Odnosi z deležniki

Matrika bistvenosti_SLO

 

Leta 2023 je družba Fraport Slovenija drugič pripravila lastno matriko bistvenosti kot del strateškega upravljanja trajnostnega razvoja oziroma ESG (environmental, social, governance). Pred tem je družba upravljala področja trajnostnega razvoja na podlagi matrike bistvenosti, ki jo je praviloma v triletnih intervalih pripravila matična družba Fraport AG v dialogu z notranjimi in zunanjimi deležniki.
K oceni bistvenih področij strateškega upravljanja trajnostnega razvoja oziroma ESG je družba Fraport Slovenija povabila notranje in zunanje deležnike, in sicer zaposlene, potnike, poslovne partnerje, dobavitelje, predstavnike lokalne skupnosti in strokovnih organizacij. Hkrati je bistvena področja znova ocenilo vodstvo družbe.  
Na vprašalnik v elektronski obliki je v času trajanja ankete odgovorilo 188 vabljenih respondentov, od tega je bilo 66 % zaposlenih, 10 % potnikov, 5 % dobaviteljev, 15 % drugih poslovnih partnerjev, 2 % predstavnikov lokalne skupnosti in 2 % predstavnikov strokovne javnosti.  

Bistvena področja smo razdelili na tri segmente, skladno z našim upravljanjem trajnostnega razvoja oziroma ESG:

  • korporativno upravljanje;
  • socialno upravljanje;
  • okoljsko upravljanje.

Bistvena področja, s katerimi upravlja družba Fraport Slovenija, so razdeljena po vseh treh stebrih ESG. S področja upravljanja je za družbo na vrhu prioritet zagotavljanje skladnosti in etičnosti poslovanja, kar je visoko uvrščeno področje tudi med deležniki. Zagotavljanje varnosti letališča, rast in razvoj letališča ter zadovoljstvo potnikov in kakovost storitev so med najpomembnejšimi vidiki upravljanja tako za družbo kot za deležnike. Majhne razlike v ocenah med družbo in deležniki kažejo visoko stopnjo usklajenosti prioritet. Letos je v primerjavi s preteklim letom družba med najvišje prioritete (95 %) uvrstila tudi dobičkonosnost, ki je bila lani postavljena precej nižje. To je glede na stanje okrevanja po pandemiji razumljivo. Deležniki ta vidik upravljanja postavljajo nekoliko nižje (73 %). 

Kazalniki s področja upravljanja z družbenim okoljem so prav tako visoko pomembni tako za družbo Fraport Slovenija kot deležnike. Kot najvišjo prioriteto družba postavlja kazalnik zaželen in odgovoren delodajalec, ki je najvišje ocenjen tudi med deležniki. Sledita kazalnika zdravje in varnost pri delu ter karierni razvoj in pošteno plačilo. Letos se je visoko uvrstil kazalnik »enake možnosti« (89 % za družbo in 78 % za deležnike), ki lani ni bil prepoznan kot zelo pomemben. 

Med pomembnimi kazalniki upravljanja z naravnim okoljem je bilo uvrščenih kar osem kazalnikov, kar kaže na visoko stopnjo ozaveščenosti in odgovornosti do naravnega okolja tako s strani družbe Fraport Slovenija kot deležnikov. Za družbo je na prvem mestu zmanjševanje nastanka odpadkov, sledita proizvodnja energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe in zelena mobilnost. Deležniki na prvo mesto postavljajo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe. Zniževanje ogljičnega odtisa letališča je prav tako pomemben kazalnik tako za družbo kot za deležnike, a je po prioriteti uvrščen nižje od proizvodnje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe. Letos se je med najpomembnejše kazalnike uvrstil kazalnik zmanjševanje rabe vode, ki je bil lani uvrščen precej nižje in se ni uvrstil med najpomembnejša področja. Med prioritetnimi kazalniki okolja so še kakovost lokalnega zraka, zmanjševanje lokalnega hrupa in uvajanje modelov krožnega gospodarstva, ki ga družba Fraport Slovenija uvršča visoko. 

Četudi pri oceni posameznih kazalnikov prihaja do razlik med družbo Fraport Slovenija in deležniki, celotna slika kaže precej usklajeno razumevanje prioritet upravljanja trajnostnega razvoja. 

ESG-upravljanje_SLO.jpg

 

Prikaz področij ESG upravljanja

Podrobnejše branje

Teme matrike Podrobneje
Skladnost/etičnost poslovanja  
Odgovorno korporativno upravljanje in skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni in predpisi ter notranjimi politikami. Zaveza proti korupciji in podkupovanju.
Varovanje podatkov Varovanje osebnih podatkov pred nepravilno uporabo in varovanje pravice do zasebnosti posameznikov.
Zagotavljanje varnosti letališča

Visoka stopnja zdravstvene preventive/zaščite potnikov in osebja
Zagotavljanje varnosti sistemov, ki so ključni za zaščito družbe in varstvo podatkov. Ohranjanje visokih standardov operativne in zdravstvene varnosti na letališču in izpolnjevanje zakonsko določenih varnostnih obveznosti.
Zadovoljstvo potnikov, kakovost storitev

Raznolika ponudba letalskih povezav
Močna osredotočenost na kupce in storitve. Povečanje konkurenčnosti letališča.
Dobičkonosnost Zagotavljanje donosnosti Fraporta Slovenija s profitabilnimi investicijami in učinkovito uporabo obstoječih virov.
Rast in razvoj letališča
Rast in razvojna naravnanost letališča.
     

Zaželen in odgovoren delodajalec

Karierni razvoj, pošteno plačilo

  

Enake možnosti

Varstvo delovnih mest in zagotavljanje delovnega okolja, ki ga zaznamujejo raznolikost, enake možnosti in spoštovanje. Zagotavljanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem, karierne možnosti ter razvojnih priložnosti za zaposlovanje, usposabljanje in ohranjanje pripadnosti zaposlenih.
Zdravje in varnost pri delu Ohranjanje in promoviranje fizičnega in mentalnega zdravja zaposlenih.
Ustvarjanje vrednosti in vpetost v lokalno okolje
Pozitiven prispevek k gospodarskemu razvoju regije, v kateri posluje letališče. Sodelovanje v dobrodelnih projektih v soseščini letališča in dialog z našimi deležniki.

Zmanjševanje lokalnega hrupa

Kakovost lokalnega zraka

Zniževanje ogljičnega odtisa letališča

Proizvodnja energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe

Zelena mobilnost

Zmanjševanje nastanka odpadkov

  

Zamanjševanje rabe vode

Izboljševanje razmer na področju hrupa in kakovosti zraka   v poseljenih predelih okoli letališča in ohranjanje stopnje hrupa pod zakonsko dovoljeno mejo.

V skladu s Pariškim sporazumom zmanjševati emisije CO2 s povečevanjem energetske učinkovitosti, produkcijo in rabo energije iz obnovljivih virov ter uporabo sistemov na alternativne pogone.

Skrbna uporaba naravnih virov in nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti, kot so zmanjševanje porabe pitne vode, preprečevanje nastanka odpadkov in povečevanje njihove predelave, zaščita prsti in vode, ohranjanje in pospeševanje biotske raznovrstnosti.
Ustvarjanje modelov krožnega gospodarstva Model potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče.
Transparentnost komuniciranja Transparentni odnos do deležnikov.  
Trajnostni vplivi_SLO

 

Trajnostni vplivi

Podrobnosti o ciljih strateških deležnikov in komunikacijskih orodjih predstavljamo spodaj.

Strateški deležniki Cilj Komunikacijska orodja
Zaposleni Zadovoljni in motivirani sodelavci  
Dobri in odprti odnosi
Uspešno poslovanje
Dnevno obveščanje o vsem, kar je povezano  z družbo in zaposlenimi preko intranetnega portala.
Video in digitalne predstavitve z vključevanjem sodelavcev v vsebino.
Redni sestanki in kolegiji.
Obiski poslovodstva v delovnih sredinah.
Oglasne deske.
Vsakoletna družabna srečanja za zaposlene in njihove otroke.
Reden in odprt dialog s sindikati in Svetom delavcev.
Odgovori na vprašanja, mnenja in pobude zaposlenih.
Zbori delavcev.
Organiziranje in sofinanciranje družabnih dogodkov.
Festival zabavno letališče.
Družbena omrežja.
Potniki in obiskovalci Najvišja mera upoštevanja želja in potreb naših potnikov in obiskovalcev.
Zagotavljanje tekočih informacij o naših storitvah ter informacij o letih, ki omogočajo pretok informacij, potreben za mobilnost prebivalstva.
Neposreden odnos zaposlenih do potnikov in obiskovalcev.
Spletno mesto.
Družbena omrežja, video in digitalne predstavitve.  
Aktivacijski dogodki v potniškem terminalu.
Brošure in druge tiskovine.
Sistematično zbiranje in odgovarjanje na mnenja, predloge, pritožbe in pohvale.
Ogledi letališča.
Medijske objave o novostih in zanimivostih za potnike in splošno javnost.
Različne metode merjenja njihovega zadovoljstva.
Poslovni partnerji Najvišja mera upoštevanja želja potreb naših partnerjev.
Doseganje skupnih trajnostnih ciljev in utrjevanje dobrih poslovnih odnosov.
Osebna komunikacija: telefonska, elektronska in neposredna (osebna, individualna in skupinska srečanja).
Organizacija dogodkov za poslovne partnerje.
Tiskovine.
Elektronske predstavitve in druga predstavitvena gradiva.
Družbena omrežja.
Lastniki Doseganje poslovnih ciljev.
Korektni odnosi.
Dolgoročen razvoj družbe.
Osebna komunikacija.Telefonsko in elektronsko komuniciranje.
Finančno in poslovno poročanje.
Letno in trajnostno poročilo, poslovni dokumenti in predstavitve.
Državni organi in organi EU Upoštevanje predpisanih pristojnosti državnih organov in organov EU v skladu z načeli pravne države. S svojimi izkušnjami in znanjem sodelujemo v postopkih priprav področnih predpisov v fazi javnih posvetovanj.
Lokalne skupnosti Vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov kakovostnega naravnega okolja in razvoj družbenega okolja. Sponzorska in donatorska podpora lokalnim dogodkom, organizacijam in posameznikom.
Komuniciranje preko medijev.
Ogledi letališča.
Festival zabavno letališče.
Omogočanje praktičnega izobraževanja.
Odgovori in aktivnosti ob pomembnih temah ali vprašanjih, ki jih sproža lokalno prebivalstvo (primer hrup).
Mediji Verodostojno informiranje o dejavnostih družbe.
Krepitev ugleda družbe in sprotno odpravljanje morebitnih komunikacijskih šumov.
Poročila in izjave za medije.
Poglobljena gradiva in predstavitve.
Digitalno komuniciranje z mediji.
Individualna in skupinska osebna srečanja z novinarji.
Novinarske konference in dogodki za novinarje.
Ažurni in pošteni odgovori na vsa vprašanja.
Spremljanje in analiziranje medijskih objav.

Trajnostna poročila

Vsako leto pripravimo samostojno trajnostno poročilo, ki je komplementarno letnemu poročilu. Poročilo je pripravljeno v skladu s standardi GRI – osnovna verzija (Global Reporting Iniciative).