DomovTovorKoristne informacijePoslovni pogoji

Poslovni pogoji Avioblagovne službe

Posebni pogoji v zvezi z dejavnostjo

 1. V izjemnih primerih se pošiljka lahko sprejme oz. izda tudi izven rednega delovnega časa, s tem da je potrebno tak primer pisno najaviti 12 ur prej in da se za vsako pošiljko zaračuna efektivno delo.
 2. Za storitve skladišča izven rednega delovnega časa se tarife manipulacij in dela zvišajo za 100%.
 3. Stroške skladiščenja za carinske pošiljke, ki jih deponent oz. agent  brezplačno odstopi carinarnici zaradi poteka ležanja oz. katerega koli drugega vzroka, poravna deponent ali njegov agent pred izročitvijo carinarnici.
 4. ABS odgovarja za škodo, ki jo povzroči na uskladiščenem blagu, razen ko lahko dokaže, da je škoda nastala zaradi okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odvrtniti, ali da je nastala po krivdi položnika, zaradi hib ali naravnih lastnosti blaga ali slabe embalaže.
 5. Odškodnina za poškodovano, uničeno ali izgubljeno blago po krivdi ABS ne more presegati dejanske vrednosti blaga, oziroma največ 20 USD na kg poškodovanega oz. manjkajočega dela pošiljke. ABS zavaruje vskladiščeno blago pred običajnimi nevarnostmi, razen če ni med strankama drugače dogovorjeno. Če nastopi zavarovalni primer, nadomesti blago oziroma poškodbo blaga odškodnina, ki jo izplača položniku zavarovalnica.
 6. ABS sprejema v skladišče praviloma le ustrezno embalirano blago, zaščiteno proti poškodbam, ki bi lahko nastale pri manipuliranju in skladiščenju. Predvsem pa mora blago ustrezati zahtevam varnega letalskega prevoza.
 7. Po tridesetih dneh ležanja pošiljke v skladišču, ABS izstavi prvi račun za plačilo skladiščnine na podlagi veljavnega cenika. Vsi naslednji  računi za skladiščenje se nato izstavljajo mesečno.
 8. Prevzemnik blaga iz skladišča mora blago pregledati in v kolikor ugotovi nepravilnost na blagu, mora o tem obvestiti odgovornega delavca v ABS sicer se šteje, da je prevzeto blago v redu.
 9. V kolikor položnik storitve zamudi s plačilom, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti, ki jih je dolžan plačati takoj, ko prejme bremepis. V primeru zamude plačila, lahko ABS  ustavi nadaljnje opravljanje storitev, uveljavi zastavno pravico na drugem uskladiščenem blagu ali pa unovči finančne instrumente zavarovanja plačila.
 10. Kapacitete prostorov za posebne pogoje skladiščenja (hladilnica, zamrzovalnica itd) so omejene, zato po zapolnitvi kapacitet teh prostorov, za nenajavljene pošiljke ne moremo zagotoviti ustreznih pogojev skladiščenja. V tem primeru ABS za eventualno škodo ne odgovarja. Večje pošiljke je obvezno v naprej najaviti.  
 11. Pri blagu, kjer so zahtevani posebni pogoji skladiščenja, morajo biti vsi dokumenti (AWB in cargo manifest) vidno in pravilno označeni. Na AWB-ju morajo biti napisani pogoji skladiščenja (Handling Information), na cargo manifestu pa morajo poleg vrste blaga biti napisane tudi ustrezne IMP-kode. Posamezni tovorki pošiljke morajo biti vidno označeni z ustreznimi nalepkami (nap. PERISHABLE) in nalepko, ki označuje zahtevane temperaturne pogoje skladiščenja. Če ti pogoji niso izpolnjeni, ABS za eventualno škodo ne odgovarja.
 12. Temeljna pravila in časovni normativi, ki veljajo za izvoz pošiljk
  Temeljno pravilo je, da na prevoz sprejemamo le blago, ki je pripravljeno za prevoz. To pomeni:
  - da je pošiljka ustrezno embalirana, varna za skladiščenje in prevoz z letalom,
  - da je pošiljka primerno označena glede na težo,
  - da dimenzije pošiljke ne presegajo dimenzij predvidenega prevoznega sredstva oz. dimenzije vrat le tega in
  - da so na pošiljki etikete, ki sporočajo zahtevo po pravilnem ravnanju z njo.
  Pomembno je tudi, da so blago in prevozni dokumenti pravočasno predani na prevoz. Časovni normativi, ki so v veljavi za sprejem blaga na prevoz in predaje dokumentov so na Letališču Ljubljana naslednji: Časovni normativi
 13. V skladu z veljavno zakonodajo se morajo vse pošiljke pred prevozom z letalom rentgensko pregledati oz. se izvede ročni pregled, če rendgenski ni mogoč.
 14. Aerodrom Ljubljana, d.o.o. lahko odobri komercialne popuste in druge ugodnosti uporabnikom na osnovno ceno letališke storitve. Komercialni popusti se lahko odobrijo uporabnikom glede na obseg in število opravljenih letaliških storitev ter v primeru posebnega poslovnega interesa.
 15. Vse cene navedene v tem ceniku so podane v EUR.
 16. Na navedene cene se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z veljavno zakonodajo.