Skladnost poslovanja in prijava kršitev

Glavni elementi sistema upravljanja skladnosti

Delovanje družbe temelji na upoštevanju pravil, zakonodaje in internih pravilnikov. Sistem skladnosti poslovanja predstavlja inštrument za preprečevanje kršitev in škode za družbo.
  
Pri nas se skladnost ne konča s spoštovanjem zakonskih določb, prizadevamo si, da bi vedno ravnali v skladu z etičnimi načeli, hkrati pa z organizacijskimi in preventivnimi ukrepi čim bolj zmanjšali tveganje odgovornosti za družbo, njene zaposlene in nadzorne organe.
  
V vsakdanji praksi se naša kultura družbe manifestira skozi delovanje z integriteto na delovnem mestu in poštenim sodelovanjem z zaposlenimi, kupci, dobavitelji, lastniki, lokalno skupnostjo in javnostjo. Prav tako pričakujemo, da bodo zakonito in z načeli integritete ravnali tudi naši poslovni partnerji.

Sistem upravljanja skladnosti je bil v zadnjih letih uveden v nacionalnih in mednarodnih hčerinskih družbah, ki jih ima Fraport AG v večinski lasti. Med te  spada tudi Fraport Slovenija.

Ta sistem za celotno skupino zagotavlja metode, pravila, instrumente in organizacijo, tako da se skladnost izvaja kot celovita naloga na vseh ravneh in v vseh procesih dela.

Fraport Slovenija zagotavlja komunikacijske kanale za prijavo kršitev skladnosti. Ti kanali so na voljo za vse – zaposlene, stranke, dobavitelje, poslovne partnerje in tretje osebe.

V Fraportu Slovenija posebej ščitimo prijavitelje (t.im. žvižgače), ki v dobri veri posredujejo informacije z namenom razkrivanja nepravilnosti. Zaščiteni so z največjo možno zaupnostjo in, kadar je to mogoče, z zagotovilom anonimnosti. Prijavitelje, ki imajo dovolj razlogov, da verjamejo, da so njihovi podatki resnični, Fraport Slovenija ščiti pred povračilnimi ukrepi.


Kršitve skladnosti poslovanja med drugim zajemajo:

  • koruptivna dejanja,
  • goljufijo/poneverbo/krajo (premoženjska kazniva dejanja)
  • neprimerno ravnanje pri prejemanju in izročanju daril, ugodnosti in vabil,
  • konflikte interesov,
  • kršenje varstva osebnih podatkov,
  • kršenje človekovih pravic,
  • kršenje varovanja okolja,
  • posredovanje zaupnih poslovnih informacij nepooblaščenim tretjim osebam,
  • kršenje zakonskih predpisov.

Notranji zaupnik

Prijave kršitev lahko posredujete neposredno notranjemu zaupniku Fraporta Slovenija

Taja Skobir, MBA

Vodja integriranih sistemov upravljanja

taja.skobir@fraport-slovenija.si +386 4 2061 440 +386 41 642 921

Elektronski sistem za prijavo kršitev

Prijave kršitev je možno posredovati preko elektronskega sistema za prijavo nepravilnosti (sistem BKMS®).

Sistem za prijavo nepravilnosti je dostopen 24/7 in je na voljo v nemškem, angleškem, grškem, bolgarskem in portugalskem jeziku. Certificiran sistem BKMS® absolutno zagotavlja anonimnost prijaviteljev.

Do njega lahko dostopate preko spletne strani Fraport AG in spletnih strani Fraportovih hčerinskih družb.

Kanali za zunanje prijave kršitev

Vse osebe, ki nameravajo prijaviti kršitev ali nedopustno ravnanje v zvezi s Fraportom Slovenija, imajo tudi možnost oddaje zunanje prijave pristojnim državnim organom ali organom Evropske unije. Prijavitelji, ki uberejo to pot, so tudi pod zaščito slovenskega Zakona o zaščiti prijaviteljev.

Etični kodeks in standardi ravnanja za zaposlene ponuja pregled temeljne usmeritve, na kateri temelji naša družba, in vrednot, za katere se Fraport Slovenija zavzema.    

V skladu z vrednotami našega podjetja - zaupanje, zanesljivost, odprtost, pogum, zavzetost in usposobljenost - si prizadevamo delovati družbeno in ekonomsko odgovorno. Za pravičnost te odgovornosti je vrednote družbe nujno uresničevati tudi v vsakdanjem delovnem življenju.

Etični kodeks za poslovne partnerje določa pravila za vse dobavitelje in ponudnike storitev, ki so v neposrednem poslovnem odnosu s Fraportom Slovenija. Na podoben način kot Etični kodeks za zaposlene vključuje spoštovanje zakonodaje, delovne konvencije in človekove pravice, dopolnjene z vidiki varstva okolja in podnebja. Vsaka kršitev skladnosti se bo štela za kršitev pogodbe in o tem bodo po potrebi obveščeni tudi naši dobavitelji, skupaj z rokom za odpravo kršitve. Če se stopnjuje, lahko to privede do odpovedi pogodbe.

Analiza tveganja skladnosti poslovanja (t.i. Compliance Risk Assessment) je bistveni instrument za ugotavljanje tveganj skladnosti. Od leta 2015 se analiza tveganj skladnosti redno izvaja v okviru skupine Fraport AG, tudi v Fraportu Slovenija.
S sistematičnim prepoznavanjem in ocenjevanjem tveganj analiza tako služi kot podlaga za ustrezne ukrepe na področju skladnosti poslovanja.

Novi nemški zakon o skrbnem pregledu v dobavnih verigah (LkSG) je začel veljati 1. januarja 2023 z namenom izboljšati varstvo človekovih pravic v globalnih dobavnih verigah. Zakon se sprva uporablja za podjetja z najmanj 3.000 zaposlenimi in sedežem, upravnim središčem ali podružnico v Nemčiji – kamor spada tudi Fraport Slovenija kot hčerinska družba Fraport AG. Obveznosti skrbnega pregleda se nanašajo na lastno poslovanje družbe, dejanja pogodbene stranke in, občasno, na dejanja nadaljnjih posrednih dobaviteljev.

Izjava o politiki človekovih pravic in okoljskih tveganjih

Izjava o politiki določa pričakovanja družbe Fraport AG do svojih zaposlenih in dobaviteljev glede spoštovanja človekovih pravic v dobavnih verigah. V prihodnje bo izjava o politiki pregledana letno in občasno ter po potrebi posodobljena. V dokumentu so omenjena okoljska tveganja in tveganja za človekove pravice, ki so bila v analizi tveganj opredeljena kot najvišja prioriteta, ter opisani s tem povezani preventivni in korektivni ukrepi.