Skladnost poslovanja in prijava kršitev

Glavni elementi sistema upravljanja skladnosti

Delovanje družbe temelji na upoštevanju pravil, zakonodaje in internih pravilnikov. Sistem skladnosti poslovanja predstavlja inštrument za preprečevanje kršitev in škode za družbo.
  
Pri nas se skladnost ne konča s spoštovanjem zakonskih določb, prizadevamo si, da bi vedno ravnali v skladu z etičnimi načeli, hkrati pa z organizacijskimi in preventivnimi ukrepi čim bolj zmanjšali tveganje odgovornosti za družbo, njene zaposlene in nadzorne organe.
  
V vsakdanji praksi se naša kultura družbe manifestira skozi delovanje z integriteto na delovnem mestu in poštenim sodelovanjem z zaposlenimi, kupci, dobavitelji, lastniki, lokalno skupnostjo in javnostjo. Prav tako pričakujemo, da bodo zakonito in z načeli integritete ravnali tudi naši poslovni partnerji.

Sistem upravljanja skladnosti je bil v zadnjih letih uveden v nacionalnih in mednarodnih hčerinskih družbah, ki jih ima Fraport AG v večinski lasti. Med te  spada tudi Fraport Slovenija.

Ta sistem za celotno skupino zagotavlja metode, pravila, instrumente in organizacijo, tako da se skladnost izvaja kot celovita naloga na vseh ravneh in v vseh procesih dela.

Fraport Slovenija zagotavlja komunikacijske kanale za prijavo kršitev skladnosti. Ti kanali so na voljo za vse – zaposlene, stranke, dobavitelje, poslovne partnerje in tretje osebe.

V Fraportu Slovenija posebej ščitimo prijavitelje (t.im. žvižgače), ki v dobri veri posredujejo informacije z namenom razkrivanja nepravilnosti. Zaščiteni so z največjo možno zaupnostjo in, kadar je to mogoče, z zagotovilom anonimnosti. Prijavitelje, ki imajo dovolj razlogov, da verjamejo, da so njihovi podatki resnični, Fraport Slovenija ščiti pred povračilnimi ukrepi.


Kršitve skladnosti poslovanja med drugim zajemajo:

  • koruptivna dejanja,
  • goljufijo/poneverbo/krajo (premoženjska kazniva dejanja)
  • neprimerno ravnanje pri prejemanju in izročanju daril, ugodnosti in vabil,
  • konflikte interesov,
  • kršenje varstva osebnih podatkov,
  • kršenje človekovih pravic,
  • kršenje varovanja okolja,
  • posredovanje zaupnih poslovnih informacij nepooblaščenim tretjim osebam,
  • kršenje zakonskih predpisov.

Notranji zaupnik

Prijave kršitev lahko posredujete neposredno notranjemu zaupniku Fraporta Slovenija

Taja Skobir, MBA

Vodja integriranih sistemov upravljanja

taja.skobir@fraport-slovenija.si +386 4 2061 440 +386 41 642 921

Elektronski sistem za prijavo kršitev

Prijave kršitev je možno posredovati preko elektronskega sistema za prijavo nepravilnosti (sistem BKMS®).

Sistem za prijavo nepravilnosti je dostopen 24/7 in je na voljo v nemškem, angleškem, grškem, bolgarskem in portugalskem jeziku. Certificiran sistem BKMS® absolutno zagotavlja anonimnost prijaviteljev.

Do njega lahko dostopate preko spletne strani Fraport AG in spletnih strani Fraportovih hčerinskih družb.

Kanali za zunanje prijave kršitev

Vse osebe, ki nameravajo prijaviti kršitev ali nedopustno ravnanje v zvezi s Fraportom Slovenija, imajo tudi možnost oddaje zunanje prijave pristojnim državnim organom ali organom Evropske unije. Prijavitelji, ki uberejo to pot, so tudi pod zaščito slovenskega Zakona o zaščiti prijaviteljev.

Etični kodeks in standardi ravnanja za zaposlene ponuja pregled temeljne usmeritve, na kateri temelji naša družba, in vrednot, za katere se Fraport Slovenija zavzema.    

V skladu z vrednotami našega podjetja - zaupanje, zanesljivost, odprtost, pogum, zavzetost in usposobljenost - si prizadevamo delovati družbeno in ekonomsko odgovorno. Za pravičnost te odgovornosti je vrednote družbe nujno uresničevati tudi v vsakdanjem delovnem življenju.

Etični kodeks za poslovne partnerje določa pravila za vse dobavitelje in ponudnike storitev, ki so v neposrednem poslovnem odnosu s Fraportom Slovenija. Na podoben način kot Etični kodeks za zaposlene vključuje spoštovanje zakonodaje, delovne konvencije in človekove pravice, dopolnjene z vidiki varstva okolja in podnebja. Vsaka kršitev skladnosti se bo štela za kršitev pogodbe in o tem bodo po potrebi obveščeni tudi naši dobavitelji, skupaj z rokom za odpravo kršitve. Če se stopnjuje, lahko to privede do odpovedi pogodbe.

Analiza tveganja skladnosti poslovanja (t.i. Compliance Risk Assessment) je bistveni instrument za ugotavljanje tveganj skladnosti. Od leta 2015 se analiza tveganj skladnosti redno izvaja v okviru skupine Fraport AG, tudi v Fraportu Slovenija.
S sistematičnim prepoznavanjem in ocenjevanjem tveganj analiza tako služi kot podlaga za ustrezne ukrepe na področju skladnosti poslovanja.

Novi nemški zakon o skrbnem pregledu v dobavnih verigah (LkSG) je začel veljati 1. januarja 2023 z namenom izboljšati varstvo človekovih pravic v globalnih dobavnih verigah. Zakon se sprva uporablja za podjetja z najmanj 3.000 zaposlenimi in sedežem, upravnim središčem ali podružnico v Nemčiji – kamor spada tudi Fraport Slovenija kot hčerinska družba Fraport AG. Obveznosti skrbnega pregleda se nanašajo na lastno poslovanje družbe, dejanja pogodbene stranke in, občasno, na dejanja nadaljnjih posrednih dobaviteljev.

Izjava o politiki človekovih pravic in okoljskih tveganjih

Izjava o politiki določa pričakovanja družbe Fraport AG do svojih zaposlenih in dobaviteljev glede spoštovanja človekovih pravic v dobavnih verigah. V prihodnje bo izjava o politiki pregledana letno in občasno ter po potrebi posodobljena. V dokumentu so omenjena okoljska tveganja in tveganja za človekove pravice, ki so bila v analizi tveganj opredeljena kot najvišja prioriteta, ter opisani s tem povezani preventivni in korektivni ukrepi.

Postopek poročanja

Prijave o kršitvah človekovih pravic in okoljskih zakonov ter predpisov v Skupini Fraport in pri neposrednih dobaviteljih lahko oddate preko naslednjih kanalov za pritožbe in prijave:

Odgovornosti in kontaktna oseba

Pritožbe obravnava oddelek za skladnost poslovanja   Fraporta Slovenija in po potrebi s podporo drugih strokovnjakov. Kontaktna oseba je Vodja integriranih sistemov upravljanja, Taja Skobir.

Kako poteka pritožbeni postopek

Pritožbe sprejema Notranji zaupnik Fraporta Slovenija.   Prijavitelj prejme potrdilo o prejemu in je obveščen o   nadaljnjih korakih in poteku postopka.

V prvem koraku se izvede začetna ocena, da se preveri, ali prijavljena kršitev spada v materialni obseg pritožbenega postopka. Druge zahteve za uvedbo preiskave za ugotovitev dejstev vključujejo, ali se lahko opisani incident v celoti oceni
kot verjeten in na splošno možen ter ali bi lahko nakazoval kršitev katerega koli zakona ali resno kršitev notranjega predpisa. V tem postopku se preuči, ali je kakršno koli zbiranje, obdelava ali uporaba podatkov, ki poteka med
preiskavo, dovoljena po zakonu o varstvu podatkov.

Cilj preiskave je razjasniti dejstva o zadevi, ki so predmet poročila, na nevtralen, kompetenten in objektiven način. Preiskovanje dejstev izvajajo ustrezne osebe, ki so dolžne delovati neodvisno in ohranjati zaupnost. S prijaviteljem stopijo v stik, preverijo utemeljenost prejete prijave in po potrebi od prijavitelja zahtevajo več informacij. Prijave kršitev pri neposrednem dobavitelju preiskujemo skupaj z   dobaviteljem. Preiskava poteka na podlagi listin in razgovorov ter je razumljivo evidentirana v poročilu. Poročila se izbrišejo enkrat letno, če ni zakonitega interesa za njihovo hrambo. Povratno informacijo o poteku postopka prijavitelj prejme v treh mesecih po potrditvi prejema prijave. Povratne informacije so zagotovljene samo, če to ne vpliva na
morebitne notranje preiskave in če niso prizadete pravice oseb, ki so predmet prijave ali so v prijavi navedene.

Vsaka zadeva se zaključi s pisnim končnim poročilom, ki ostane strogo zaupno. Seznam ljudi, ki jim je poročilo razdeljeno, je odvisen od narave in resnosti ugotovljenih
kršitev in se določi za vsak primer posebej. Informacije se razkrijejo le, če je to potrebno in dovoljeno v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

Končno poročilo vsebuje kazni in ustrezne ukrepe za odpravo nepravilnosti in preprečitev podobnih kršitev v prihodnje. Po končani preiskavi se prijavitelja obvesti o
nadaljnjih ukrepih, če to dovoljuje zakon.

Zaščita pred povračilnimi ukrepi

V Fraportu Slovenija posebej ščitimo prijavitelje, ki v dobri veri posredujejo informacije z namenom razkrivanja nepravilnosti. Notranji zaupnik jamči, da so zaščiteni z
maksimalno zaupnostjo in, kadar je to zakonsko mogoče, z zagotavljanjem njihove anonimnosti.

Z vidika vodenja primerov v Fraportu Slovenija to pomeni, da se identiteta prijavitelja razkrije izključno osebam, ki so odgovorne za prejemanje informacij ali za uvedbo nadaljnjih ukrepov.

Fraport Slovenija sistemsko zagotavlja, da prijavitelji, ki imajo zadostne razloge za domnevo in so njihovi podatki resnični, niso ovirani, omejeni ali pod vplivom pri posredovanju informacij.

Prijaviteljem, ki so bili identificirani po imenu, se po prijavi delodajalca ni treba bati povračilnih ukrepov, kot so začasna izključitev, odpoved, premestitev na druge dolžnosti, disciplinski ukrepi, diskriminacija, ustrahovanje ali podobno
maščevanje.

Informacije, ki so poslane z zlonamernimi nameni ali v slabi veri, da bi vpletli zaposlene, so izrecno nezaželene. Informacije te vrste, ki so očitno namenjene samo   škodovanju, obtoževanju ali omalovaževanju drugih ljudi, ne bodo obdelane. Prijavitelj ne bo deležen posebne zaščite pred povračilnimi ukrepi in je v teh primerih lahko odgovoren.