Odnosi z deležniki

Matrika-bistvenosti_SLO.jpg

 

Družba Fraport Slovenija je doslej upravljala področja trajnostnega razvoja na podlagi matrike bistvenosti, ki jo je   praviloma v določenih časovnih intervalih pripravila matična družba Fraport AG v dialogu z notranjimi in zunanjimi   deležniki. Leta 2022 je Fraport Slovenija prvič pripravil lastno matriko bistvenosti kot del strateškega upravljanja   trajnostnega razvoja oziroma ESG   (environmental, social, governance). K dialogu   prepoznavanja in ocene bistvenih področij strateškega upravljanja trajnostnega razvoja oziroma ESG smo povabili notranje in zunanje deležnike, in sicer zaposlene, potnike, poslovne partnerje, dobavitelje, predstavnike lokalne   skupnosti in strokovnih organizacij.

Bistvena področja smo razdelili na tri segmente, skladno z našim upravljanjem trajnostnega razvoja oziroma ESG:

  • korporativno upravljanje,
  • socialno upravljanje,
  • okoljsko upravljanje.

Biti zaželen in odgovoren delodajalec je za družbo Fraport Slovenija najvišja prioriteta, prav tako zniževanje ogljičnega odtisa letališča. S področja upravljanja družba Fraport Slovenija daje osrednji pomen rasti in razvoju letališča, zadovoljstvu potnikov, kakovosti storitev ter raznolikosti letalskih povezav. Zelo visoko se uvrščajo skladnost in etičnost poslovanja ter visoka stopnja zdravstvene   preventive/zaščite potnikov in osebja, kar je razumljivo v obdobju okrevanja po pandemiji. Deležniki na vrh postavljajo prav tako zadovoljstvo potnikov in kakovosti storitev ter zagotavljanje varnosti letališča. Enako kot vodstvo družbe med prioritete postavljajo skladnost oziroma etičnost poslovanja in raznoliko ponudbo letalskih povezav.

Zaželen in odgovoren delodajalec je visoka vrednota tudi med deležniki, ki pa prioritete s področja razogljičenja (tudi zelene mobilnosti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe) postavljajo nižje kot družba Fraport Slovenija.

ESG-upravljanje_SLO.jpg

 

Prikaz področij ESG upravljanja

Podrobnejše branje

Teme matrike Podrobneje
Skladnost/etičnost poslovanja  
Odgovorno korporativno upravljanje in skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni in predpisi ter notranjimi politikami. Zaveza proti korupciji in podkupovanju.
Varovanje podatkov Varovanje osebnih podatkov pred nepravilno uporabo in varovanje pravice do zasebnosti posameznikov.
Zagotavljanje varnosti letališča

Visoka stopnja zdravstvene preventive/zaščite potnikov in osebja
Zagotavljanje varnosti sistemov, ki so ključni za zaščito družbe in varstvo podatkov. Ohranjanje visokih standardov operativne in zdravstvene varnosti na letališču in izpolnjevanje zakonsko določenih varnostnih obveznosti.
Zadovoljstvo potnikov, kakovost storitev

Raznolika ponudba letalskih povezav
Močna osredotočenost na kupce in storitve. Povečanje konkurenčnosti letališča.
Dobičkonosnost Zagotavljanje donosnosti Fraporta Slovenija s profitabilnimi investicijami in učinkovito uporabo obstoječih virov.
Rast in razvoj letališča
Rast in razvojna naravnanost letališča.
Inovativnost Razvoj novih produktov in učinkovitejših procesov.  
Zaželen in odgovoren delodajalec

Karierni razvoj
Varstvo delovnih mest in zagotavljanje delovnega okolja, ki ga zaznamujejo raznolikost, enake možnosti in spoštovanje. Zagotavljanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem, karierne možnosti ter razvojnih priložnosti za zaposlovanje, usposabljanje in ohranjanje pripadnosti zaposlenih.
Zdravje in varnost pri delu Ohranjanje in promoviranje fizičnega in mentalnega zdravja zaposlenih.
Ustvarjanje vrednosti in vpetost v lokalno okolje
Pozitiven prispevek k gospodarskemu razvoju regije, v kateri posluje letališče. Sodelovanje v dobrodelnih projektih v soseščini letališča in dialog z našimi deležniki.
Zmanjševanje lokalnega hrupa

Kakovost lokalnega zraka

Zniževanje ogljičnega odtisa letališča

Proizvodnja energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe

Zelena mobilnost (storitve, potniki, zaposleni)

Zmanjševanje nastanka odpadkov
Izboljševanje razmer na področju hrupa in kakovosti zraka   v poseljenih predelih okoli letališča in ohranjanje stopnje hrupa pod zakonsko dovoljeno mejo.

V skladu s Pariškim sporazumom zmanjševati emisije CO2 s povečevanjem energetske učinkovitosti, produkcijo in rabo energije iz obnovljivih virov ter uporabo sistemov na alternativne pogone.

Skrbna uporaba naravnih virov in nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti, kot so zmanjševanje porabe pitne vode, preprečevanje nastanka odpadkov in povečevanje njihove predelave, zaščita prsti in vode, ohranjanje in pospeševanje biotske raznovrstnosti.
Digitalizacija

Osebni pristop
Uporabnost in dostopnost produktov in storitev.  
Transparentnost komuniciranja Transparentni odnos do deležnikov.  
Trajnostni-vplivi_SLO.jpg

 

Trajnostni vplivi

Podrobnosti o ciljih strateških deležnikov in komunikacijskih orodjih predstavljamo spodaj.

Strateški deležniki Cilj Komunikacijska orodja
Zaposleni Zadovoljni in motivirani sodelavci  
Dobri in odprti odnosi
Uspešno poslovanje
Dnevno obveščanje o vsem, kar je povezano  z družbo in zaposlenimi preko intranetnega portala.
Video in digitalne predstavitve z vključevanjem sodelavcev v vsebino.
Redni sestanki in kolegiji.
Obiski poslovodstva v delovnih sredinah.
Oglasne deske.
Vsakoletna družabna srečanja za zaposlene in njihove otroke.
Reden in odprt dialog s sindikati in Svetom delavcev.
Odgovori na vprašanja, mnenja in pobude zaposlenih.
Zbori delavcev.
Organiziranje in sofinanciranje družabnih dogodkov.
Festival zabavno letališče.
Družbena omrežja.
Potniki in obiskovalci Najvišja mera upoštevanja želja in potreb naših potnikov in obiskovalcev.
Zagotavljanje tekočih informacij o naših storitvah ter informacij o letih, ki omogočajo pretok informacij, potreben za mobilnost prebivalstva.
Neposreden odnos zaposlenih do potnikov in obiskovalcev.
Spletno mesto.
Družbena omrežja, video in digitalne predstavitve.  
Aktivacijski dogodki v potniškem terminalu.
Brošure in druge tiskovine.
Sistematično zbiranje in odgovarjanje na mnenja, predloge, pritožbe in pohvale.
Ogledi letališča.
Dnevi odprtih vrat.
Medijske objave o novostih in zanimivostih za potnike in splošno javnost.
Različne metode merjenja njihovega zadovoljstva.
Poslovni partnerji Najvišja mera upoštevanja želja potreb naših partnerjev.
Doseganje skupnih trajnostnih ciljev in utrjevanje dobrih poslovnih odnosov.
Osebna komunikacija: telefonska, elektronska in neposredna (osebna, individualna in skupinska srečanja).
Organizacija dogodkov za poslovne partnerje.
Tiskovine.
Elektronske predstavitve in druga predstavitvena gradiva.
Družbena omrežja.
Lastniki Doseganje poslovnih ciljev.
Korektni odnosi.
Dolgoročen razvoj družbe.
Osebna komunikacija.Telefonsko in elektronsko komuniciranje.
Finančno in poslovno poročanje.
Letno in trajnostno poročilo, poslovni dokumenti in predstavitve.
Državni organi in organi EU Upoštevanje predpisanih pristojnosti državnih organov in organov EU v skladu z načeli pravne države. S svojimi izkušnjami in znanjem sodelujemo v postopkih priprav področnih predpisov v fazi javnih posvetovanj.
Lokalne skupnosti Vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov kakovostnega naravnega okolja in razvoj družbenega okolja. Sponzorska in donatorska podpora lokalnim dogodkom, organizacijam in posameznikom.
Komuniciranje preko medijev.
Dnevi odprtih vrat.
Ogledi letališča.
Festival zabavno letališče.
Omogočanje praktičnega izobraževanja.
Odgovori in aktivnosti ob pomembnih temah ali vprašanjih, ki jih sproža lokalno prebivalstvo (primer hrup).
Mediji Verodostojno informiranje o dejavnostih družbe.
Krepitev ugleda družbe in sprotno odpravljanje morebitnih komunikacijskih šumov.
Poročila in izjave za medije.
Poglobljena gradiva in predstavitve.
Digitalno komuniciranje z mediji.
Individualna in skupinska osebna srečanja z novinarji.
Novinarske konference in dogodki za novinarje.
Ažurni in pošteni odgovori na vsa vprašanja.
Spremljanje in analiziranje medijskih objav.

Trajnostna poročila

Vsako leto pripravimo samostojno trajnostno poročilo, ki je komplementarno letnemu poročilu. Poročilo je pripravljeno v skladu s standardi GRI – osnovna verzija (Global Reporting Iniciative).