi potrditev, da smo doslej z lastnim znanjem in prizadevanji pravilno in kvalitetno gradili, vzdrževali in upravljali z našim letališčem.

Fraport Slovenija zagotavlja varno in zdravo okolje za vse zaposlene. Za še višjo kakovost varnosti in zdravja pri delu smo v letu 2017 pričeli z aktivnostmi za certifikacijo sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001:2018. Smisel certificiranega sistema je večja preglednost dokumentov, spremljanje zakonodaje, določitev odgovornosti posameznikov, pravočasno odkrivanje tveganj ter zagotovitev odzivnosti v primeru izrednih dogodkov. Po uspešno zaključeni zunanji presoji smo v maju 2018 pridobili omenjeni standard in tako postali ena prvih certificiranih družb v Sloveniji in skupini Fraport.

Tudi sistem kakovosti, ki zagotavlja visoko raven naših storitevin je usmerjen k nenehnemu izboljševanju in učinkovitemu poslovanju, je v letu 2018 uspešno prestal presojo znotraj certifikacijske skupine Fraport. Zaključki presoje so bili, da sistem v celoti izpolnjuje vse zahteve po novi verziji standarda ISO 9001:2015. V letu 2017 smo poleg preverjanja zadovoljstva naših potnikov preko metode skrivnega nakupa, izvedli tudi razširjeno anketo, ki je razkrila naše prednosti in slabosti ter področja, na katerih so možne potencialne izboljšave.

Fraport Slovenija se zaveda, da je temelj trajnostnega razvoja tudi vlaganje v zaposlene, njihovo znanje in počutje, zato nadaljuje razvoj kadrovske politike in potrjuje svoj status v kategoriji skrbnega, varnega in uglednega delodajalca. Že tretjo leto zapored (in skupno petič) smo prejeli tudi priznanje Ugledni delodajalec. Letos pa smo prvič prejeli tudi certifikat uglednega delodajalca za 1. mesto v panogi transport, nabava in logistika. Z različnimi ukrepi si kontinuirano prizadevamo za dobro počutje zaposlenih in njihovih družinskih članov. Rezultat naših prizadevanj je polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga sproti obnavljamo in nadgrajujemo z novimi ukrepi.

V letu 2017 smo tudi formalno ustanovili Fraportovo letalsko akademijo, ki trenutno nudi 25 usposabljanj s področja upravljanja letališč, oskrbe letal, gasilstva in reševanja ter odzivanja v kriznih situacijah. V letu 2017 so bila razvita številna nova usposabljanja. Njihov razvoj je bil med drugim vezan na pridobitev novega helikopterskega simulatorja. Opravljanje gasilskih usposabljanj na ljubljanskem letališču bomo začeli konec leta 2018, ko bo zgrajen nov vadbeni center.

V prihodnje si želimo predvsem povezati znanja z različnih področij letalstva in jih oblikovati v celovit izobraževalni koncept, zato smo leta 2017 v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede v Kranju, pripravili nov študijski program s področja kriznega upravljanja in vzpostavili partnerstva s številnimi pomembnimi deležniki znotraj letalske industrije.

Poleg navedenega se ob prebiranju trajnostnega poročila lahko seznanite še z ostalimi osnovnimi podatki o družbi (pomembnimi dogodki, poslovanjem, sistemi varnosti, zaščite in varovanja), načeli trajnostnega komuniciranja, s konkretnimi projekti, ki izkazujejo trajnostno naravnanost družbe do zaposlenih, potnikov, pogodbenih izvajalcev, obiskovalcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev in okolja ter z družbeno odgovornimi aktivnostmi.

Da je naše poročanje o trajnostnem razvoju in praksah res trajnostno naravnano potrjuje tudi Nagrada za najboljše letno poročilo na področju trajnostnega razvoja za leto 2016, ki ga podeljuje slovenski časnik Finance.

Zg. Brnik, 9. avgust 2018