Odnosi z deležniki

matrika-bistvenosti-slo.jpg

 

Strateška usmeritev matične družbe Fraport AG temelji na sistematičnem dialogu z notranjimi in zunanjimi deležniki. Od leta 2010 Fraport AG oblikuje  matriko bistvenosti, s katero prikazuje ključne izzive družbe. V matriki bistvenosti prepoznava tista področja, ki imajo velik vpliv na poslovno dejavnost in so za družbo strateškega pomena. Hkrati prepoznava in vrednoti dejavnike, ki so pomembni za strateške deležnike. Leta 2018 je izvedel oceno bistvenih tem s strani vseh ključnih deležnikov z elektronskim anketiranjem. Bistvene teme zajemajo pet področij: vodenje, ekonomska učinkovitost, zaposleni, družbene skupnosti, okolje.

Strateška usmeritev matične družbe Fraport AG temelji na sistematičnem dialogu z notranjimi in zunanjimi deležniki. Od leta 2010 Fraport AG oblikuje  matriko bistvenosti, s katero prikazuje ključne izzive družbe. V matriki bistvenosti prepoznava tista področja, ki imajo velik vpliv na poslovno dejavnost in so za družbo strateškega pomena. Hkrati prepoznava in vrednoti dejavnike, ki so pomembni za strateške deležnike. Leta 2018 je izvedel oceno bistvenih tem s strani vseh ključnih deležnikov z elektronskim anketiranjem. Bistvene teme zajemajo pet področij: vodenje, ekonomska učinkovitost, zaposleni, družbene skupnosti, okolje.

Z vidika poslovanja družbe Fraport AG sta zadovoljstvo kupcev in kvaliteta storitev ocenjeni najvišje, kar je zelo pomembno tudi strateškim deležnikom. Tako družbi kot deležnikom so zelo pomembni vodenje in skladnost poslovanja ter ugled družbe kot zaželenega in odgovornega zaposlovalca. Za Fraport AG je zelo pomembna dobičkonosnost, ki ji strateški deležniki dajejo nekoliko manjši pomen. Družba rast in razvoj v Skupini umešča med visoke prioritete, med tem ko je deležnikom to nekoliko manj pomembno.

Splošno velja, da so vse kategorije področja vodenja ocenjene kot zelo pomembne, prav tako kategorije področja ekonomske učinkovitosti. Varnost in zdravje pri delu ter ideje in inovacije, ki sodijo pod področje zaposleni, so ocenjene kot srednje pomembne. Ta status imajo vse kategorije področij okolja (varovanje okolja in narave, varstvo podnebja, kakovost zraka) in družbenih skupnosti (ustvarjanje vrednosti in vpetost v lokalno okolje, zmanjševanje hrupa).

Poudariti velja, da so kljub določenim razlikam v pomembnosti za Fraport AG vse kategorije pomembne, saj jih drugače ne bi umestil v matriko bistvenosti. Vse kategorije družba skrbno upravlja in napredek meri.  

Fraport Slovenija prevzema bistvene teme, ki jih je definirala matična družba, in jih smiselno prenaša v svoje okolje.

Za leto 2020 strateški oddelek matične družbe pričakuje, da je vpliv pandemije Covid-19 povzročil premike na matriki bistvenosti.

Pandemija Covid-19 je prizadela os Vpliv poslovne dejavnosti in njene kategorije Varnost in zdravje pri delu, Dobičkonosnost, Rast in razvoj skupine Fraport, Vpetost v lokalno okolje in okoljske kategorije, kot so Varstvo podnebja, Varovanje okolja in narave, Kakovost zraka, in tudi Zmanjševanje hrupa.

V zvezi z oceno pomembnosti kategorije za dolgoročne poslovne dejavnosti bodo Ideje in inovacije, Varnost in zdravje pri delu, Varstvo podnebja in Varovanje okolja in narave v prihodnosti bolj pomembne.

Glede osi Pomembno za deležnike je pandemija Covid-19 privedla do premikov pri kategorijah Varnost in zdravje pri delu, Dobičkonosnost, Rast in razvoj skupine Fraport, Ideje in inovacije in Zaželen in odgovoren zaposlovalec. Ta predpostavka temelji na notranjih analizah strateškega oddelka. Za potrditev te predpostavke in potrditev sprememb bo izvedena nova raziskava med zainteresiranimi stranmi takoj, ko bodo trenutne razmere to dopuščale.

Podrobnejše branje

Teme matrike Podrobneje
Upravljanje in skladnost
Odgovorno korporativno upravljanje in skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni in predpisi ter notranjimi politikami. Zaveza proti korupciji in podkupovanju.
Varstvo podatkov Varovanje osebnih podatkov pred nepravilno uporabo in varovanje pravice do zasebnosti posameznikov.
Varnost IT in letališča
Zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov (IT), ki so ključni za zaščito družbe in varstvo podatkov. Ohranjanje visokih standardov operativne varnosti na letališču in izpolnjevanje zakonsko določenih varnostnih obveznosti.
Zadovoljstvo kupcev in kakovost storitev
Močna osredotočenost na kupce in storitve. Povečanje konkurenčnosti skupine Fraport.
Gospodarska učinkovitost Zagotavljanje donosnosti skupine Fraport s profitabilnimi investicijami in učinkovito uporabo obstoječih virov.
Rast in razvoj Skupine Fraport
Rast, konsolidacija in širitev portfelja Skupine Fraport.  
Ideje in inovacije Razvoj novih produktov in učinkovitejših procesov.  
Zaželen in odgovoren delodajalec Varstvo delovnih mest in zagotavljanje delovnega okolja, ki ga zaznamujejo raznolikost, enake možnosti in spoštovanje. Zagotavljanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem ter razvojnih priložnosti za zaposlovanje, usposabljanje in ohranjanje pripadnosti zaposlenih.
Varnost in zdravje pri delu Ohranjanje in promoviranje fizičnega in mentalnega zdravja zaposlenih.
Ustvarjanje vrednosti in vpetost v lokalno okolje
Pozitiven prispevek k gospodarskemu razvoju regije, v kateri posluje letališče. Sodelovanje v dobrodelnih projektih v soseščini letališča in dialog z našimi deležniki.
Zmanjševanje hrupa Izboljševanje razmer na področju hrupa v poseljenih predelih okoli letališča in ohranjanje stopnjo hrupa pod zakonsko dovoljeno mejo.
Varstvo podnebja V skladu s Pariškim sporazumom zmanjševati emisije CO2 s povečevanjem energetske učinkovitosti, produkcijo in rabo energije iz obnovljivih virov ter uporabo sistemov na alternativne pogone.  
Varovanje okolja in narave Skrbna uporaba naravnih virov in nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti, kot so zmanjševanje porabe pitne vode, preprečevanje nastanka odpadkov in povečevanje njihove predelave, zaščita prsti in vode, ohranjanje in pospeševanje biotske raznovrstnosti.  
Kakovost zraka Evidentiranje emisij onesnaževalcev zraka zaradi letalskih operacij.
Trajnostni-vplivi-in-meddel.jpg

 

Trajnostni vplivi

Podrobnosti o ciljih strateških deležnikov in komunikacijskih orodjih predstavljamo spodaj.

Strateški deležniki Cilj Komunikacijska orodja
Zaposleni Zadovoljni in motivirani sodelavci  
Dobri in odprti odnosi
Uspešno poslovanje
Dnevno obveščanje o vsem, kar je povezano  z družbo in zaposlenimi preko intranetnega portala.
Redni sestanki in kolegiji.
Govorilne ure poslovodstva za zaposlene.
Oglasne deske.
Vsakoletna družabna srečanja za zaposlene in njihove otroke.
Reden in odprt dialog s sindikati in Svetom delavcev.
Odgovori na vprašanja, mnenja in pobude zaposlenih.
Zbori delavcev.
Organiziranje in sofinanciranje družabnih dogodkov.
Festival zabavno letališče.
Družbena omrežja.
Potniki in obiskovalci Najvišja mera upoštevanja želja in potreb naših potnikov in obiskovalcev.
Zagotavljanje tekočih informacij o naših storitvah ter informacij o letih, ki omogočajo pretok informacij, potreben za mobilnost prebivalstva.
Neposreden odnos zaposlenih do potnikov in obiskovalcev.
Spletno mesto.
Družbena omrežja, video in digitalne predstavitve.  
Aktivacijski dogodki v potniškem terminalu.
Brošure in druge tiskovine.
Sistematično zbiranje in odgovarjanje na mnenja, predloge, pritožbe in pohvale.
Ogledi letališča.
Dnevi odprtih vrat.
Medijske objave o novostih in zanimivostih za potnike in splošno javnost.
Različne metode merjenja njihovega zadovoljstva.
Poslovni partnerji Najvišja mera upoštevanja želja potreb naših partnerjev.
Doseganje skupnih trajnostnih ciljev in utrjevanje dobrih poslovnih odnosov.
Osebna komunikacija: telefonska, elektronska in neposredna (osebna, individualna in skupinska srečanja).
Tiskovine.
Elektronske predstavitve in druga predstavitvena gradiva.
Družbena omrežja.
Lastniki Doseganje poslovnih ciljev.
Korektni odnosi.
Dolgoročen razvoj družbe.
Osebna komunikacija.Telefonsko in elektronsko komuniciranje.
Finančno in poslovno poročanje.
Letno in trajnostno poročilo, poslovni dokumenti in predstavitve.
Državni organi in organi EU Upoštevanje prepisanih pristojnosti državnih organov in organov EU v skladu z načeli pravne države. Upoštevanje prepisanih pristojnosti državnih organov in organov EU v skladu z načeli pravne države.
Lokalne skupnosti Vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov kakovostnega naravnega okolja in razvoj družbenega okolja. Sponzorska in donatorska podpora lokalnim dogodkom, organizacijam in posameznikom.
Komuniciranje preko medijev.
Dnevi odprtih vrat.
Ogledi letališča.
Festival zabavno letališče.
Omogočanje praktičnega izobraževanja.
Odgovori in aktivnosti ob pomembnih temah ali vprašanjih, ki jih sproža lokalno prebivalstvo (primer hrup).
Mediji Verodostojno informiranje o dejavnostih družbe.
Krepitev ugleda družbe in sprotno odpravljanje morebitnih komunikacijskih šumov.
Poročila in izjave za medije.
Poglobljena gradiva in predstavitve.
Digitalno komuniciranje z mediji.
Individualna in skupinska osebna srečanja z novinarji.
Novinarske konference in dogodki za novinarje.
Ažurni in pošteni odgovori na vsa vprašanja.
Spremljanje in analiziranje medijskih objav.

Trajnostna poročila

Vsako leto pripravimo samostojno trajnostno poročilo, ki je komplementarno letnemu poročilu. Poročilo je pripravljeno v skladu s standardi GRI – osnovna verzija (Global Reporting Iniciative).