DomovMediji

Z zmanjšanjem ogljičnega odtisa obnovili okoljski certifikat ACA

V Fraportu Slovenija svoje vplive na okolje upravljamo z veliko odgovornostjo. Našo okoljsko politiko sestavljajo zaveze in strateški cilji s številnih področjih, kjer se kaže naš vpliv na okolje, med katerimi je tudi zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in emisij drugih toplogrednih plinov. Z ogljičnim odtisom upravljamo v okviru programske sheme Airport Carbon Accreditation, ki letališča spodbuja k izboljševanju na tem področju. V primerjavi z obdobjem 2015-2017 smo v letu 2018 izpuste ponovno zmanjšali in tako uspešno obnovili certifikat na drugi stopnji (Reduction). Do leta 2025 si prizadevamo preiti v nizkoogljično družbo.
 
 
Fraport Slovenija je v programu certificiranja za zmanjševanje toplogrednih vplivov, ki poteka pod okriljem združenja evropskih letališč (ACI Europe), julija 2019 obnovil certifikat Airport Carbon Accreditation na drugi stopnji (Reduction). Upoštevajoč podatke o številu potnikov in teži tovora za leto 2018 smo relativno količino izpustov CO2 v primerjavi z obdobjem 2015–2017 zmanjšali za 14,5 % na posameznega potnika oziroma za 17,2 % na 100 kg tovora. Absolutno količino izpustov CO2 smo v primerjavi s povprečjem preteklih treh let (2015–2017) povečali za 2,2 %, kar je posledica poročanja o novih emisijah – glikola, ki se uporablja pri razleditvi letal (brez emisij glikola bi bila količina CO2 manjša za 0,7 %).
 
Izračun ogljičnega odtisa dejavnosti v letu 2018 je pokazal, da imajo med posameznimi viri emisij največji vpliv na odtis lastna raba električne energije (61,4 %), ogrevanje (18,9 %) in lastni vozni park (16,6 %), sledijo emisije iz naslova kemikalij za razleditev (2,8 %), generatorjev (0,2 %) in usposabljanja za gašenje požara (0,1 %). Skladno s tem odpade na emisije stacionarnih virov 19,2 %, nabavljene električne energije 61,4 % in mobilnih virov 16,6 % in ostalih virov (2,8 %) delež v skupni količini povzročenih emisij CO2.
 
 
K certificiranju Airport Carbon Accreditation (ACA) smo pristopili leta 2013, odkar nam je uspelo naš absolutni ogljični odtis skupno zmanjšati že za 865 ton CO2 oziroma 25 %. Še bolj uspešni smo bili pri relativnih kazalcih (upoštevajoč potnike in tovor), saj smo v primerjavi s količinami CO2 v letu 2012 oba relativna kazalca zmanjšali za več kot 90 % (za 1,7 kg CO2 na potnika oziroma 1,2 kg CO2 na 100 kg tovora).
 
 
Poleg upravljanja z ogljičnim odtisom družba odgovorno ravnanje do okolja udejanja še na številnih drugih področjih: spodbujamo učinkovito rabo energije, vode in papirja, sprejemamo ukrepe za preprečevanje onesnaževanja in uvajamo najboljše prakse ravnanja z odpadki, ohranjamo biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, omejujemo onesnaževanje in degradacijo tal ter sprejemamo ukrepe za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo letalski promet in ostali viri.
 
Zg. Brnik, 26. 7. 2019