Varstvo osebnih podatkov

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) je uredba Evropske unije, ki standardizira pravila o obdelavi osebnih podatkov v zasebnih podjetjih in javnih organih po vsej EU. Cilj ni le zaščititi varstvo osebnih podatkov znotraj Evropske unije, ampak tudi zagotoviti prost pretok podatkov na evropskem enotnem trgu.  

Zaščita in varnost osebnih podatkov je za nas zelo pomembna. Spodaj boste našli informacije, ki jih zahteva Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v povezavi z različnimi kategorijami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Naš cilj je, da vam zagotovimo točno pravo količino informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.  

Spodaj si lahko preberete, kako v družbi Fraport Slovenija zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke posameznikov. Če z zapisanimi informacijami nismo odgovorili na vaša vprašanja, nas, prosimo, kontaktirajte prek e-maila.

Informacije, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, vsebujejo še naslednji dokumenti:

 • Politika varstva osebnih podatkov za zaposlene in druge sodelavce v družbi Fraport Slovenija;  
 • Politika varstva osebnih podatkov Fraportove Letalske Akademije;    
 • Piškotki.

V primeru nasprotij med določbami te Splošne politike in določbami zgoraj navedenih dokumentov veljajo določbe zgoraj navedenih dokumentov.

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerih koli osebnih podatkov, ki jo izvaja družba Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. (upravljavec) ali ki jo izvajajo tretje osebe v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija
Matična številka: 5142768000
Telefon: +386 (0)4 20 61 000
E-pošta: info@fraport-slovenija.si

Pri upravljavcu hranimo in obdelujemo osebne podatke glede na to, v kakšnem odnosu smo s konkretnim posameznikom. Načelno o določenem posamezniku obdelujemo zgolj nekatere od spodaj navedenih podatkov, ne pa vseh.
Ločimo štiri kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:  

Potniki in obiskovalci

Posnetki videonadzornih kamer:
slikovni posnetek posameznika, ki je vstopil na območje letališča (opredeljeno v dokumentu Pravila za uporabo letališča, poglavje 14, datum in čas vstopa na območje letališča ter izstopa iz tega območja.

Podatki o vstopih in izstopih skozi prehode pod nadzorom kontrole pristopa:
ime in priimek, podjetje, organizacija oziroma služba, številka kartice za prehod, slika osebe, datum in ura prehoda, opravilo (vhod/izhod) in lokacija oziroma objekt, v katerem je prišlo do prehoda.

Podatki o obiskovalcih, ki se gibajo na varovanem območju letališča (opredeljeno v dokumentu  Pravila za uporabo letališča, poglavje 14):
ime in priimek, številka in vrsta osebnega dokumenta, datum in ura vstopa in izstopa na in z varovanega območja, obiskana oseba oziroma podjetje.

Podatki o osebah, ki pridejo na ogled letališča:
ime, priimek, organizacija, številka osebnega dokumenta.

Podatki o varnostnih poročilih in preiskavah:
ime in priimek, naslov prebivališča.

Partnerji

Podatki o kontaktnih osebah naročnikov, poslovnih partnerjev in medijev:
ime in priimek, naziv delodajalca, delovno mesto, telefonska številka, elektronski naslov, naslov, podatki o interesih (področje zanimanja), poslovna korespondenca in koledar aktivnosti (sestanki, srečanja, ...), transakcijski račun, davčna številka.

Podatki o obiskovalcih poslovne stavbe:
ime in priimek osebe in/ali podjetje oziroma organizacija, datum obiska, obiskana oseba, številka izdane priponke, ura prihoda, ura odhoda.

Podatki o imetnikih letaliških identifikacijskih kartic:

ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, naziv delodajalca in delovno mesto, številka, tip (vrsta) in datum veljavnosti identifikacijske kartice, slika osebe, območja, na katera je možno vstopiti s konkretno identifikacijsko kartico.

Podatki o imetnikih letališkega vozniškega dovoljenja:
ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, naziv delodajalca, delovno mesto, številka in veljavnost identifikacijske kartice, številka slike, tip izpita, kopija veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil v cestnem prometu.


Podatki o udeležencih izobraževanj, ki jih organizira upravljavec:
ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, podatek o izvedenih izobraževanjih, podatki o inštruktorjih upravljavca.


Eksterni inštruktorji izobraževanj in usposabljanj:
ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, podjetje, podatki o kompetencah in licencah.

Uporabniki parkirnih prostorov

Podatki o uporabnikih parkirnih prostorov:
Videoposnetek vstopa in izstopa uporabnika na/s parkirnih površin, datum in ura vstopa in izhoda, lokacija oziroma objekt, kjer se nahaja parkirišče, registrska tablica, naziv in naslov uporabnika po pridobitvi podatka, izjemoma, če je to posebej nujno potrebno, tudi zvok ob videoposnetku.

Podatki o imetnikih parkirnih kartic:
ime in priimek, naziv delodajalca, registrska številka vozila, številka kartice, datum veljavnosti kartice, datum in ura vstopa in izstopa na parkirišče, lokacija oziroma objekt, kjer se nahaja parkirišče, podatki o vozilu ali sredstvu.  

Ostali

Podatki o delničarjih, ki so fizične osebe:
identifikacijska številka, ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, država prebivališča, davčna izpostava in vrsta osebe, podatki o transakcijskem računu delničarja (vrsta računa, banka, poslovna enota banke, številka računa), podatki o lastništvu delnic (vrsta prometa, status lastništva, količina), podatki o dokumentih, ki se nanašajo na lastništvo (identifikacijska številka, tip, stanje, vloga, vrsta prometa, količina, znesek, datum dokumenta), podatki o dividendah (zaporedna številka razpisa dividend, % davka, znesek davka, datum nakazila davka, bruto dividenda, predvideno nakazilo, realizirano nakazilo, datum nakazila, način nakazila, številka računa, na katerega je bilo realizirano nakazilo).

Podatki o udeležencih na gradbiščih:
ime, priimek, podatki o delodajalcu, podatki o odgovorni osebi za varnost in zdravje pri delu, podatki o izobraževanjih iz varstva in zdravja pri delu.

Podatki o udeležencih prireditev in družinskih članih:
ime in priimek, e-poštni naslov, imena in priimki družinskih članov, tip dogodka, vrsta ogleda, datum dogodka.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah, ki jih omogoča Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju GDPR) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2):

 • kadar obdelavo določa zakon ali kadar je obdelava potrebna za izpolnitev naših zakonskih obveznosti ali obveznosti, ki jih določa pravo Evropske unije;     
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo oziroma ste izkazali interes za naše storitve;     
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;     
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes, ki prevlada nad vašim interesom.

Konkretne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so:  

Potniki in obiskovalci

Posnetki videonadzornih kamer:

 • GDPR 6. člen 1. odst.
  - tč. (c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca
  - tč. (f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • 76. do 80. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2);
 • 127. in 128. člen Zakona o letalstvu (Zlet).

Podatki o vstopih in izstopih skozi prehode pod nadzorom kontrole pristopa:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca
 • 85. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
 • 127. in 128. člen Zakona o letalstvu (Zlet).

Podatki o obiskovalcih, ki se gibajo na varovanem območju letališča:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca
 • 85. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2);
 • 127. in 128. člen Zakona o letalstvu (ZLet), (opredeljeno v dokumentu Pravila za uporabo letališča, poglavje 14.).

Podatki o osebah, ki pridejo na ogled letališča:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseb;

Podatki o varnostnih poročilih in preiskavah:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;  
  - tč. (f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
Partnerji

Podatki o kontaktnih osebah naročnikov, poslovnih partnerjev:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  - tč. (b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

Podatki o kontaktnih osebah medijev:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  - tč. (f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;

Podatki o prejemnikih splošnih novic Fraport Slovenija:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

Podatki o prejemnikih splošnih novic Fraportova Letalska Akademija:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

Podatki o obiskovalcih poslovne stavbe:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (127. in 128. člen Zakona o letalstvu (ZLet));
 • 85. člen ZVOP-2, 127.in 128. Zakona o letalstvu (ZLet);

Podatki o imetnikih letaliških identifikacijskih kartic:  

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

Podatki o imetnikih letališkega vozniškega dovoljenja:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe

Podatki o udeležencih izobraževanj, ki jih organizira upravljavec:  

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe

Eksterni inštruktorji izobraževanj in usposabljanj:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe
Uporabniki parkirnih prostorov

Podatki o uporabnikih parkirnih prostorov:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  - tč. (f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;

Podatki o imetnikih parkirnih kartic:

 • GDPR 6. člen 1.odst:
  - tč. (b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
Ostali

Podatki o delničarjih, ki so fizične osebe:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (25. člen Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), 325. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2));

Podatki o udeležencih na gradbiščih:  

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (25. in 38. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu);  
 • 25. in 38. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Podatki o udeležencih prireditev in družinskih članih:

 • GDPR 6. člen 1.odst.:
  - tč. (a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov
  - tč. (f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
Potniki in obiskovalci

Posnetki videonadzornih kamer:
zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja; dokazovanje in uveljavljanje pravic v uradnih postopkih.

Podatki o vstopih in izstopih skozi prehode pod nadzorom kontrole pristopa:
zagotavljanje varnosti, izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Podatki o obiskovalcih, ki se gibajo na varovanem območju letališča (opredeljeno v dokumentu Pravila za uporabo letališča, poglavje 14):
zagotavljanje varnosti, izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Podatki o osebah, ki pridejo na ogled letališča:
vodenje evidence obiskovalcev, zagotavljanje varnosti.

Podatki o varnostnih poročilih in preiskavah:
zagotavljanje varnosti civilnega letalstva.

Partnerji

Podatki o kontaktnih osebah naročnikov, poslovnih partnerjev in medijev:
komunikacija z naročniki in poslovnimi partnerji; obveščanje o dogodkih, novostih ipd., plačila poslovnim partnerjem, ki so fizične osebe.

Podatki o prejemnikih novic:
obveščanje o dejavnosti upravljavca, komunikacija z zainteresirani posamezniki.

Podatki o obiskovalcih poslovne stavbe:
zagotavljanje varnosti, izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Podatki o imetnikih letaliških identifikacijskih kartic:
zagotavljanje varnosti, izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Podatki o imetnikih letališkega vozniškega dovoljenja:
zagotavljanje varnosti, izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Podatki o udeležencih izobraževanj, ki jih organizira upravljavec:
organizacija in izvedba izobraževanj, komunikacija z udeleženci, obveščanje o podobnih izobraževanjih.

Eksterni inštruktorji izobraževanj in usposabljanj:
organizacija in izvedba izobraževanj, komunikacija z udeleženci.

Uporabniki parkirnih površin

Podatki o uporabnikih parkirnih prostorov:
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, zagotavljanje varnosti, optimizacija in avtomatizacija procesa;

Podatki o imetnikih parkirnih kartic:
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, zagotavljanje varnosti, optimizacija in avtomatizacija procesa;

Ostali

Podatki o delničarjih, ki so fizične osebe:
uresničevanje pravic in obveznosti delničarjev, komunikacija z njimi (vabila na skupščine ipd.), izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Podatki o udeležencih na gradbiščih:
zagotavljanje varnosti, izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Podatki o udeležencih prireditev in družinskih članih:
vodenje evidence udeležencev in njihovih družinskih članov.

Potniki in obiskovalci

Posnetki videonadzornih kamer:
3 mesece, razen v primerih, ko gre za sum storitve kaznivega dejanja, prekrška ali odškodninskega delikta – v tem primeru se tako zbrani podatki hranijo še 5 let po pravnomočnem zaključku postopka.

Podatki o vstopih in izstopih skozi prehode pod nadzorom kontrole pristopa:
2 leti.

Podatki o obiskovalcih, ki se gibajo na varovanem območju letališča (opredeljeno v dokumentu Pravila za uporabo letališča, poglavje 14):
3 leta.

Podatki o osebah, ki pridejo na ogled letališča:
1 mesec od dneva ogleda.

Podatki o varnostnih poročilih in preiskavah:
1 leto.

Partnerji

Podatki o kontaktnih osebah naročnikov, poslovnih partnerjev in medijev:
ves čas pogodbenega odnosa z naročnikom ali poslovnim partnerjem in še 1 leto po prenehanju; dokler medij ne sporoči, da določena oseba ne dela več za ta medij.

Podatki o prejemnikih novic:
do preklica.

Podatki o obiskovalcih poslovne stavbe:
3 leta.

Podatki o imetnikih letaliških identifikacijskih kartic:
1 leto po prenehanju upravičenosti do uporabe identifikacijske kartice.

Podatki o imetnikih letališkega vozniškega dovoljenja:
3 leta po prenehanju veljavnosti dovoljenja.

Podatki o udeležencih izobraževanj, ki jih organizira upravljavec:
5 let po poteku izobraževanja.

Eksterni inštruktorji izobraževanj in usposabljanj:
še 1 leto po preteku zaposlitve za zaposlene in druge sodelavce Fraport Slovenija.

Uporabniki parkirnih površin

Podatki o uporabnikih parkirnih prostorov:
najdlje 6 mesecev, razen v primerih incidenčnih dogodkov, kjer je rok hrambe do dokončne razrešitve dogodka.

Podatki o imetnikih parkirnih kartic:
1 leto od prenehanja upravičenosti do uporabe parkirne kartice;

Ostali

Podatki o udeležencih na gradbiščih:
6 mesecev od zadnjega vstopa na gradbišče oziroma po zaključku gradnje.

Podatki o delničarjih, ki so fizične osebe:
5 let od prenehanja statusa delničarja; 5 let od izplačila dividende.

Podatki o udeležencih prireditev in družinskih članih:
1 leto po datumu prireditve.

Po poteku roka hrambe osebne podatke bodisi učinkovito in trajno izbrišemo ali uničimo bodisi jih učinkovito anonimiziramo, na način, da ni več mogoče ugotoviti, na katerega konkretnega posameznika se določeni anonimizirani podatki nanašajo.

Posredovanje osebnih podatkov je načeloma prostovoljno, kar pomeni, da se sami odločate, ali boste upravljavcu podatke posredovali ali ne.

Vendar pa v določenih primerih ne morete prejeti določenih storitev ali ugodnosti (kot je npr. vstop na določena območja letališča), če nam podatkov ne posredujete. V takih primerih je lahko posredovanje podatkov z naše strani označeno ali predstavljeno kot obvezno, vendar pa tudi v takih primerih samostojno odločate o tem, ali boste osebne podatke posredovali ali ne.
Pri videonadzoru izbire nimate: če vstopite na območje letališča, bo vaša podoba posneta.

Znotraj upravljavca imajo dostop do vaših osebnih podatkov tisti zaposleni in pogodbeni sodelavci, za katere je to zaradi njihove funkcije ali delovnega mesta oziroma delovnih nalog potrebno.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven upravljavca), razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudniki storitev vzdrževanja IT opreme;  
 • ponudniki oz. skrbniki razvitih orodij, ki se uporabljajo za urejanje spletnih strani in izvajanje marketinških aktivnosti.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

da od nas kadarkoli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;       
 • popravek netočnih osebnih podatkov;       
 • omejitev obdelave, kadar:             
 • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;             
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;             
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;     
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;       
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;       
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Kadar obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, lahko le-to kadarkoli prekličete, in sicer tako, da nam to pisno sporočite na Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija, ali po e-pošti na  info.gdpr@fraport-slovenija.si.

Preklic privolitve za vas nima nobenih negativnih posledic, vendar pa v določenih primerih od nas potem ne boste več mogli prejemati določenih storitev, in sicer takrat, ko za zagotavljanje storitve potrebujemo vaše osebne podatke, glede katerih ste preklicali privolitev.

Preklic privolitve je lahko tudi delen, npr. za določene osebne podatke ali za določeno časovno obdobje ali za določen namen.

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod  Upravljavec (kdo obdeluje moje osebne podatke?).

Za potrebe zanesljive identifikacije (da se ne bi npr. zgodilo, da bi nekdo drug dosegel izbris ali dostop do vaših osebnih podatkov) lahko v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahtevamo dodatne podatke ali dokazila, uveljavljanje pravic pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev niti profiliranja posameznikov.

Ob videonadzoru se zaradi možnosti takojšnjega reagiranja s strani upravljavca izvaja videonadzor v živo z možnostjo zvočne intervencije.

Pišite nam na Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija ali na  info.gdpr@fraport-slovenija.si.