Sistemi upravljanja

Sistemu upravljanja obsegajo tri strateške stebre družbe, in sicer:

0B0A9864.jpg

 

Letališke storitve

Fraport Slovenija je upravljavec letališke infrastrukture, zato je letalska dejavnost osnovna dejavnost družbe.

0B0A5734.jpg

 

Zemeljska oskrba

Fraport Slovenija je edini ponudnik storitev zemeljske oskrbe na ljubljanskem letališču in predstavlja oskrbo potnikov, letal, tovora in splošnega letalstva.

all-yours.jpg

 

Komercialne storitve in drugo

Komercialne dejavnosti, nepremičnine in Fraportova letalska
akademija so med ključnimi ustvarjalci prihodkov.

Politika sistemov upravljanja

V sistem upravljanja so vključeni objekti (s pripadajočimi stavbnimi pravicami), zemljišča, ki so v lasti družbe Fraport Slovenija, ostala zemljišča (komunalna in letališka infrastruktura ter komercialne površine), na katerih je bila Fraportu Slovenija podeljena stavbna pravica za dobo 40 let (do vključno 1. 1. 2054) s strani Republike Slovenije ter objekti, ki so v lasti Fraporta Slovenija izven območja letališča (npr. počitniški objekti).

Obseg sistema upravljanja vključuje tudi zunanje izvajalce, najemnike in organizacije s področja varstva okolja in varnosti in zdravja pri delu. Z njihovimi odgovornostmi na področju varovanja okolja in varnosti in zdravja pri delu jih Fraport Slovenija ustrezno seznanja. Zunanji izvajalci so predvsem: vzdrževalci, dobavitelji energentov in osebne varovalne ter delovne opreme, transportne organizacije, izvajalci obratovalnih monitoringov in podobnih meritev, izvajalci gradbenih del in ostali.

Fraport Slovenija različne sisteme upravljanja združuje in povezuje v enoten, integriran sistem. Vsi sistemi delujejo v skladu z zahtevami ISO standardov in Fraporta AG ter predstavljajo podporo za nadaljnje poslovne odločitve poslovodstva. Sistem vodenja kakovosti, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu in Sistem vodenja varovanja okolja povezuje integrirana politika sistemov upravljanja. Sistem upravljanja varnosti je samostojen sistem upravljanja, a se vseeno tesno povezuje z ostalimi sistemi upravljanj.


  

Fraport Slovenija stremi k doseganju visokih ravni kakovosti in s tem zagotavlja razvoj letališča v skladu z zahtevami prevoznikov, potnikov in ostalih poslovnih partnerjev ter domačo in evropsko zakonodajo.

V družbi se z učinkovitim upravljanjem poslovnih procesov trudimo izpolnjevati zahteve naših potnikov, letalskih prevoznikov, poslovnih partnerjev, zaposlenih, lastnikov in družbenega okolja. Veliko pozornosti posvečamo rednemu spremljanju potreb in želja uporabnikov letališča ter si hkrati želimo presegati njihova pričakovanja. Na ta način stremimo k nenehnemu izboljševanju kakovosti naših storitev in ne nazadnje tudi k učinkovitejšemu poslovanju družbe. Zadovoljstvo uporabnikov letališča je eden izmed naših najpomembnejših ciljev.
Družba nenehno strmi za doseganjem kakovosti poslovanja na način, da vsem deležnikom nudi enovite in kakovostne storitve, ki so v skladu s pričakovanju vseh uporabnikov naših storitev.


Sistem vodenja kakovosti Fraport Slovenija je integriran v sistem vodenja kakovosti Fraport AG ter skladen s standardom ISO 9001, ki je certificiran s strani certifikacijske hiše TÜV SÜD.

  

Fraport Slovenija zagotavlja, da sta zdravje in varnost pri delu ključna elementa naše celotne korporativne odgovornosti, zato si prizadevamo, da naš sistem varnosti in zdravja pri delu zagotavlja varno delovno okolje.

V skladu z zavezami varnosti in zdravja pri delu ter zakonskimi in drugimi zahtevami, oblikujemo strateške cilje, ki so del trajnostne strategije družbe.  

Zaveze varnosti in zdravja pri delu:
 • Sprejemanje ukrepov za zmanjševanje delovnih nezgod in poškodb pri delu.
 • Zmanjšanje negativnih vplivov na delovno okolje.
 • Spodbujanje k varnemu delu.
 • Sprejemanje ukrepov za preprečevanje nezgod pri delu.
 • Uvajanje najboljše prakse, kar zadeva varnost in zdravje pri delu.
 • Vključitev smernic glede varnosti in zdravja pri delu v nabavne postopke.
 • Spodbujanje odgovornega in ustreznega ravnanja, in sicer z izobraževanjem, informiranjem in ozaveščanjem vseh zaposlenih glede vidikov varnosti in zdravja pri delu.
 • Zagotavljanje usposabljanj za vse zaposlene.
 • Sklepanje pisnih sporazumov na skupnih deloviščih z vsemi poslovnimi partnerji in osebami, ki delujejo za družbo ali v njenem imenu, vključno s pogodbenimi izvajalci, ki opravljajo dela na lokaciji družbe.
 • Izpolnjevanje pogojev, ki jih glede varnosti in zdravja pri delu nalaga zakonodaja in druge zahteve.
 • Zagotavljanje kadrovskih in finančnih virov za sistem varnosti in zdravja pri delu in s tem povezane ukrepe.
 • Spodbujanje preglednosti pri komunikaciji in dialogu z zainteresiranimi strankami in širšo javnostjo.
 • Spodbujanje zaposlenih pri sooblikovanju politike varnosti in zdravja pri delu.
Strateški cilji varnosti in zdravja pri delu

Osrednji strateški cilji na ključnih področjih varnosti in zdravja pri delu do leta 2025 so:

Zmanjševanje števila in resnost poškodb z rednimi usposabljanji za varno delo, z dodatnim osveščanjem zaposlenih in rednimi nadzori procesov dela.

Z rednimi meritvami in pregledi  delovnega okolja, prilagajanjem delovnega okolja človeku (zaposlenim) glede na njihove potrebe – predvsem zdravstveni vidik.

Z izločanjem stare in iztrošene delovne opreme, z rednim vzdrževanjem in pregledovanjem opreme, s posodabljanjem  opreme glede na zahteve procesa in hkrati potrebe delavcev.

Z izločanjem stare in iztrošene osebne varovalne opreme, z rednim vzdrževanjem in pregledovanjem osebne varovalne opreme, s prilagajanjem opreme vezano na tveganja in hkrati potrebe (prilagoditve) delavcem.

Z obveščanjem in s sklenjenimi pisnimi sporazumi, rednimi nadzori in zapisi.

Z organizacijo različnih športnih dogodkov – internih in zunanjih, z raznimi delavnicami, z organizacijo izletov in drugih dogodkov.

Sistem varnosti in zdravja pri delu Fraport Slovenija je certificiran v skladu s standardom ISO 45001 s strani
certifikacijske hiše SIQ.

Varovanje okolja je osnovno vodilo filozofije družbe Fraport Slovenija. Glavni cilj našega sistema ravnanja z okoljem je zagotoviti okoljsko upravljanje z izboljšanjem prizadevanj za varovanje okolja in preprečevanje ali zmanjševanje
negativnih vplivov na okolje.

Sistem ravnanja z okoljem Fraporta Slovenija je certificiran v skladu s standardom ISO 14001 s strani certifikacijske hiše SIQ.

Sistem upravljanja varnosti na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana družba Fraport Slovenija uvaja skladno z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbo Komisije št. 139/2014.

Pomemben del upravljanja varnosti je tudi sistem varnostnega poročanja za vse osebje in organizacije, ki opravljajo svoje dejavnosti na letališču. Usklajen je z varnostno politiko družbe, katere cilj je doseganje najvišjih standardov na področju varnosti.Namen sistema upravljanja varnosti je s kontinuirano identifikacijo nevarnosti in upravljanjem tveganj zmanjševati verjetnost poškodbe ljudi in premoženjske škode ter ju ohranjati na sprejemljivi ravni ali pod njo.


Fraport Slovenija ob tem:

 • omogoča sistem varnostnega poročanja za vse osebje in organizacije, ki opravljajo svojo dejavnost na letališču,
 • zahteva, da zgoraj navedeno osebje in organizacije uporabljajo sistem poročanja o varnosti za obvezno poročanje o vseh nesrečah, resnih incidentih ali dogodkih,
 • zagotavlja, da se sistem poročanja o varnosti lahko uporablja tudi prostovoljno ob vseh okvarah, napakah in varnostnih tveganjih, ki bi lahko vplivali na varnost.

Sistem poročanja o varnosti varuje identiteto osebe, ki poroča, spodbuja prostovoljno poročanje in vključuje možnost anonimnega pošiljanja poročil. Upravljavec letališča se bo med izvajanjem preiskav vzdržal pripisovanja krivde in deloval v skladu z načeli „kulture pravičnosti".